Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vananh_vananh1321991
#962532 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về các tội xâm phạm tính mạng con người; những dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội phạm này trong PLHS Việt Nam hiện hành. Phân tích, đánh giá những quy định về các tội xâm phạm tính mạng con người trong PLHS nước ta, thực trạng điều tra, truy tố, xét xử các tội danh này trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm rút ra những tồn tại, hạn chế về lập pháp, áp dụng PLHS, qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện PLHS, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Quyền sống là một trong những quyền tự nhiên, quan trọng nhất mà ai
cũng có như một lẽ đương nhiên. Các thiết chế xã hội đặc biệt là Nhà nước
có trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ quyền sống của con người, chống lại bất kỳ
hành vi nào xâm phạm đến quyền này. Luật Quốc tế về nhân quyền đưa ra
các tiêu chí về quyền con người và các đảm bảo quyền con người, trong đó
có quyền sống.
Ngay sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, trong bản tuyên ngôn độc
lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình đã khẳng định:
“Mọi người sinh ra có quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh
phúc…”. Với tinh thần đó, pháp luật nước ta luôn khẳng định bảo vệ quyền
con người tại Điều 71 – Hiến pháp 1992 nước ta quy định: “Công dân có
quyền bất khả xâm phạm về thân thể được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức
khoẻ, danh dự, nhân phẩm…”.
Trên cơ sở Hiến pháp năm 1992, Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999
(được sửa đổi, bổ sung năm 2009) đã qui định các tội xâm phạm tính mạng
con người và hình phạt tương ứng áp dụng đối với những người phạm tội. Các
qui định của BLHS đã góp phần tích cực trong bảo vệ quyền được sống, bảo
vệ tính mạng con người, góp phần làm ổn định trật tự, an toàn xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đấu tranh phòng
ngừa các hành vi xâm phạm tính mạng của các cơ quan tiến hành tố tụng còn
bộc lộ nhiều hạn chế, ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo vệ tính mạng con
người. Những hạn chế đó thể hiện ở việc vẫn còn hiện tượng bỏ lọt tội phạm,
bỏ lọt những hành vi xâm phạm tính mạng con người, không bị điều tra xử lý.
Về việc áp dụng trách nhiệm hình sự (TNHS) đối với người người có hành vi
xâm phạm tính mạng con người, còn nhiều trường hợp chưa tương xứng với
tính chất, mức độ tội phạm. Trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến
hành tố tụng còn lúng túng trong việc vận dụng pháp luật, do luật hình sự
(LHS) qui định còn chưa cụ thể, rõ ràng, nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả đấu
tranh, xử lý đối với loại tội phạm này.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, trong quá trình kiến thiết và bảo vệ đất
nước, vấn đề bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của con người
được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặc biệt coi trọng, nhất là trong hoạch
định chính sách hình sự, nhằm đảm bảo cho hoạt động phòng và chống tội
phạm đạt hiệu quả cao, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước, từng bước hội nhập với quốc tế. Trong Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội từ năm 2011 – 2020 của đất nước, Đảng ta đưa ra quan điểm:
“Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người; coi con người là chủ
thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của sự phát triển”.
Tuy nhiên, từ thực tiễn của cuộc sống mỗi ngày diễn ra hết sức sôi
động, tình hình tội phạm xâm phạm tính mạng con người diễn ra rất đa dạng,
phức tạp, trong khi đó chính sách hình sự (CSHS) nói chung và hệ thống pháp
luật về đấu tranh phòng chống tội phạm nước ta nói riêng vẫn còn những vấn
đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý cho các hoạt
động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, đáp ứng theo yêu cầu cải cách tư pháp,
xây dựng Nhà nước pháp quyền, đem lại bình yên cho cuộc sống.
Với ý nghĩa trên, tác giả chọn đề tài: Các tội xâm phạm tính mạng của
con người trong LHS Việt Nam (trên cơ sở các số liệu xét xử của Toà án tỉnh
Bình Dương) để nghiên cứu.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Các tội xâm phạm tính mạng con người được nhiều nhà khoa học pháp
lý trong nước quan tâm nghiên cứu. Sau khi BLHS năm 1985 được ban hành,

tội xâm phạm tính mạng con người được đề cập trong nhiều giáo trình, sách
pháp lý, đề tài nghiên cứu như: Giáo trình LHS Việt Nam trong Phần các tội
phạm của Khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Nhà xuất bản
ĐHQGHN; Giáo trình LHS Việt Nam, tập II của Trường Đại học Luật Hà
Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân năm 1998; Bình luận khoa học BLHS
của Viện khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà
Nội, 1987 sau đó tái bản năm 1992, 1997.
Sau khi BLHS năm 1999 được ban hành, đề tài “Các tội xâm phạm tính
mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người” của TS Trần Văn
Luyện, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000; Giáo trình LHS Việt
Nam của Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà
Nội, 2000; Giáo trình LHS Việt Nam, Phần các tội phạm của Khoa luật,
ĐHQGHN, Nhà xuất bản ĐHQGHN, Hà Nội, 2002, Tập thể tác giả do
GS.TSKH Lê Văn Cảm chủ biên; Bình luận khoa học BLHS 1999 - Phần các
tội phạm của PGS.TS Phùng Thế Vắc và các tác giả khác, Nhà xuất bản Công
an nhân dân, Hà Nội, 2001; Bình luận khoa học BLHS, Phần các tội phạm,
tập I (Bình luận chuyên sâu) của Th.S Đinh Văn Quế, NXB thành phố Hồ Chí
Minh, 2002; Bình luận khoa học BLHS (được sửa đổi, bổ sung) của PGS.TS
Trần Minh Hưởng, NXB Hồng Đức, 2012.
Các công trình nói trên đã đề cập tội xâm phạm tính mạng con người
dưới góc độ pháp lý hình sự nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu một
cách toàn diện và có hệ thống về nhóm tội này. Vì vậy, việc lựa chọn đề tài
các tội xâm phạm tính mạng của con người làm luận văn thạc sĩ luật học là
phù hợp với thực tế yêu cầu về xây dựng và hoàn thiện pháp luật hình sự
(PLHS) hiện nay.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
- Mục đích nghiên cứu:
- Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về các tội xâm phạm tính

mạng con người; những dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội phạm này
trong PLHS Việt Nam hiện hành.
- Phân tích, đánh giá những quy định về các tội xâm phạm tính mạng
con người trong PLHS nước ta, thực trạng điều tra, truy tố, xét xử các tội
danh này trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm rút ra những tồn tại, hạn chế về
lập pháp, áp dụng PLHS, qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện PLHS,
góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh
tế, xã hội của đất nước.
- Nhiệm vụ nghiên cứu:
Để đạt được những mục đích trên, đề tài đi sâu giải quyết các nhiệm vụ
cơ bản sau:
+ Nghiên cứu làm rõ lý luận cơ bản về các tội xâm phạm tính mạng con
người trong LHS Việt Nam và thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử các tội xâm
phạm tính mạng con người trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 05 năm
2008-2012.
+ Đề xuất nội dung để hoàn thiện các quy định của BLHS hiện hành
về các tội xâm phạm tính mạng con người và một số giải pháp nâng cao
hiệu quả áp dụng.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
Các qui định của CSHS Việt Nam, tập trung nhất là BLHS Việt Nam
và các công trình nghiên cứu, chuyên khảo về khoa học pháp lý liên quan đến
tội xâm phạm tính mạng con người, thực tiễn xử lý tội này của các cơ quan
tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2008-2012.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi về nội dung: Các tội xâm phạm tính mạng con người được
qui định ở nhiều chương của BLHS, tuy nhiên trong khuôn khổ luận văn này,

tác giả xác định phạm vi nghiên cứu các tội xâm phạm tính mạng con người
là các tội phạm quy định tại Chương XII của BLHS năm 1999 và thực tiễn xử
lý các tội xâm phạm tính mạng con người trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
+ Phạm vi về thời gian: Khảo sát thực tế 5 năm, từ năm 2008 đến
năm 2012.
5. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài
- Cơ sở lý luận:
Cơ sở lý luận của luận văn là hệ thống các quan điểm của Chủ nghĩa
Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng cộng sản Việt Nam về xây
dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân và pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội xâm
phạm tính mạng con người nói riêng; là các văn bản pháp luật, các giáo trình
về LHS nói chung và các tội xâm phạm tính mạng con người nói riêng.
- Cơ sở thực tiễn:
Là kết quả khảo sát tình hình xử lý tội phạm xâm phạm tính mạng con
người trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong 5 năm từ năm 2008 đến năm 2012
trên cả hai phương diện: Những kết quả đạt được, hạn chế thiếu sót và nguyên
nhân hạn chế, thiếu sót.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu áp dụng những phương pháp nghiên cứu:
Tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh, điều tra xã hội học, tọa đàm trao đổi
và phương pháp chuyên gia.
7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn
- Ý nghĩa lý luận:
Nội dung của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo
trong quá trình giảng dạy chuyên ngành luật và nghiên cứu hoàn thiện
PLHS Việt Nam.
- Ý nghĩa thực tiễn:
Những đề xuất của đề tài có thể được nghiên cứu, sử dụng trong quá
trình hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng chống tội phạm, cũng như trong
hoạt động tố tụng, nhất là trong giai đoạn xét xử, định tội danh, quyết định
hình phạt đối với các vụ án xâm phạm tính mạng con người.
Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác
nghiên cứu về khoa học pháp lý nói chung, khoa học LHS và áp dụng thực
tiễn công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật…
8. Cấu trúc nội dung của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, nội dung của đề tài được cấu
trúc thành 03 chương.
- Chương 1: Một số vấn đề chung về các tội xâm phạm tính mạng con người.
- Chương 2: Thực tiễn xét xử các tội xâm phạm tính mạng con người
trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2008 - 2012.
- Chương 3: Hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự hiện hành về các
tội xâm phạm tính mạng con người và một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1033962 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement