Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rt_ht
#962560 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Thuế là công cụ chủ yếu để huy động nguồn thu cho ngân sách quốc
gia và đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước nhằm thực hiện các mục tiêu
kinh tế - xã hội và chi tiêu cho bộ máy nhà nước. Cùng với sự phát triển của
kinh tế - xã hội, hệ thống chính sách pháp luật thuế luôn có sự thay đổi nhằm
góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, khuyến khích các thành phần kinh
tế phát triển đúng hướng, từng bước thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội,
đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng gia tăng của nhà nước.
Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thu quan trọng và chiếm một tỷ
trọng lớn trong cơ cấu thu NSNN. Ở hầu hết các nước phát triển, thuế thu
nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu
NSNN. Ở Việt Nam, tỷ trọng thuế thu nhập doanh nghiệp trong tổng số thu
NSNN ước thực hiện năm 2009 là 25,3%; năm 2010 là 25,7% và 6 tháng đầu
năm 2011 là 26,5% [www.mof.gov.vn]. Cùng với xu hướng tăng trưởng kinh
tế, quy mô của các hoạt động kinh tế ngày càng được mở rộng, hiệu quả kinh
doanh ngày càng cao sẽ tạo ra nguồn thu về thuế thu nhập doanh nghiệp ngày
càng lớn cho NSNN. Thế nhưng, trong thời gian qua, các hành vi vi phạm
pháp luật về thuế, cụ thể gồm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế đã và đang
gây thất thu không nhỏ cho NSNN. Những hành vi trốn thuế, gian lận thuế
ngày càng diễn biến phức tạp, quy mô ngày càng lớn với các thủ đoạn rất tinh
vi như: Tạo giao dịch mua, bán hàng giả mạo; Hạch toán kế toán và kê khai
thuế sai quy định pháp luật; Buôn lậu; Khai sai chủng loại hàng xuất khẩu,
nhập khẩu; Chuyển giá…
Những hành vi trên một mặt làm cho tính hiệu lực, hiệu quả của chính
sách pháp luật thuế giảm sút, gây thất thu cho NSNN, mặc khác tạo ra sự bất
công bằng trong thực hiện nghĩa vụ về thuế giữa những người nộp thuế, tạo ra
môi trường kinh doanh không minh bạch…
Với thực tế trên, nhận thấy các quy định pháp luật ở nước ta vẫn còn
nhiều kẽ hở dẫn tới các hành vi vi phạm về thuế thu nhập doanh nghiệp xảy ra
nhiều. Do đó, tác giả lựa chọn đề tài “Xử lý vi phạm pháp luật về thuế thu
nhập doanh nghiệp ở Việt Nam” để nghiên cứu, nhằm đưa ra các biện pháp
nâng cao việc ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế thu nhập
doanh nghiệp, chống thất thu cho ngân sách Nhà nước.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Học viên đã tiếp cận một số công trình khoa học về vấn đề xử lý vi
phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế TNDN được công bố trong khoảng 5 năm
gần đây như:
Quỳnh Như (2009), Gỡ vướng về ưu đãi thuế TNDN, Hà Nội;
Lê Văn Hải (2010), Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp và giải
pháp chống chuyển giá ở Việt Nam, Nghd : PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy. Khoa
Luật, Luận văn thạc sỹ ngành: Luật kinh tế, 2010;
Lưu Thị Tuyết (2012), Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
ở Việt Nam, Khoa Luật, Luận văn thạc sỹ ngành: Luật kinh tế, 2012
Ngoài ra, còn có một số bài viết của các cán bộ chuyên gia liên quan
đến đề tài luận văn đã được đăng trên các tạp chí, một số các bài viết trên
trang web của Tổng cục thuế...
Các công trình nghiên cứu trên chủ yếu tập trung vào một hay một vài
hành vi vi phạm pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó kế thừa, tổng
hợp và phát triển những luận điểm trên, tác giả lựa chọn và thực hiện đề tài
“Xử lý vi phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam”.
3. Mục đích nghiên cứu
Luận văn cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu, đánh giá và
hoàn thiện pháp luật xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế thu nhập doanh
nghiệp.
Để đạt được mục đích nói trên, luận văn sẽ giải quyết các nhiệm vụ chủ
yếu sau đây:
Thứ nhất, làm sáng tỏ cơ sở lý luận của vi phạm pháp luật về thuế và
xử lý vi phạm pháp luật về thuế, quy định pháp luật xử lý vi phạm pháp luật
về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.
Thứ hai, Đánh giá thực trạng quy định của pháp luật và thực tiễn thực
hiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; từ
đó chỉ ra những điểm đã đạt được, những hạn chế của pháp luật về xử lý vi
phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp; những kết quả, khó khăn,
vướng mắc, cùng nguyên nhân của thực tiễn thực hiện pháp luật về xử lý vi
phạm pháp luật thuế TNDN.
Thứ ba, Đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và giải pháp
thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật thuế TNDN.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
-Đối tượng nghiên cứu: Các hành vi vi phạm pháp luật thuế Thu nhập
doanh nghiệp, pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật thuế Thu nhập doanh
nghiệp và thực tiễn thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật Thuế thu
nhập doanh nghiệp (TNDN)
- Phạm vi nghiên cứu: Tác giả chỉ nghiên cứu xử lý vi phạm pháp luật
về thuế với tính chất là một trong 8 nội dung quản lý thuế, được quy định
trong Điều 3 Luật Quản lý thuế, được điều chỉnh chủ yếu trong Chương XII
Luật Quản lý thuế và áp dụng cho vi phạm pháp luật về thuế Thu nhập doanh
nghiệp. Hành vi vi phạm pháp luật về thuế do người nộp thuế, người thu thuế
và các chủ thể khác thực hiện, nhưng để phù hợp với mã ngành Luật Kinh tế,
đề tài chỉ nghiên cứu hành vi vi phạm pháp luật về thuế Thu nhập doanh
nghiệp của những người có nghĩa vụ nộp thuế được quy định ở Điều 103 Luật
Quản lý thuế và việc xử lý liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng này.
Đồng thời, xuất phát từ thực tế, các hành vi vi phạm pháp luật thuế TNDN đa
số bị xử lý là các hành vi hành chính, do đó, đề tài đi sâu hơn vào các hành vi
hành chính, các chế tài hành chính đối với các hành vi đó.
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Việc tiếp cận đề tài, nghiên cứu, phân tích, nhận xét, đánh giá và đề
xuất kiến nghị, giải pháp được dựa trên quan điểm duy vật biện chứng và duy
vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà
nước và pháp luật, trong đó có lý luận về thuế, về vi phạm pháp luật, về
phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật.
Trong nghiên cứu và biên soạn luận văn, người nghiên cứu sử dụng các
phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân tích, phương pháp so sánh,
phương pháp hệ thống hóa, phương pháp nghiên cứu lịch sử, phương pháp
thống kê. Cụ thể:
- Phương pháp phân tích, tổng hợp
Luận văn kế thừa, tổng kết lại những kết quả của các công trình nghiên
cứu về xử lý vi phạm pháp luật thuế nói chung, thuế TNDN nói riêng. Tuy
nhiên, đây không phải là sự sao chép vì đã có sự sắp xếp theo kết cấu khác
theo góc nhìn của tác giả.
- Phương pháp so sánh
So sánh việc xử lý vi phạm pháp luật thuế TNDN của nước ta trong
một số giai đoạn khác nhau; So sánh pháp luật xử lý vi phạm về thuế TNDN
của nước ta với các nước trên thế giới.
- Các phương pháp của xã hội học pháp luật
Phân tích cơ sở xã hội của việc xử lý vi phạm.
- Phương pháp của thống kê xã hội học
Từ những kết quả thống kê, điều tra, khảo sát về thực trạng vi phạm và
xử lý vi phạm pháp luật thuế TNDN để đề ra những giải pháp hợp lý.
5. Kết cấu đề tài
Đề tài nghiên cứu gồm có 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận và quy định pháp luật về vi phạm
pháp luật thuế và xử lý vi phạm pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt
Nam.
Chương 2: Thực trạng xử lý vi phạm pháp luật thuế thu nhập doanh
nghiệp ở Việt Nam.
Chương 3: Một số kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý vi
phạm pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam.
Tác giả hy vọng với những nghiên cứu và phân tích của mình sẽ góp
phần vào việc hoàn thiện hơn nữa những quy định pháp luật về xử lý vi phạm
pháp luật thuế TNDN nhằm tránh tình trạng thất thu ngân sách nhà nước,
đồng thời, tạo môi trường pháp lý cạnh tranh công bằng, minh bạch giữa các
DN trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vinnycoi
#1016528 Chào bạn, cho mình xin thêm bản này nữa được không bạn, vì nghiên cứu về thuế thì phải bao quát khá nhiều mặt, mà vi phạm pháp luật là mặt quan trọng nhất. Thank bạn!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement