Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngocanh18_02
#962610 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu một cách có hệ thống và đầy đủ các quy định của pháp luật lao động Việt Nam liên quan đến trách nhiệm vật chất, vấn đề trách nhiệm vật chất trong kỷ luật lao động và vai trò quan trọng của trách nhiệm vật chất đối với doanh nghiệp, so sánh với pháp luật lao động về trách nhiệm vật chất của một số nước trên thế giới. Nghiên cứu rõ các quy định của pháp luật lao động về trách nhiệm vật chất và tình hình thực hiện các quy định này của pháp luật. Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn áp dụng để đưa ra các đánh giá tổng quan về thực trạng áp dụng pháp luật về trách nhiệm vật chất và nêu lên các kiến nghị có thể áp dụng cho Việt Nam trong việc hoàn thiện pháp luật đối với lĩnh vực này đồng thời xây dựng cơ chế cho việc áp dụng chúng một cách phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là một trong
những mục tiêu quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế đất nước ta. Từ
Đại hội lần thứ VII đến lần thứ IX của Đảng đều nhấn mạnh chủ trương phát
triển kinh tế này. Báo cáo chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ: “Đường lối kinh
tế của Đảng ta là: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh
tế độc lập, tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp; ưu tiên phát
triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo
định hướng xã hội chủ nghĩa.... Ngoài ra, Đảng ta cũng khẳng định chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 là chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm
2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp [13].
Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất là một trong những vấn đề
thực tiễn gắn liền với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để
thực hiện được quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải có những
người lao động có tác phong công nghiệp. Không thể sử dụng người lao động
vô kỷ luật, vô tổ chức, không có tác phong công nghiệp để thực hiện và sử
dụng công nghệ hiện đại. Do đó, tác phong công nghiệp là một yêu cầu tất
yếu đối với người lao động trong xã hội công nghệ hiện đại. Nó đồng thời còn
được xem như là một trong những nhân tố quan trọng góp phần đem lại thắng
lợi của công cuộc xây dựng đất nước. Để có được tác phong công nghiệp,
việc tuân thủ kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất của người lao động giữ
một vai trò quan trọng. Chính việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về
kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất sẽ tạo và rèn luyện cho người lao
động có được tác phong làm việc công nghiệp. Các quy định về thời gian làm
việc, các quy tắc và trật tự trong quá trình làm việc sẽ dần buộc người lao
động tuân thủ đúng kỷ luật lao động, tạo cho họ thói quen chấp hành kỷ luật.
Trên cơ sở đó, người lao động sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao.
Vấn đề thiệt hại trong khoa học pháp lý nói chung và khoa học luật lao
động nói riêng là một vấn đề hết sức nhạy cảm vì nó liên quan trực tiếp đến
những lợi ích vật chất thiết thân của các bên. Trong chế độ trách nhiệm bồi
thường của luật lao động thì trách nhiệm vật chất là một nội dung tương đối
quan trọng. Đây là trách nhiệm của người lao động phải bồi thường thiệt hại
cho người sử dụng lao động khi họ có hành vi vi phạm kỷ luật và gây thiệt hại
về tài sản cho người sử dụng lao động. Trách nhiệm vật chất có liên quan, ảnh
hưởng trực tiếp đến đời sống người lao động cũng như vấn đề tổ chức lao
động sản xuất của các đơn vị sử dụng lao động. Vì vậy, pháp luật lao động
cần có những quy định chặt chẽ nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động,
đồng thời đảm bảo quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người sử dụng lao động
thuộc mọi thành phần kinh tế; thông qua đó góp phần ổn định sản xuất xã hội
và là vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa mâu thuẫn về lợi ích của
các bên.
Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, người lao động đem
sức lao động của mình làm việc cho người sử dụng lao động và phải tuân theo
sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động thông qua việc thuê mướn,
sử dụng lao động nhằm thu được những giá trị mới lớn hơn – lợi nhuận. Do
vậy, mục tiêu đạt được lợi ích tối đa luôn là động lực trực tiếp của các bên
nên giữa họ khó có thể thống nhất được các quyền và nghĩa vụ trong quá trình
thực hiện quan hệ lao động. Những lợi ích đối lập này giữa người lao động và
người sử dụng lao động sẽ trở thành mâu thuẫn, bất đồng nếu hai bên không
dung hoà được quyền lợi của nhau.
Kể từ khi ban hành Bộ luật lao động đến nay, vấn đề về bồi thường
thiệt hại theo trách nhiệm vật chất đã được quy định tương đối đầy đủ. Tuy
nhiên, còn nhiều điểm bất cập chưa phù hợp với thực tiễn nên đã gây ra nhiều
khó khăn khi áp dụng trên thực tế. Mặt khác, còn nhiều vấn đề hiện nay chưa
được đề cập đến nhưng thực tế giải quyết tranh chấp ở Tòa án đang gặp phải.
Thêm vào đó là sự hiểu biết pháp luật của người lao động còn hạn chế và sự
mâu thuẫn về lợi ích như đã nêu ở trên... là những nguyên nhân dẫn đến sự sai
phạm trong việc xử lý bồi thường trong thời gian qua ở các doanh nghiệp.
Xuất phát từ tầm quan trọng của trách nhiệm vật chất đối với hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống của người lao động;
xuất phát từ tính cấp thiết phải làm rõ các quy định của pháp luật về trách
nhiệm vật chất; với mong muốn tìm hiểu, phân tích nguyên nhân thực trạng
và góp ý làm hoàn thiện hơn pháp luật về trách nhiệm vật chất; tui mạnh dạn
chọn đề tài “Trách nhiệm vật chất trong luật Lao động Việt Nam - thực trạng
và phương hướng hoàn thiện” làm đề tài cho luận văn của mình.
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Các công trình nghiên cứu về các chế định của pháp luật lao động Việt
Nam như hợp đồng lao động, tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao
động, đình công, tiền lương...đã được thực hiện khá nhiều. Tuy nhiên, nghiên
cứu sâu vấn đề về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất lại không nhiều.
Vấn đề về trách nhiệm kỷ luật lao động đã được quan tâm hơn song vấn đề về
trách nhiệm vật chất lại chưa được quan tâm đúng mức.
Giáo trình Luật Lao động của một số trường đại học có viết về trách
nhiệm vật chất như giáo trình Luật lao động của Trường Đại học Luật Hà Nội
năm 2009; giáo trình Luật lao động Việt Nam của trường Đại học Khoa học Xã
hội và Nhân văn năm 1995; giáo trình luật Luật lao động của Đại học Huế (hệ từ
xa) năm 2003. Song, với tư cách là một nội dung trong chế định về kỷ luật lao
động thì trách nhiệm vật chất mới chủ yếu được đề cập đến với những vấn đề cơ
bản nhất về khái niệm và nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành.
Một số bài viết mang tính chất nghiên cứu trao đổi và các luận văn thạc
sỹ, các luận án tiến sỹ, tuy có đề cập đến trách nhiệm vật chất nhưng lại
thường gắn với trách nhiệm kỷ luật lao động như “Pháp luật về kỷ luật lao
động ở Việt Nam – Thực trạng và phương hướng hoàn thiện” luận án Tiến sỹ
của Trần Thị Thúy Lâm, “Chế độ kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
trong luật lao động Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” luận văn
thạc sỹ của Đỗ Thị Dung, “Một số vấn đề cơ về kỷ luật lao động trong Bộ luật
Lao động” của Nguyễn Hữu Chí đăng trên tạp chí luật học số 2/1998, “Khái
niệm và bản chất pháp lý của kỷ luật lao động” của Trần Thị Thúy Lâm đăng
trên tạp chí Luật học số 9 năm 2006...
Nhìn chung, các bài viết và luận văn đã nêu lên một số khía cạnh khác
nhau của trách nhiệm vật chất. Tuy nhiên, chưa có công trình nào nghiên cứu
hệ thống và toàn diện về trách nhiệm vật chất, những vướng mắc trong thực
tiễn áp dụng cũng như những giải pháp tổng thể để hoàn thiện pháp luật về
trách nhiệm vật chất ở Việt Nam.
3. Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ
thống để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về trách nhiệm
vật chất, thực tiễn áp dụng các quy định về trách nhiệm vật chất hiện hành, từ
đó dựa trên quan điểm định hướng cơ bản của Đảng và Nhà nước về phát
triển kinh tế, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa lao động, quan hệ lao
động...đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm vật chất ở
nước ta hiện nay.
Mục đích trên được cụ thể trong việc khái quát những nhiệm vụ chính
của luận văn là:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By space12323
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement