Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By november_rain_0602
#962542 Link tải miễn phí luận văn NHỮNG TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH
MỤC LỤC

Trang
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM
HÌNH SỰ
9
1.1. Khái niệm, các đặc điểm cơ bản của miễn trách nhiệm hình
sự và phân biệt nó với miễn hình phạt
9
1.2. Lược khảo sự hình thành và phát triển của các quy phạm về
miễn trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam
22
1.3. Chế định miễn trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự một
số nước trên thế giới
33
Chương 2: NHỮNG TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH
SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VÀ THỰC
TIỄN ÁP DỤNG
39
2.1. Những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự được quy định
trong Phần chung Bộ luật hình sự năm 1999
42
2.2. Những trường hợp miễn trách nhiệm hình sự được quy định
trong Phần các tội phạm Bộ luật hình sự năm 1999
66
2.3. Thực tiễn áp dụng chế định miễn trách nhiệm hình sự 74
Chương 3: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH
SỰ VIỆT NAM VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
92
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định của pháp luật hình
sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự
92
3.2. Những phương hướng cơ bản của việc hoàn thiện các quy định
của pháp luật hình sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự
96
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật hình
sự Việt Nam về miễn trách nhiệm hình sự
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trách nhiệm hình sự là một dạng của trách nhiệm pháp lý và được thể
hiện bằng việc người phạm tội bị áp dụng một hay nhiều các biện pháp
cưỡng chế hình sự khác nhau của Nhà nước do luật hình sự quy định. Tuy
nhiên, trên thực tế không phải tất cả các tội phạm và các trường hợp phạm tội
đều giống nhau. Do đó, để công cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm đạt
hiệu quả cao, cùng với việc phân loại tội phạm, luật hình sự Việt Nam cũng
đồng thời phân hóa các trường hợp phạm tội, các đối tượng phạm tội khác
nhau để có đường lối xử lý phù hợp, nhanh chóng, chính xác và công bằng.
Đặc biệt, sự phân hóa các trường hợp phạm tội và người phạm tội còn thể
hiện ở chỗ không phải tất cả các trường hợp phạm tội hay tất cả những người
phạm tội đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là trường hợp khi có đầy đủ
căn cứ pháp lý và những điều kiện nhất định, thì một người đã thực hiện hành
vi nguy hiểm cho xã hội mà luật hình sự quy định là tội phạm có thể bị truy
cứu trách nhiệm hình sự, có thể không phải chịu trách nhiệm hình sự hay
cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự.
Miễn trách nhiệm hình sự là một trong những chế định quan trọng của
pháp luật hình sự Việt Nam, thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà
nước ta đối với người phạm tội và hành vi do họ thực hiện, đồng thời nhằm
động viên, khuyến khích người phạm tội lập công chuộc tội, chứng tỏ khả
năng giáo dục, cải tạo tốt, hòa nhập với cộng đồng và trở thành người có ích
cho xã hội. Miễn trách nhiệm hình sự cũng có quan hệ mật thiết và chặt chẽ
với chế định trách nhiệm hình sự. Bởi vì, giải quyết tốt vấn đề trách nhiệm
hình sự và áp dụng đúng đắn chế định miễn trách nhiệm hình sự trong thực
tiễn sẽ tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan áp dụng pháp luật đấu
tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ có hiệu quả các lợi ích của Nhà nước,
các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.
Ở nước ta, đến Bộ luật hình sự năm 1985, chế định miễn trách nhiệm
hình sự mới được nhà làm luật nước ta ghi nhận chính thức, còn trước đó tuy
chưa được ghi nhận với tính chất là một chế định độc lập trong pháp luật hình
sự nhưng trong thực tiễn và một số văn bản pháp lý đã thừa nhận và áp dụng
với nhiều tên gọi khác nhau như: "xá miễn", "tha miễn trách nhiệm hình sự",
"miễn tố", "tha bổng bị cáo", "miễn nghị cho bị cáo", "miễn hết cả tội"... Có
thể liệt kê một số văn bản thời kỳ trước khi ban hành Bộ luật hình sự năm
1985 có đề cập đến vấn đề miễn tránh nhiệm hình sự như: Sắc lệnh số 52/SL
ngày 20/10/1945 xá miễn cho một số tội phạm trước ngày 19/08/1945; Thông
tư số 314-TTg ngày 09/11/1954 của Thủ tướng Chính phủ về đại xá; Sắc lệnh
số 223/SL ngày 17/11/1946; Pháp lệnh trừng trị các tội phản cách mạng ngày
30/10/1967; Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa ngày
21/10/1970; Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân
ngày 21/10/1970; Thông tư số 03-BTP/TT tháng 4/1976 của Bộ Tư pháp hướng
dẫn thi hành Sắc luật quy định về các tội phạm và hình phạt; Pháp lệnh trừng
trị tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép ngày 10/7/1982;
Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 05/01/1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án
nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự;
Nghị quyết số 01/HĐTP ngày 19/04/1989 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án
nhân dân tối cao hướng dẫn bổ sung việc áp dụng một số quy định của Bộ luật
hình sự; Thông tư liên ngành số 05/TTLN ngày 02/6/1990 của Bộ Nội vụ,
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp
hướng dẫn thi hành chính sách đối với người phạm tội ra tự thú, v.v...
Đến lần pháp điển hóa lần thứ hai luật hình sự Việt Nam với việc
thông qua Bộ luật hình sự năm 1999, các quy định về miễn trách nhiệm hình
sự cũng được sửa đổi, bổ sung và tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, thực tiễn cho
thấy, chế định miễn trách nhiệm hình sự vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu
một cách sâu sắc và toàn diện. Chẳng hạn, Bộ luật hình sự năm 1985, cũng
như Bộ luật hình sự năm 1999 đều chưa ghi nhận định nghĩa pháp lý của khái
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement