Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By breakdance_l.l_pro
#962504 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Làm rõ cơ sở lý luận về các hình phạt không tước tự do. Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về hình phạt không tước tự do và thực tiễn áp dụng các quy định đó. Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các hình phạt không tước tự do trước yêu cầu cải cách tư pháp
MỞ ĐẦU 1
Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÌNH
PHẠT KHÔNG TƢỚC TỰ DO.
1.1. Vài nét cơ bản về hình phạt nói chung 7
1.1.1. Khái niệm Hình phạt 7
1.1.2. Một số dấu hiệu cơ bản của hình phạt 8
1.2. Lý luận về hình phạt không tước tự do 11
1.2.1. Khái niệm hình phạt không tước tự do 11
1.2.2. Các dấu hiệu cơ bản của hình phạt không tước tự do 12
1.2.3. Vai trò của hình phạt không tước tự do 15
1.2.4. Phân biệt hình phạt không tước tự do với các hình phạt
khác
19
1.3. Sự hình thành và phát triển của các quy phạm pháp luật
hình sự Việt Nam về hình phạt không tước tự do từ sau
Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đến trước khi có Bộ luật
hình sự năm 1999 hiện hành.
23
1.3.1. Thời kỳ từ năm 1945 đến trước khi có BLHS năm 1985 23
1.3.2. Hình phạt không tước tự do theo quy định của BLHS năm
1985
31
Chƣơng 2: CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT
NAM HIỆN HÀNH VỀ HÌNH PHẠT KHÔNG TƢỚC TỰ DO
VÀ THỰC TIẾN ÁP DỤNG
2.1. Các quy phạm pháp luật hình sự hiện hành về hình phạt
không tước tự do
41
2.2. Thực tiễn áp dụng hình phạt không tước tự do, những tồn
tại, hạn chế và nguyên nhân
64
2.2.1. Thực tiễn áp dụng 64
2.2.2. Những tồn tại, hạn chế về lập pháp và trong thực tiễn áp
dụng các hình phạt không tước tự do và nguyên nhân
74
2.2.2.1. Những tồn tại, hạn chế 74
2.2.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 86
Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU
QUẢ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH
SỤ VỀ HÌNH PHẠT KHÔNG TƢỚC TỰ DO
3.1. Tăng cường công tác giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp
luật, giám đốc xét xử, thanh tra, kiểm tra hoạt động áp dụng
pháp luật của Toà án các cấp.
89
3.2. Giải pháp tăng cường đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực,
trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức pháp luật và trách
nhiệm nghề nghiệp của cán bộ thực thi pháp luật.
90
3.3. Sửa đổi, bổ sung những hạn chế bất cập trong luật thực
định quy định đối với mỗi loại hình phạt không tước tự do
91
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Hình phạt là một chế định quan trọng của luật hình sự. Hình phạt là
trách nhiệm pháp lý mà người phạm tội phải gánh chịu đối với những hành vi
phạm tội gây ra và thể hiện sự lên án và trừng trị của Nhà nước đối với người
phạm tội. Việc quy định hành vi nào là tội phạm chỉ có ý nghĩa khi đi kèm nó
là các hình phạt nhằm mục đích giáo dục, cải tạo người phạm tội trở thành
người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật, ngăn ngừa họ phạm tội
mới. Bên cạnh đó, hình phạt không chỉ có mục đích giáo dục, cải tạo người
phạm tội còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh chống
và phòng ngừa tội phạm.
Hệ thống hình phạt trong Bộ luật hình sự Việt Nam được phân chia
thành các hình phạt chính và các hình phạt bổ sung, bao gồm 7 hình phạt
chính khác nhau (Cảnh cáo; Phạt tiền; Cải tạo không giam giữ; Trục xuất; Tù
có thời hạn; Tù chung thân; Tử hình) và 7 hình phạt bổ sung (Cấm đảm nhiệm
chức vụ; Cấm hành nghề hay làm công việc nhất định; Cấm cư trú; Quản
chế; Tước một số quyền công dân; Tịch thu tài sản; Phạt tiền, khi không áp
dụng là hình phạt chính; Trục xuất khi không áp dụng là hình phạt chính).
Trong hệ thống hình phạt còn có thể phân chia thành hệ thống các hình phạt
tước tự do, hạn chế tự do và các hình phạt không tước tự do (bao gồm cả một
số hình phạt chính và hình phạt bổ sung). Các hình phạt chính không tước tự
do gồm: 1- Cảnh cáo, 2- Phạt tiền, 3- Cải tạo không giam giữ. Các hình phạt
bổ sung không tước tự do gồm có: 1- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành
nghề hay làm công việc nhất định; 2- Tước một số quyền công dân; 3- Tịch
thu tài sản; 4- Phạt tiền, (không áp dụng là hình phạt chính).
Đối với mỗi loại hình phạt khác nhau nhà làm luật quy định nội dung
cụ thể và các điều kiện áp dụng nó. So với hệ thống hình phạt trong Bộ luật
hình sự 1985 và trước khi pháp điển hóa, toàn bộ hệ thống hình phạt nói
chung và các hình phạt cụ thể đã có nội dung rõ ràng hơn, chính xác hơn, đã
thiết lập được một hệ thống thước đo trách nhiệm chính xác hơn đối với các
tội phạm.
Tuy nhiên, trong hệ thống các hình phạt không tước tự do - về lý luận
và thực tiễn, còn tồn tại nhiều bất cập; các điều kiện áp dụng hình phạt không
tước tự do còn quy định chung chung; ranh giới giữa các hình phạt không
tước tự do còn khó xác định; giới hạn mức hình phạt tối thiểu và tối đa trong
số các hình phạt không tước tự do chưa sát thực tế; tương quan giữa các loại
hình phạt truyền thống như hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân, tử hình và
các loại hình phạt không tước tự do chưa tương xứng; số lượng hình phạt
không tước tự do trong thực tiễn xét xử cũng rất ít được áp dụng; các quy
định về thi hành hình phạt không tước tự do còn tồn tại một số bất cập, thực
tiễn áp dụng và thi hành nảy sinh nhiều vấn đề cần giải quyết...
Với mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, cải cách nền tư
pháp trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế, trong khoa học luật hình sự cần
có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về các chế định, quy định nói
chung và chế định hình phạt nói riêng của luật hình sự Việt Nam. Đây cũng là
yêu cầu mà Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về
Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã đề
ra, đó là “Coi trọng việc hoàn thiện chính sách hình sự và thủ tục tố tụng tư
pháp, đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người
phạm tội. Giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải
tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm".
Việc tăng cường áp dụng các hình phạt không tước tự do thể hiện rõ nét
nhất chính sách phân hóa trách nhiệm hình sự và nguyên tắc nhân đạo của
luật hình sự, tạo điều kiện cho người phạm tội có cơ hội hoàn lương mà
không phải cách ly khỏi xã hội; đồng thời còn giúp giảm bớt chi phí của Nhà
nước trong việc giam giữ người phạm tội, tăng cường tính răn đe, giáo dục
trong cộng đồng, góp phần hiệu quả vào công cuộc phòng và chống tội phạm
và các vi phạm pháp luật khác... .
Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa những vấn đề lý luận
về hình phạt không tước tự do và sự thể hiện chúng trong các quy định của Bộ
luật hình sự năm 1999 hiện hành, đồng thời đánh giá việc áp dụng hình phạt
không tước tự do trong thực tiễn để đưa ra các giải pháp hoàn thịên về mặt
luật pháp, nâng cao hiệu quả áp dụng các hình phạt không tước tự do không
những có ý nghĩa lý luận - thực tiễn và pháp lý quan trọng, mà còn là vấn đề
mang tính cấp thiết. Đây cũng là lý do luận chứng cho việc chúng tui quyết
định chọn đề tài “Các hình phạt không tước tự do trong luật hình sự Việt
Nam” làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ luật học.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài:
Trong khoa học luật hình sự đã có một số công trình nghiên cứu về các
hình phạt không tước tự do như: Nguyễn Văn Trượng, Một số vấn đề rút ra từ
thực tiễn áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, Tạp chí Tòa án nhân
dân, số 4, tháng 2/2009; Hình phạt tiền và thực tiễn áp dụng của tác giả Đỗ
Văn Chỉnh, Tạp chí Tòa án nhân dân, số 5, tháng 3/2009; TS Dương Tuyết
Miên, Các hình phạt bổ sung trong BLHS năm 1999 và hướng hoàn thiện,
Tạp chí Tòa án nhân dân số 8, tháng 4/2009; Chương 8 Hình phạt và biện
pháp tư pháp trong Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề cơ bản
trong khoa học luật hình sự (phần chung), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội,
năm 2005; Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, Chương 15. Khái niệm hình
phạt, hệ thống Hình phạt và các biện pháp tư pháp, Chủ biên: GS.TSKH Lê
Cảm, NXB. ĐHQG Hà Nội, 2005; Giáo trình Luật hình sự Việt Nam. Đề tài
đặc biệt cấp Đại học Quốc gia do Tiến sỹ Trịnh Quốc Toản làm chủ nhiệm đề tài và sau này được phát triển thành luận án Tiến sỹ cùng tên gọi "Các hình
phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam", …
Các công trình khoa học nói trên, đã gợi mở cho tác giả luận văn nhiều
ý tưởng khoa học, là những tài liệu rất bổ ích và giá trị được sử dụng trong
quá trình nghiên cứu đề tài.
Tuy nhiên, khái quát những nghiên cứu trên đây của các tác giả cho
thấy đối tượng nghiên cứu của các tác giả thường tập trung vào một loại hoặc
một nhóm hình phạt không tước tự do cụ thể; do giới hạn của đối tượng
nghiên cứu nên các công trình nghiên cứu ở mức độ các bài viết đăng trên tạp
chí khoa học pháp lý chuyên ngành với việc giải quyết một nội dung tương
ứng của vấn đề này như khối kiến thức cơ bản một phần, mục trong các giáo
trình giảng dạy, một chương của sách chuyên khảo mà chưa có công trình nào
nghiên cứu một cách hệ thống về toàn bộ các hình phạt không tước tự do
trong luật hình sự Việt Nam dưới góc độ cả về lý luận và thực tiễn ở cấp độ
luận văn Thạc sỹ; chưa có tổng kết đánh giá thực tiễn áp dụng, cũng như chỉ
ra các tồn tại, vướng mắc trong thực tế để đề xuất các kiến giải lập pháp và
giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các hình phạt không tước tự do.
3. Phạm vi nghiên cứu
Trong khuôn khổ luận văn Thạc sĩ luật học với tên đề tài như đã nêu
trên, tác giả tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:
- Lý luận về hình phạt không tước tự do;
- Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của các hình phạt không
tước tự do trong Luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay.
- Nghiên cứu về các hình phạt không tước tự do trên các phương diện
lập pháp và thực tiễn áp dụng để từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế, đề xuất
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng trên thực tiễn.
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
4.1. Mục đích của luận văn Thạc sỹ là: Góp phần hoàn thiện các quy
định của pháp luật hình sự về hình phạt không tước tự do nhằm góp phần đáp
ứng được yêu cầu cải cách tư pháp; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả áp dụng các hình phạt không tước tự do.
4.2. Nhiệm vụ của luận văn Thạc sỹ là:
- Làm rõ cơ sở lý luận về các hình phạt không tước tự do
- Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam về hình phạt
không tước tự do và thực tiễn áp dụng các quy định đó.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các hình phạt
không tước tự do trước yêu cầu cải cách tư pháp.
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy
vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, quan điểm của Đảng Cộng sản
Việt Nam về cải cách tư pháp; những luận điểm khoa học trong các công trình
nghiên cứu, sách chuyên khảo và các bài viết đăng trên tạp chí của một số nhà
khoa học luật hình sự Việt Nam.
Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong Luận văn là
phương pháp phân tích - tổng hợp, phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp
luật học so sánh.
6. Những đóng góp mới của Luận văn:
Hệ thống, phân tích những vấn đề lý luận về hình phạt không tước tự
do; đưa ra quan điểm mới về khái niệm, đặc điểm và vai trò của hình phạt
không tước tự do.
Khái quát, làm sáng tỏ qúa trình hình thành, phát triển và của các hình
phạt không tước tự do trong LHS Việt Nam từ năm 1945 đến nay.
Đánh giá toàn diện các quy định về hình phạt không tước tự do trong
PLHS Việt Nam và thực tiễn áp dụng; thông qua đó phát hiện ra những điểm
bất cập, hạn chế và nguyên nhân.
Đưa ra những kiến nghị khoa học nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng
hình phạt không tước tự do trong thực tiễn áp dụng.
Luận văn là tài liệu tham khảo trong việc nghiên cứu, hoàn thiện các
quy phạm pháp luật hình sự về các hình phạt không tước tự do; kết quả
nghiên cứu mà luận văn đạt được góp phần tăng cường việc áp dụng và nâng
cao chất lượng áp dụng các hình phạt không tước tự do trong thực tiễn xét xử,
giảm bớt tình trạng lạm dụng hình phạt tước tự do, thông qua đó thể hiện rõ
nét tính chất nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa.
7. Cơ cấu Luận văn:
Ngoài Lời nói đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
gồm 3 chương với cơ cấu như sau:
Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận chung về hình phạt không tước tự do.
Chƣơng 2: Các quy phạm pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về
hình phạt không tước tự do và thực tiễn áp dụng.
Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy
định của PLHS về hình phạt không tước tự do.
-Kết luận
-Danh mục Tài liệu tham khảo.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By qmvu
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022946 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement