Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tony_bee
#962526 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trẻ em là mầm non và tƣơng lai của đất nƣớc, của dân tộc, là ngƣời kế
tục sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Vì lợi ích
mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Thấm nhuần lời dạy
trên, Đảng và Nhà nƣớc ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em, coi
việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là mối quan tâm đặc biệt hàng đầu,
với quan điểm xem con ngƣời vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp
phát triển đất nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, xem trẻ em là nguồn
hạnh phúc của gia đình, là tƣơng lai của dân tộc, là lớp ngƣời kế tục sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ thị 197/CT-TW ngày 19/3/1960 của Ban Bí
thƣ TW Đảng đã chỉ rõ: “Quan tâm đến thiếu niên, nhi đồng là quan tâm đến
việc đào tạo, bồi dưỡng một lớp người mới không những phục vụ cho sự
nghiệp xã hội chủ nghĩa hiện nay mà còn chính là sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa cộng sản sau này”[39, tr.66].
Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Châu Á và là quốc gia thứ hai trên thế
giới ký kết và phê chuẩn Công ƣớc của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em
(20/02/1990). Để đảm bảo cho việc thực hiện công ƣớc này, ngày 16-8-1991,
Nhà nƣớc đã ban hành Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Bên cạnh đó
Việt Nam còn ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm thể chế hoá công tác
bảo vệ và chăm sóc trẻ em nhƣ Luật phổ cập, giáo dục tiểu học; Luật hôn
nhân gia đình; Bộ luật hình sự… Từ khi phát triển nền kinh tế thị trƣờng, đất
nƣớc ta đã đạt đƣợc nhiều mặt tích cực nhƣ kinh tế phát triển, đời sống nhân
dân ngày càng nâng cao. Bên cạnh mặt tích cực đó ta cũng không thể phủ
nhận những mặt trái của nền kinh tế thị trƣờng nhƣ nạn thất nghiệp; cuộc
sống dƣ giả của một bộ phận dân cƣ cũng dẫn đến lối sống tha hoá, tìm kiếm
những thú vui không lành mạnh, sự phát triển của công nghệ thông tin, lối
sống chạy theo đồng tiền quên mất gia đình… dẫn đến sự gia tăng của các
loại tội phạm trong đó có các tội phạm XHTDTE.
Tình hình tội phạm XHTDTE có xu hƣớng phát triển, ngày càng gia
tăng, gây tác hại lớn cho xã hội. Theo thống kê của Bộ Công an, trung bình
mỗi năm cả nƣớc xảy ra hàng nghìn vụ XHTD với số lƣợng năm sau cao hơn
năm trƣớc, trong đó, số trẻ em bị hiếp dâm lên đến 65%, số trẻ bị XHTD
nhiều lần chiếm hơn 28%. Các vụ án đã xảy ra phần nhiều là ở các vùng nông
thôn, do điều kiện kinh tế khó khăn, bố mẹ các cháu thƣờng tập trung lo toan
cho công việc mƣu sinh hàng ngày nên ít có thời gian quan tâm đến con cái,
thủ phạm thƣờng lợi dụng sơ hở này để thực hiện hành vi đồi bại.
Những vụ án XHTDTE thƣờng nạn nhân là các bé gái, càng ngày số tuổi
của các bé bị xâm hại càng trẻ, cá biệt có những trƣờng hợp nạn nhân mới vài
tháng tuổi. Kẻ gây tội lại thƣờng là những ngƣời quen biết, họ hàng, láng
giềng, và đã không ít các vụ thủ phạm chính là bố dƣợng, cậu, chú... của nạn
nhân. Nghiên cứu cho thấy 85% trẻ bị xâm hại bởi những ngƣời quen biết. Các
vụ án xảy ra rất đa dạng nhƣng đa phần có sự chủ quan của ngƣời lớn, nhất là
ngƣời mẹ, vô tình đẩy các bé thành nạn nhân của XHTD. Một điều cũng đáng
nói là có không ít vụ vì xấu hổ, mặc cảm, muốn cho êm chuyện nhiều gia đình
đã đi đến thƣơng lƣợng, hòa giải và bồi thƣờng mà không tố cáo, đƣa ra pháp
luật. Điều này vô tình làm cho nạn XHTDTE tiếp tục phát triển và hoành hành
vì kẻ phạm tội không bị trừng phạt nghiêm minh để cảnh cáo, răn đe những kẻ
khác.
Đây là tội phạm nguy hiểm gây ảnh hƣởng rất lớn đến sự phát triển
bình thƣờng về mặt tâm sinh lý của trẻ em, xâm phạm quyền bất khả xâm
phạm về tự do tình dục, nhân phẩm, danh dự, sức khoẻ của con ngƣời nói
chung và trẻ em nói riêng. Công tác đấu tranh chống tội phạm XHTDTE rất
đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm, đã tăng cƣờng các biện pháp nghiệp vụ
nhằm phát hiện nhanh chóng, chính xác và điều tra xử lí nghiêm minh các loại
tội phạm XHTDTE theo qui định của pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tiễn
đấu tranh phòng chống tội phạm XHTDTE vẫn còn tồn tại những thiếu sót,
hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do quy định của BLHS còn hạn chế trong
công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.
Với mong muốn nghiên cứu sâu các quy định hiện hành về tội phạm
XHTDTE, từ đó đề xuất ra một số phải pháp góp phần hoàn thiện quy định
của pháp luật về vấn đề này, tác giả chọn đề tài: “Các tội phạm xâm hại tình
dục trẻ em trong luật hình sự Việt Nam”.
2. Tình hình nghiên cứu
Thời gian qua, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em có diễn biến phức tạp và
luôn tiềm ẩn yếu tố gia tăng. Tình trạng trẻ em bị XHTD đang là hồi chuông báo
động cho sự suy đồi đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dƣ luận. Vì vậy đã có rất
nhiều công trình nghiên cứu, bài viết về chủ đề này nhƣ: Luận văn “Điều tra các
vụ án về xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Thực
trạng và giải pháp”; Tiểu luận “Công tác xã hội với trẻ em bị xâm hại” của
Doãn Nguyệt Quỳnh năm 2008; Luận văn “Các tội xâm phạm tình dục trong
Luật Hình sự Việt Nam” của Phan Thị Phƣơng Hiền; Luận văn “Phòng ngừa tội
phạm giao cấu với trẻ em trên địa bàn tỉnh Cà Mau” của Lê Thị Kim Oanh;
Luận văn “Khía cạnh nạn nhân trong nguyên nhân và điều kiện của các tội
phạm xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” của Lê
Thị Linh Sƣơng; Luận văn “Hoạt động phòng ngừa tội hiếp dâm trẻ em của Tòa
án nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp” của Châu Văn Bình; Luận văn
“Phòng ngừa tội phạm hiếp dân trẻ em do người dân tộc thiểu số thực hiện trên
địa bàn tỉnh Gia Lai” của Quách Hải Chiến; Vũ Ngọc Bình “Phòng chống buôn
bán và mại dâm trẻ em”; Phạm Hồng Hải “Các quy định của pháp luật về hoạt
động phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em. Thực trạng và phương hướng hoàn
thiện”; Báo cáo nghiên cứu “Tổng quan nghiên cứu về tình trạng xâm hại tình
dục trẻ em ở Việt Nam trong những năm gần đây” của Viện Gia đình và Giới;...
Vì vậy, nghiên cứu về XHTDTE không phải là một hiệu tƣợng mới
nhƣng lại là một đề tài đƣợc coi là “cấp thiết”, cần có sự nghiên cứu nghiêm
túc và kỹ lƣỡng để có thể thấy vấn đề một cách toàn diện.
Đối với luận văn này, trên cơ sở tham khảo một số tài liệu có liên quan,
tác giả đã tiếp cận vấn đề một cách nghiêm túc. Từ việc nghiên cứu pháp luật
của một số quốc gia trên thế giới và pháp luật Việt Nam về XHTDTE và đƣa
ra một số giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật trong nƣớc về
vấn đề này.
3. Mục đích, nhiệm vụ của Luận văn
- Mục đích nghiên cứu của Luận văn là tìm hiểu sâu và làm rõ các quy
định của pháp luật hiện hành đối với loại hành vi này. Từ đó, nêu bật đƣợc
vƣớng mắc còn tồn tại và đề ra một số phƣơng hƣớng sửa đổi luật, góp phần
hoàn thiện hơn pháp luật về XHTDTE ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
- Nhiệm vụ:
+ Tìm hiểu một cách khái quát về các hành vi XHTDTE;
+ Nghiên cứu những quy định hiện hành về các hành vi XHTDTE
trong Bộ luật hình sự 1999, từ đó rút ra những tồn tại, hạn chế của các quy
định này trong giai đoạn hiện nay
+ Liên hệ đối chiếu giữa Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009
với Bộ luật của nƣớc ngoài cùng điều chỉnh hành vi XHTDTE;
+ Từ đó đề xuất những định hƣớng và giải pháp hoàn thiện các quy
định về XHTDTE trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành.
4. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu và giải quyết những vấn đề xung quanh quy định
hiện hành về XHTDTE trong luật hình sự Việt Nam, kết hợp với việc nghiên
cứu đánh giá tình hình áp dụng pháp luật đối với các hành vi XHTDTE trong
thực tiễn xét xử của Tòa án các cấp và những nguyên nhân của những tồn tại,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement