Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nam_nhong
#962722 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Những vấn đề lý luận cơ bản về xử lý tài sản đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng. Nghiên cứu mối quan hệ giữa việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay với việc xử lý tài sản đảm bảo trong các giao dịch dân sự khác. Nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàLỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của để tài.
Báo cáo Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong
chiến lược phát triển kinh tế, xã hội là phải hình thành đồng bộ khuôn khổ
pháp lý về an toàn trong kinh doanh tiền tệ, ngân hàng, giải quyết nợ tồn
đọng đi đôi với tăng cường chế định pháp lý, kinh tê và hành chính về nghĩa
vụ trả nợ của người đi vay và báo vệ quyên thu nợ hợp pháp của người cho
vay. Để thực hiện nhiệm vụ này, việc nghiên cứu và hoàn chỉnh khung pháp
luật về bảo đảm tiền vay, đặc biệt là các quy định về xử lý tài sản bảo đảm
tiền vay của các tổ chức tín dụng là một yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động
tiền tệ, ngân hàng[l, tr. 114].
Trên thực tế, các quy định về xử lý tài sản bảo đảm đã được ban hành
từ thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới nền kinh tế như quy định về xử lý tài
sản bảo đảm tại Pháp lệnh Hợp đổng dân sự năm 1989, Pháp lệnh Hợp đổng
kinh tế nãm 1989, Quyết định 156/QĐ-NH ngày 18/11/1989 của Tổng
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy định về thế chấp
tài sản vay vốn ngân hàng, sau đó là Quyết định 217-QĐ/NH ngày
17/8/1996 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy
chế cầm cố, thế chấp tài sản và bảo lãnh vay vốn ngân hàng. Mặc dù các
văn bản pháp luật trên đã tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng xử lý
tài sản bảo đảm để thu hồi nợ, song bản thân chúng chưa chưa cụ thể hoặc
chưa đủ hiệu lực pháp lý để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực thi
thủ tục hành chính cần thiết liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm tiền
vay.n thiện khung pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay ở Việt Nam
Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ban
hành năm 1995 và Luật các tổ chức tín dụng ban hành năm 1997 đã có
những thay đổi đáng kể trong các quy định trao quyền chủ động cho các tổ
chức tín dụng xử lý tài sản bảo đảm khi bên bảo đảm không thực hiện cam
kết. Trên cơ sở các quy định này, Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày
29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng,
Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC ngày
23/4/2001 của Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ
Tài chính, Tổng cục Địa chính hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền
vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng và một số văn bản của Chính
phủ, các Bộ, ngành đã được ban hành.
Tuy vậy, trên thực tế thì tình trạng nợ quá hạn, nợ khó đòi không thu
hồi được ngày càng lớn trong khi khối lượng tài sản bảo đảm tại các tổ chức
tín dụng hầu như không xử lý được. Theo con số thống kê đến hết năm
2001, nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng khó có khả năng thu hồi lên đến
23.000 tý đổng, trong đó khoảng 1/3 là nợ tồn đọng nằm trong tài sản bảo
đảm[32]. Riêng tại Thành phô Hổ Chí Minh, khối lượng tài sản bảo đảm cần
xử lý lên đến 2915 tài sản[33]. Tinh trạng này đã làm ứ đọng vốn cung ứng
cho nền kinh tế, gây lãng phí tài sản của nhà nước, của nhân dân và có nguy
cơ làm mất ổn định hoạt động của hệ thống ngân hàng, nguy cơ phá vỡ tính
ổn định của nền kinh tế. Để giải quyết tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành Quyết định 149/ 2001/QĐ-TTg ngày 5/10/2001 về việc phê
duyệt Đề án xử lý nợ tổn đọng của các Ngân hàng thương mại nhằm tập
trung xử lý những khoản nợ tồn đọng và tài sản bảo đảm của các khoản nợ
tồn đọng còn dư nợ đến hết tháng 12 năm 2000, trong đó trao những đặc
quyền cho ngân hàng trong việc xử lý tài sản bảo đảm và huy động tất cả
các Bộ, ngành trong việc hỗ trợ ngân hàng xử lý tài sản.
Thực trạng trên cho thấy trong bối cảnh đã có các văn bản pháp luật về
xử lý tài sản bảo đảm tương đối đầy đủ, thì việc xử lý được tài sản bảo đảm
nợ vay tại các tổ chức tín dụng vẫn còn nan giải. Điều này đặt ra vấn đề về
tính đồng bộ, tính thống nhất và sự phù hợp của các quy định về giao dịch
bảo đảm tiền vay và xử lý tài sản bảo đảm tiền vay cần được nghiên cứu,
xem xét để tìm ra nguyên nhân và định hướng hoàn thiện.
Với những lý do trên đây, chúng tui đã chọn đề tài “Pháp luật về xử
lý tài sản bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng” làm luận văn tốt
nghiệp cao học.
2. Tình hình nghiên cứu.
Liên quan đến việc nghiên cứu các quy định của pháp luật về xử lý tài
sản bảo đảm tiền vay, đã có một số công trình khoa học, báo cáo khoa học,
một số bài báo tìm hiểu về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân
sự, bảo đảm thực hiện hợp đổng kinh tế, hay đi sâu nghiên cứu từng khía
cạnh của vấn đề xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. Có thể kể đến các công
trình khoa học như: Luận án Thạc sỹ Luật học "Các biện pháp bảo đảm
thực hiện hợp đồng kinh tế" của tác giả Lê Quốc Hiền; Luận án Thạc sỹ
Luật học "Thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm hợp đồng tín dụng ngân
hàng ở nước ta hiện nay" của tác giả Bùi Thị Thanh Hằng; Luận án Thạc sỹ
Luật học "Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đổng tín dụng ngân hàng"
của tác giả Trương Thị Kim Dung; Luận án Thạc sỹ Luật học "Công chứng
hợp đồng kinh tế và thoả thuận các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng
kinh tế, thực trạng và giải pháp" của tác giả Nguyễn Thị Hạnh; Luận án
Thạc sỹ Luật học "Chế định hợp đồng vay tài sản trong Bộ luật Dân sự Việt
Nam" của tác giả Trần Công Đoàn; Luận án tiến sỹ kinh tế “Những giải
pháp về bảo đảm tiền vay” của tác giả Nguyễn Như Minh; Đề tài nghiên
cứu khoa học cấp cơ sở "Một số vấn đề về các biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự trong Bộ luật Dàn sự Việt Nam" của tác giả Phan Xuân
Tuy...
Các công trình trên đây chưa đi sâu nghiên cứu một cách chỉnh thể cơ
sở lý luận và thực tiễn các quy định về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay.
Chính điều này đã tạo nên sự cần thiết và thôi thúc chúng tui thực hiện đề
tài “Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiển vay của các tổ chức tín
dụng”.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ của Luận văn.
Thông qua việc nghiên círu một cách có hệ thống cơ sở lý luận về xử
lý tài sản bảo đảm trong các giao dịch dân sự nói chung, giao dịch bảo đảm
tiền vay nói riêng, đổng thời xem xét, đánh giá về thực trạng pháp luật,
chúng tui mong muốn làm sáng tỏ cơ sở lý luận và bản chất của pháp luật
về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, làm tiền đề cho việc bổ sung, hoàn thiện
pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay ở Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay.
Để đạt được mục tiêu trên, Luận văn có các nhiệm vụ sau:
- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về bảo đảm tiền vay, xử lý tài
sản bảo đảm tiền vay; nghiên cứu bản chất, đặc điểm của việc xử lý tài sản
bảo đảm tiền vay và các yếu tố ảnh hưởng đến bản chất, đặc điểm đó.
- Nghiên cứu mối quan hệ giữa việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay với
việc xử lý tài sản bảo đảm trong các giao dịch dân sự khác để làm rõ nhu
cầu thực tiễn của việc ban hành các quy định xử lý tài sản bảo đảm tiền vay
trong hoạt động tín dụng ngân hàng.
- Nghiên cứu thực trạng các quy định của pháp luật về xử lý tài sản
bảo đảm tiền vay trong hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật về bảo đảm

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyen86
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014571 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement