Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By silly.l0vely
#962557 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1. Tính cấp thiết của đề tài
Quan hệ lao động trong thị trường là một loại quan hệ đặc biệt, nó vừa
là quan hệ kinh tế vừa là quan hệ có tính xã hội bởi nó liên quan tới con
người; nó vừa là quan hệ thỏa thuận vừa là quan hệ phụ thuộc; nó vừa là quan
hệ bình đẳng song bởi khả năng nảy sinh giá trị khi sử dụng nên dễ dẫn tới sự
bất công và bóc lột. Vì thế nên việc trao đổi hàng hóa sức lao động có đặc thù
so với các loại hàng hóa khác. Do đó HĐLĐ với tư cách là hình thái pháp lý
của quan hệ trao đổi hàng hóa sức lao động là một chế định quan trọng luôn
được các nhà lập pháp quan tâm. HĐLĐ là nội dung giữ vai trò trung tâm
trong BLLĐ nhằm điều chỉnh các quan hệ lao động trong nền kinh tế thị
trường. Song không phải tất cả các HĐLĐ được thiết lập luôn có hiệu lực
pháp luật vì vậy để hợp đồng có giá trị pháp lý thì buộc các chủ thể ký kết
phải tuân thủ một số quy định của pháp luật về việc giao kết HĐLĐ. Vấn đề
HĐLĐ vô hiệu luôn được sự quan tâm của không chỉ các cơ quan nhà nước
về lao động mà còn gắn liền với quyền lợi của các chủ thể trong HĐLĐ nói
riêng và sự ổn định của xã hội và nền kinh tế nói chung. Do tính chất đặc thù
của quan hệ HĐLĐ mà việc vô hiệu HĐLĐ thường dẫn đến những khó khắn
trong giải quyết hậu quả pháp lý. Bộ luật lao động năm 2012 đã dành mục 4
chương III để quy định về HĐLĐ vô hiệu đã cho thấy vị trí và tầm quan trọng
trong điều chỉnh quan hệ lao động. Thực tiễn hiện nay vấn đề xác định HĐLĐ
vô hiệu và đặc biệt là xử lý HĐLĐ vô hiệu vẫn còn nhiều bất cập.Với mong
muốn hướng tới hoàn thiện các quy định pháp luật lao động nói chung và đặc
biệt là xử lý các trường hợp HĐLĐ nói riêng hợp tình, hợp lý nên tui đã lựa
chọn đề tài “Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam” để
làm đề tài luận văn thạc sỹ Luật học của mình. Qua đó tui mong muốn tìm
hiểu sâu hơn các quy định của BLLĐ hiện nay, góp phần vào việc nghiên cứu
có hệ thống các quy định pháp luật về HĐLĐ vô hiệu, từ đó nhận thức đầy đủ
hơn về vấn đề này.
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Chế định HĐLĐ là vấn đề quan trọng của BLLĐ và đó cũng là vấn đề
luôn được các chuyên gia về luật lao động đào sâu và mổ xẻ. Trong đó vấn đề
HĐLĐ vô hiệu có vị trí rất quan trọng ảnh hưởng đến quan hệ lao động. Tuy
nhiên hiện nay có rất ít công trình nghiên cứu về vấn đề này. Có thể kể ra vài
công trình như: Luận án tiến sỹ “Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật
lao động Việt Nam hiện nay” năm 2009 của nghiên cứu sinh Phạm Thị Thuý
Nga; Luận văn “Hợp đồng lao động vô hiệu theo pháp luật Việt Nam” năm
2006 của tác giả Nguyễn Thị Thạo ( trường đại học Luật Hà Nội); Luận văn “
Pháp luật về hợp đồng lao động vô hiệu. Thực trạng và định hướng hoàn
thiện” năm 2006 của Hoàng Văn Hùng ( Đại học Luật TP Hồ Chí Minh).
Ngoài ra còn một số công trình nghiên cứu liên quan đề cập về vấn đề này
như: “Mấy ý kiến về hợp đồng lao động vô hiệu”, Tạp chí Luật học, số
5/1999 của TS Đào Thị Hằng; “ Mấy ý kiến xung quanh việc thụ lý, giải quyết
tranh chấp lao động có liên quan tới hợp đồng lao động”, tạp chí Tòa án
Nhân dân 8/2004 của tác giả Lưu Bình Nhưỡng; Lê Thị Hoài Thu với “ Một
số ý kiến về HĐLĐ vô hiệu”, Tạp chí dân chủ và pháp luật năm 2007.
Có thể nhận thấy các công trình nghiên cứu trên đã phần nào làm rõ
được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về HĐLĐ vô hiệu, cung cấp cho
người đọc hiểu biết cơ bản về vấn đề HĐLĐ vô hiệu như căn cứ xác định
HĐLĐ vô hiệu, tuyên bố HĐLĐ vô hiệu và xử lý HĐLĐ vô hiệu. Tuy nhiên
việc nghiên cứu một cách chuyên sâu về vấn đề xử lý HĐLĐ vô hiệu lại chưa
được đặt ra trong khi đây lại chính là những khúc mắc chủ yếu trong việc giải
quyết một HĐLĐ vô hiệu. Cùng với việc BLLĐ 2012 có hiệu lực đã dành
một mục để quy định về HĐLĐ vô hiệu đã cho thấy tầm quan trọng của nó
trong quan hệ lao động. Luận văn sẽ là công trình mới nghiên cứu vấn đề xử
lý HĐLĐ vô hiệu dựa trên các quy định hiện hành để đánh giá thực trạng và
đề ra giải pháp hoàn thiện.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát của luận văn là thông qua tìm hiểu, phân tích và
đánh giá thực trạng pháp luật về lí luận và thực tiễn xử lý HĐLĐ vô hiệu.Từ
đó luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật
hiện hành về xử lý HĐLĐ vô hiệu.
Cụ thể, Luận văn sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề sau:
Thứ nhất, nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về HĐLĐ vô hiệu:
Khái niệm HĐLĐ và HĐLĐ vô hiệu; các loại HĐLĐ; nguyên nhân vô hiệu
của HĐLĐ; tuyên bố HĐLĐ vô hiệu và xử lý HĐLĐ vô hiệu.
Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng của việc giải quyết HĐLĐ về
mặt lý luận và thực tiễn: rà soát các quy định của BLLĐ hiện hành để đánh
giá tính phù hợp và thiếu sót; thông qua thực tiễn xét xử để thấy được thực
trạng về xử lý HĐLĐ vô hiệu hiện nay.
Thứ ba, trên cơ sở những thành tựu đạt được, những mặt còn hạn chế,
đề ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động nói chung
và chế định HĐLĐ nói riêng, đồng thời giúp cho việc giải quyết các tranh
chấp về lao động liên quan đến HĐLĐ hợp lý.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn này được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của lý luận chung về nhà nước và
pháp luật, đặc biệt các Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề
lao động, các quy định của Hiến pháp trong lĩnh vực lao động, các quy phạm
pháp luật về HĐLĐ, được sử dụng với tư cách là cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý
cho quá trình nghiên cứu. Ngoài ra, các phương pháp nghiên cứu cụ thể, phù
hợp với từng lĩnh vực của đề tài cũng được sử dụng trong quá trình thực hiện
luận văn như: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khảo cứu thực tiễn
5. Những đóng góp mới của đề tài
- Là luận văn đầu tiên nghiên cứu về các loại HĐLĐ vô hiệu, nguyên
nhân vô hiệu và cách thức xử lý HĐLĐ vô hiệu, cách giải quyết hậu quả của
HĐLĐ vô hiệu sau khi BLLĐ 2012 sửa đổi toàn diện có hiệu lực.
- Luận văn cung cấp cái nhìn toàn diện về vấn đề xử lý HĐLĐ vô hiệu
hiện nay ở Việt Nam trên cơ sở đánh giá về pháp luật và thực tiễn xử lý
HĐLĐ, đồng thời có sự liên hệ đến các quy định về HĐLĐ vô hiệu và cách
thức xử lý theo pháp luật của một số quốc gia khác.
- Luận văn bước đầu đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp
luật trong vấn đề xử lý các HĐLĐ vô hiệu, từ đó nhằm góp phần giải quyết
hợp tình và hợp lý các tranh chấp liên quan đến HĐLĐ vô hiệu.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1. Những vấn đề chung về hợp đồng lao động vô hiệu và xử lý
hợp đồng lao động vô hiệu.
Chương 2. Thực trạng về xử lý hợp đồng lao động vô hiệu ở Việt Nam.
Chương 3. Hướng hoàn thiện pháp luật lao động về xử lý hợp đồng lao
động vô hiệu.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Reborn2011
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994813 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement