Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Duck_Hwan
#962706 Link tải miễn phí luận văn
Luật kinh tế
Quản trị công ty
Miêu tả:123 tr. + CD-ROM
Khái quát những vấn đề chung về quản trị công ty, quản trị công ty niêm yết và đặc điểm công ty niêm yết tại Việt Nam. Nghiên cứu khung pháp luật về quản trị công ty niêm yết ở Việt Nam đối với cổ đông, đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, giám đốc hay tổng giám đốc công ty, ban kiểm soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty, công bố thông tin và minh bạch thông tin. Tìm hiểu thực trạng thực hiện quản trị công ty niêm yết ở Việt Nam qua một số công ty cổ phần như: Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT, Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco, Công ty Dầu thực vật Tường An, Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết. Từ đó nêu một số kiến nghị nhằm xây dựng một khung quản trị công ty hiệu quả ở Việt Nam: nâng cao nhận thức về sự can thiệp và ý nghĩa của khung quản trị công ty; nâng cao vai trò của Hội đồng quản trị; Công khai hoá thông tin và mức độ minh bạch trong quản trị công ty; Nâng cao tính độc lập, chuyên nghiệp và hiệu lực của Ban kiểm soát..
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008


MỤC LỤC

Trang
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
10
1.1. Khái luận chung về quản trị công ty 10
1.1.1. Khái niệm quản trị công ty 10
1.1.2. Quản trị công ty theo thông lệ quốc tế 14
1.1.3. Khái niệm quản trị công ty tại Việt Nam 19
1.2. Khái niệm và đặc điểm công ty niêm yết tại Việt Nam 23
1.2.1. Khái niệm về chứng khoán, niêm yết chứng khoán 23
1.2.2. Khái niệm và đặc điểm công ty đại chúng 23
1.2.3. Khái niệm công ty niêm yết và các nguyên tắc quản trị
công ty niêm yết
29
1.2.4. Cơ cấu tổ chức nội bộ của công ty niêm yết 31
1.2.5. Các quy định về niêm yết chứng khoán của công ty niêm
yết tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Giao dịch
chứng khoán
34
Chương 2: KHUNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM
YẾT Ở VIỆT NAM
41
2.1. Khái quát chung 41
2.2. Khung pháp luật về quản trị công ty tại Việt Nam 45
2.2.1. Cổ đông và đại hội đồng cổ đông 46
2.2.1.1. Quyền của cổ đông 46
2.2.1.2. Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 55
2.2.1.3. Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn 55
2.2.1.4. Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường 55
2.2.1.5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng
cổ đông
57
2.2.1.6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông 57
2.2.2. Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị 58
2.2.2.1. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 63
2.2.2.2. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị 63
2.2.2.3. Thành phần Hội đồng quản trị 64
2.2.2.4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 64
2.2.2.5. Họp Hội đồng quản trị 67
2.2.2.6. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị 67
2.2.2.7. Thư ký công ty 68
2.2.2.8. Thù lao của Hội đồng quản trị 68
2.2.3. Giám đốc hay Tổng giám đốc công ty 69
2.2.4. Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát 70
2.2.4.1. Tư cách thành viên Ban kiểm soát 70
2.2.4.2. Thành phần Ban kiểm soát 71
2.2.4.3. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của thành viên
Ban kiểm soát
71
2.2.4.4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 71
2.2.4.5. Thù lao của Ban kiểm soát 72
2.2.5. Ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có
quyền lợi liên quan đến công ty
72
2.2.5.1. Khái niệm "người có liên quan" 72
2.2.5.2. Ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có
quyền lợi liên quan đến công ty niêm yết
74
2.2.6. Công bố thông tin và minh bạch 77
2.2.6.1. Công bố thông tin thường xuyên 77

2.2.6.2. Công bố thông tin về tình hình quản trị công ty 80
2.2.6.3. Công bố thông tin về các cổ đông lớn 81
2.2.6.4. Tổ chức công bố thông tin 81
2.2.6.5. Chế độ báo cáo, giám sát và xử lý vi phạm 82
Chương 3: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY
NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
KIẾN NGHỊ
84
3.1. Thực trạng của việc tuân thủ các nguyên tắc quản trị công
ty niêm yết qua một số tình huống nghiên cứu cụ thể
84
3.1.1. Công ty cổ phần Phát triển đầu tư công nghệ FPT (Công
ty FPT)
84
3.1.2. Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco 87
3.1.3. Công ty Dầu Thực vật Tường An 90
3.1.4. Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết 93
3.2. Thực trạng và nguyên nhân 95
3.2.1. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông nói chung, cổ đông thiểu
số nói riêng
96
3.2.2. Mức độ công khai hóa chưa được tuân thủ 97
3.2.3. Chưa kiểm soát được các giao dịch của công ty với các bên
có liên quan
97
3.2.4. Kiểm soát nội bộ còn hình thức và kém hiệu quả 98
3.2.5. Bảo đảm vai trò và vị thế Hội đồng quản trị 100
3.3. Một số kiến nghị nhằm xây dựng một khung quản trị công
ty hiệu quả ở việt nam
104
3.3.1. Nâng cao nhận thức về sự can thiệp và ý nghĩa của khung
quản trị công ty
104
3.3.2. Nâng cao vai trò của Hội đồng quản trị phù hợp với địa vị
pháp lý và ý nghĩa thực tế của nó trong quản trị công ty
105

3.3.3. Hoàn thiện chế độ công khai hoá thông tin và mức độ minh
bạch trong quản trị công ty
107
3.3.4. Công khai hoá và giám sát có hiệu quả các giao dịch với
các bên có liên quan
109
3.3.5. Nâng cao tính độc lập, chuyên nghiệp và hiệu lực của Ban
kiểm soát
110
3.3.6. Một số ưu tiên khác nhằm tăng cường khung pháp luật về
quản trị tại Việt Nam
111
KẾT LUẬN 115
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
PHỤ LỤC 121

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement