Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lep_kep
#962730 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Danh mục các chữ viết tắt
MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Tính mới và những đóng góp của đề tài 4
7. Kết cấu của luận văn 5
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM
CÔNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG 6
1.1. Những vấn đề lý luận về đấu thầu mua sắm công 6
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của đấu thầu mua sắm công 6
1.1.2. Ý nghĩa, vai trò của đấu thầu mua sắm công 11
1.2. Một số vấn đề lý luận về pháp luật đấu thầu mua sắm công 14
1.2.1. Phạm vi điều chỉnh của pháp luật đấu thầu mua sắm công 14
1.2.2. Mô hình pháp luật về đấu thầu mua sắm công 16
Kết luận chương 1 21
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU MUA SẮM
CÔNG Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 22
2.1. Thực trạng pháp luật về đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam 22
2.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của pháp luật về đấu thầu mua sắm
công ở Việt Nam 22
2.1.2. Các quy định về hình thức đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam 24
2.1.3. Các quy định về quy trình đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam 27
2.1.4. Các quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu thầu mua
sắm công ở Việt Nam 37
2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam 44
2.2.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động đấu thầu mua sắm công ở
Việt Nam 44
2.2.2. Một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong hoạt
động đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam 49
Kết luận chương 2 56
Chương 3. KINH NGHIỆM ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI
LĨNH VỰC ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG CỦA CỘNG HÒA PHÁP
VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU
MUA SẮM CÔNG Ở VIỆT NAM 58
3.1. Kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật đối với lĩnh vực đấu thầu mua
sắm công của Cộng hòa Pháp 58
3.1.1. Khái quát về Cộng hòa Pháp 58
3.1.2. Hệ thống cơ quan quản lý việc đấu thầu mua sắm công tại
Cộng hòa Pháp 60
3.1.3. Nguồn của pháp luật đấu thầu mua sắm công tại Cộng hòa Pháp 61
3.1.4. Quy định về đấu thầu mua sắm công của Cộng hòa Pháp 62
3.2. Một số kiến nghị về hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực thi pháp
luật đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam 75
3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật đấu thầu mua sắm công 76
3.2.2. Các giải pháp tổ chức thực thi pháp luật về đấu thầu mua sắm công 86
Kết luận chương 3 90
KẾT LUẬN CHUNG 91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Mua sắm công chiếm một phần rất lớn trong chi ngân sách nhà nước,
theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 3 năm 2009, 2010 và 2011 chỉ số mua
sắm công chiếm từ 19.26% đến 21% chi cân đối ngân sách trung ương [29],
đây là lĩnh vực dễ nảy sinh thất thoát và sử dụng sai mục đích ngân sách, nếu
không quản lí tốt thì đây chính là cánh cửa cho tham nhũng, biến tiền công
thành tiền riêng.
Theo các chuyên gia, việc mua sắm công là cần thiết, tuy nhiên nếu chi
tiêu không khoa học cũng như không quản lí chặt chẽ dễ dẫn đến thất thoát tài
sản nhà nước. Báo cáo kiểm toán năm 2006 chỉ ra rằng, số tiền chi vi phạm
mua sắm công mới thực sự là con số khổng lồ. Có 16/29 tỉnh thành báo cáo
thì chi tiêu không đúng chế độ lên tới 182 tỷ; chỉ 4 ngành, địa phương (Bộ nội
vụ, Lạng Sơn, Kiên Giang, Bắc Cạn) có tới 55 xe ô tô, mua vượt tiêu chuẩn,
không đấu thầu… Cá biệt 6 tháng đầu năm 2006, kho bạc đã từ chối thanh
toán 75 tỷ đồng, trong đó 20 tỷ mua sắm công sai tiêu chuẩn [30].
Riêng năm 2007, các ban quản lý dự án thuộc 4 bộ: Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo
thì tình trạng sử dụng ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn, sai mục đích, lãng
phí là 95 tỷ đồng [33].
Để kiểm soát chặt chẽ quá trình mua sắm công thì mua sắm thông qua
đấu thầu là một biện pháp hữu hiệu đảm bảo: tiết kiệm ngân sách, tính công
khai, minh bạch các giai đoạn mua sắm và sử dụng tài sản.
Do sự thay đổi về tình hình kinh tê- xã hội nên pháp luật về đấu thầu
mua sắm công ngày càng bộc lộ nhiều bất cập. đặc biệt khi chúng ta tham gia
hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế quốc tế thì pháp luật đấu thầu mua sắm
công cần nhiều thay đổi phù hợp với thông lệ quốc tế.

Để có đủ cơ sở cho việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về
đấu thấu mua sắm công, việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật của
Việt Nam kết hợp với xem xét kinh nghiệm của các nước có chính sách mua
sắm công tốt như Cộng hòa Pháp là điều hết sức cần thiết.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trên phương diện nghiên cứu nói chung và với phạm vi luận văn thạc
sĩ luật học nói riêng, đến nay, đây vẫn là một lĩnh vực khá mới mẻ và chưa
nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đề cập tới.
Dù đã có một số luận văn của thạc sĩ nghiên cứu về đề tài mua sắm
công nhưng nhìn chung các luận văn chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu có tính
chất lý luận về mua sắm công. Chẳng hạn luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của
Phạm Thị Minh Loan năm 2004 về đề tài “Pháp luật về mua sắm công ở Việt
Nam” chỉ dừng lại việc nghiên cứu có tính chất khát quát về mua sắm công
chứ chưa thực sự đi sâu vào các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đấu
thầu mua sắm công. Cũng có những đề tài nghiên cứu về pháp luật đấu thầu
mua sắm công như luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của Nguyễn Thị Như Trang
năm 2011 về đề tài “Pháp luật về đấu thầu mua sắm công- Những vấn đề lí
luận và thực tiễn”, dù đã có sự nghiên cứu sâu sắc về pháp luật đấu thầu mua
sắm công nhưng sự nghiên cứu này chỉ tập trung vào các quy định pháp luật
Việt Nam. Luận văn cũng đã đưa ra các quy định pháp luật một số nước như
Trung Quốc, Hàn Quốc và Campuchia làm tiêu chuẩn để định hướng sự hoàn
thiện pháp luật đấu thầu mua sắm công của Việt Nam trong thời gian tới
nhưng các quy định được đưa ra trong luận văn khá ít ỏi, chưa đủ đáp ứng
nhu cầu cần sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về đấu thầu mua sắm
công hiện nay.
Qua nhiều năm thực thi pháp luật về đầu mua sắm công, thực tiễn đặt
ra nhiều vấn đề đòi hỏi cần có những công trình nghiên cứu kĩ lưỡng hơn về

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1002246 Link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải l
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement