Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quoctuanyl
#962596 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Làm sáng tỏ những vấn đề tổng quan về công ty cổ phần, chỉ ra những nhân tố và yêu cầu cơ bản của tổ chức quản lý nội bộ công ty cổ phần. Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng, tiến hành phân tích sự bất cập, yếu kém của luật doanh nghiệp để đưa ra một số kiến nghị về sửa đổi một số quy định trong công tác quản lý các công ty cổ phần
Tr
P H Ẩ N M Ỏ Đ Ầ U
C hương 1 N HỮ NG VẤN ĐỂ LỶ LUẬN VỂ T ổ CH Ứ C Q UẢ N LÝ N Ộ I BỘ
T R O N G CÔ N G TY c ổ PHẦN.
1.1. T ổ n g q u a n về C ô n g ty c ổ p h ầ n .
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển CTCP.
1.1.2. Những đặc điểm của CTCP.
1.2. K h á i n iê m v à ả n h h ư ở n g c ủ a tổ ch ứ c q u ả n lý nôi bô tro n g
C T C P .
1.2.1. Sự cần thiết của quản lý nội bộ Công ty CỔ phần.
1.2.1.1. Vấn đề sỏ hữu tài sản và quản lý trong CTCP.
1.2.1.2. Thông tin minh bạch.
1.2.1.3. Quyền lực và các xung dột lợi ích.
1.2.1.4. Mục tiều và xu hướng phái triển của Công ty
1.2.2. Khái niệm tổ chức quản lý trong CTCP.
1.2.3. Ảnh hưởng của tổ chức quản lý nội bộ CTCP.
1.2.3.1. Ảnh hưởng tới lợi ích cổ đông và nhà đầu tư.
1.2.3.2. Ảnh hưởng tới bản thân Công ty.
1.2.3.3. Ảnh hưởng đối với quốc gia và nền kinh tế.
1.3. N h ữ n g n h â n tố cơ b ả n tá c đ ộ n g tới tổ ch ứ c q u ả n lý C T C P .
1.3.1. Những nhân tố bên trong.
1.3.1.1. Tính chất sờ hữu và môt nền dân chủ hoá.
1.3.1.2. Điều lệ Công ty.
1.3.1.3. Năng lực và trách nhiệm của người ìãnh dạo công ty.
1.3.2. Những nhân tố bên ngoài.
1.3.2.1. Trạng thái phát triển nền kỉnh tế.
1.3.2.2. Hệ thống pháp luật.
1.3.2.3. Vai trò của thị trường.
1.4. C á c y èu c ầ u cơ b ả n đ ố i với tổ ch ứ c q u ả n ỉý nộ i b ộ C T C P .
1.4.1. Bộ máy quản lý CTCP phải gọn nhẹ, lỉnh hoạt nhằm giảm chi
phí quản lý.
1.4.2. Tổ chức quản lý CTCP phải đảm bảo sự minh bạch trong chức
năng, nhiệm vụ và cơ chế kiểm soái chật chẽ trong công ty.
1.4.3. TỔ chức quản lý CTCP phải đảm bảo sự đối xử bình đẳng giữa
các cổ đòng và tăng cường bảo vệ lợi ích của cổ đông
1.4.4. Tổ chức quản lý CTCP phải đảm bảo thực hiện chế độ một thủ
trưởng với vai trò trung tâm của Giám đốc điều hành.
1.5. M ộ t số m ô h ìn h q u ả n lý, đ iề u h à n h cô n g ty tr ê n th ế giới.
1.5.1. Mô hình quản lý, điều hành công ty ở Mỹ.
1.5.2. Mô hình tổ chức quản lý công ty ở Đức.
1.5.3. M ớ hỉnh tổ chức quản lý, điều hành công ty ở Nhật Bản.
C hương 2 P H Ấ P LƯẬT V IỆ T NAM H IỆ N H À N H
V Ê T Ổ CHỨ C QUẢ N LÝ N Ộ I BỘ C Ô N G TY c ổ PHẨ N
2.1. T ổ c h ứ c q u ả n lý nộ i b ộ C T C P th e o L u ậ t C ô n g ty 1990.
2.1.1. Đại hội đồng cổ đông.
2.1.2. Hội đồng quản trị.
2.1.3. Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty.
2.1.4. Kiểm soát viên.
2.2. N h ữ n g n h ậ n x ét, đ á n h g iá về tổ q u ả n lý C T C P th e o L u ậ t C ô n g 3
ty 1990.
2.3. T ổ c h ứ c q u ả n lý nộ i b ộ tro n g cô n g ty cổ p h ầ n th e o L u ậ t D o an h 3
n g h iệ p 1999.
2.3.1. Cổ phần và cổ đông.
2 .3.2. Đại hội đồng cổ đông.
2.3.3. Hội đồng quẩn trị.
2.3.3.1. Về thẩm quyền của HĐQT.
2.33.2. Về tổ chức của HĐQT.
2.3.3.3. Về cuộc họp của HĐQT.
2.3.4. Giám đốc (Tổng giám đốc).
2.3.5. Ban kiểm soát.
2.4. N h ữ n g n h ậ n x é t từ th ự c tiễ n á p d ụ n g m ô h ìn h tổ ch ứ c q u ả n lý 4
n ộ i b ộ cô n g ty cổ p h ầ n ở V iệt N am h iệ n n ay .
2.4.1. Cơ chế quyền lực và sự xung đột lợi ích.
2.4.2. Vắn để bảo vệ cổ đông thiểu sô\
2.43. S ự m in h b ạ ch và c ô n g k h a i h o á th ô n g tin.
Một số hạn chế về tổ chức, quản lỷ các công ty cổ phần được cổ
phần hoá doanh nghiệp nhà nước.
H ạn c h ế tự do chuyển nhượng c ổ phần.
C ơ c h ế quản lý hành chính đối với cóng ty c ổ phần vẫn tồn tại
N h à nước với vai trò c ổ đông trong công ty c ổ phần sau c ổ phần
hoá.
V ai trỏ của ngưcri lao động trong công ty c ổ phần được c ổ phấn
hoà từ doanh, nghiệp nhà nước.
M Ộ T SỐ K IẾ N N G H Ị N H Ằ M H O À N T H IỆ N C Á C QUY Đ ỊN H
C Ủ A P H Á P LU Ậ T V Ể T Ổ CHỨ C QUẢN LÝ N Ộ I BỘ C T C P
Ở V IỆ T NAM.
S ự c ầ n th iế t c ủ a v iệ c h o à n th iệ n các q u y d ịn h c ủ a p h á p lu ậ t về
q u ả n lý n ộ i b ộ C T C P .
Hoàn thiện các quy định về quẩn lý nội bộ trong công ty cổ phần
nhằm đảm bảo cho công ty hoạt động có hiệu quả hơn
Hoàn thiện các quy định về quẩn lý nội bộ công ty cổ phần
nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông trong công ty.
Hoàn thiện các quy định về quản lý nội bộ trong công ty cổ phần
nhằm đảm bảo lợi ích của khách hàng, của xă hội và đảm bảo
trật tự của thị trường, của nền kỉnh tế.
M ộ t s ố k iế n n g h ị c ụ th ể n h ằ m h o à n th iệ n c á c q u y đ ịn h c ủ a
p h á p lu ậ t về q u ả n lý n ộ í b ộ C T C P .
K Ế T L U Ậ N
D A N H M Ụ C T À I L IỆ U T H A M K H Ả O .
K iể m s o á t c á c g ia o d ịc h t ư lợ i tr o n g c ô n g ty c ổ p h ầ n .
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trangtuan
#1007670
quoctuanyl đã viết:Luận văn tiếng Anh:Tổ chức quản lý nội bộ công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 6 01 05
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2005
Chủ đề:Công ty cổ phần
Luật kinh tế
Miêu tả:85 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Làm sáng tỏ những vấn đề tổng quan về công ty cổ phần, chỉ ra những nhân tố và yêu cầu cơ bản của tổ chức quản lý nội bộ công ty cổ phần. Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng, tiến hành phân tích sự bất cập, yếu kém của luật doanh nghiệp để đưa ra một số kiến nghị về sửa đổi một số quy định trong công tác quản lý các công ty cổ phần
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2005
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
V_L0_00564_Noi_dung.pdf
lỗi đường link. không tải được
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010534 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement