Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thoigian_ngungtroi_deem_yeuanh
#962493 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BIỆN
PHÁP NGĂN CHẶN TRONG GIAI ĐOẠN
ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
7
1.1. Khái niệm 7
1.1.1. Khái niệm biện pháp ngăn chặn 7
1.1.2. Khái niệm giai đoạn điều tra vụ án hình sự 11
1.2. Vị trí, vai trò của các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn
điều tra vụ án hình sự
14
1.2.1. Vị trí các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ
án hình sự
14
1.2.2. Vai trò của các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều
tra vụ án hình sự
17
1.3. Căn cứ, nội dung, điều kiện áp dụng biện pháp ngăn chặn
trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
18
1.3.1. Căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều
tra vụ án hình sự
18
1.3.2. Nội dung áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn
điều tra vụ án hình sự 21
1.3.3. Điều kiện áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn
điều tra hình sự
23
1.4. Vấn đề bảo vệ quyền con người trong việc áp dụng biện
pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
24
1.4.1. Quyền con người được quy định trong Hiến pháp và các
văn bản pháp lý khác
24
1.4.2. Bảo vệ quyền con người thông qua quy định của luật tố
tụng hình sự về áp dụng các biện pháp ngăn chặn
26
1.5. Biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình
sự trong một số mô hình tố tụng hình sự tiêu biểu
28
1.5.1. Biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình
sự của Liên bang Nga
28
1.5.2. Biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình
sự của Trung Quốc
30
1.5.3. Biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình
sự của Cộng hòa Liên bang Đức
33
Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT
NAM VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TRONG
GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG
36
2.1. Quy định của pháp luật việt nam về biện pháp ngăn chặn
trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
36
2.1.1. Quy định của pháp luật Việt Nam về biện pháp ngăn chặn
trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự trước năm 2003
36
2.1.2. Quy định của pháp luật Việt Nam về các biện pháp ngăn 39 chặn theo Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003
2.2. Thực trạng áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn
điều tra vụ án hình sự
54
2.2.1. Thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn
điều tra vụ án hình sự
54
2.2.2. Những khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong việc áp
dụng biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra vụ án
hình sự
63
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN
HÌNH SỰ
72
3.1. Cơ sở nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn chặn
trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
72
3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn
chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
74
3.2.1. Hoàn thiện quy định của pháp luật về các biện pháp ngăn
chặn
74
3.2.2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan tiến hành
tố tụng trong áp dụng biện pháp ngăn chặn
78
3.2.3. Xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm
trong quá trình áp dụng biện pháp ngăn chặn
80
3.2.4. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi giữa các cơ
quan tiến hành tố tụng cũng như các cơ quan, tổ chức hữu
quan
84
3.2.5. Các giải pháp khác 87
KẾT LUẬN 92
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Các biện pháp ngăn chặn (BPNC) là một chế định quan trọng của
pháp luật tố tụng hình sự (TTHS), là phương tiện cưỡng chế nhà nước có hiệu
quả nhất để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và bảo đảm cho việc giải quyết
vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mặt khác, nó còn là
phương tiện pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đối với
người bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và cả
người liên quan đến tội phạm chưa bị khởi tố, bị can, bị cáo, cũng như thân
nhân của họ.
Việc áp dụng các BPNC đối với người có hành vi phạm tội được xem
là một yếu tố quan trọng, thiết yếu của quá trình điều tra, bởi lẽ nó ảnh hưởng
trực tiếp đến sinh mệnh chính trị và các quyền cơ bản của công dân, liên quan
đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Thực tiễn điều tra hình sự nói chung, điều tra vụ án hình sự nói riêng
cho thấy, việc áp dụng các BPNC trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự hết
sức phức tạp, nhạy cảm và còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong giai đoạn
điều tra vụ án hình sự, việc áp dụng các BPNC không chỉ là áp dụng pháp luật
đơn thuần mà còn phải cân nhắc tới nhiều yếu tố như pháp luật, chính trị,
nghiệp vụ, vấn đề quyền con người để cân nhắc tính toán, hạn chế đến mức
thấp nhất những sơ hở, thiếu sót.
Tuy nhiên, trong khoa học luật TTHS, chế định các BPNC vẫn chưa
được quan tâm, nghiên cứu một cách thỏa đáng đối với tầm quan trọng của nó
theo định hướng của Đảng về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật
phòng ngừa và đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Việc áp dụng các BPNC thời
gian qua đã đạt được những kết quả đáng kể, thu được những kinh nghiệm
nhất định, nhưng đồng thời cũng bộc lộ những hạn chế, tồn tại, vướng mắc về
mặt nhận thức, tổ chức thực hiện… cần được nghiên cứu giải quyết. Từ những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài "Biện pháp ngăn chặn
trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự" làm đề tài luận văn thạc sĩ nhằm đáp
ứng yêu cầu về lý luận và thực tiễn đặt ra.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Các BPNC trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự luôn được nhà nước,
cơ quan chức năng xác định vị trí quan trọng, cần được tập trung tiến hành. Vì
tính chất quan trọng của việc áp dụng các BPNC nên chúng trở thành trọng
tâm nghiên cứu không những của các nhà lý luận mà cả những cán bộ làm
công tác thực tiễn trong các ngành bảo vệ pháp luật ở trong và ngoài nước.
Các BPNC được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS)
của hầu hết các nước trên thế giới. Vì vậy, có nhiều tác giả ở nước ngoài đã
nghiên cứu nội dung các BPNC với phạm vi khác nhau. Riêng dưới góc độ
luật TTHS, các công trình nghiên cứu về các BPNC khá phong phú và đa
dạng ở nước ngoài, nhất là các nước như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật Bản,
Đức. Việc tiếp cận, nghiên cứu các công trình về các BPNC dưới góc độ luật
TTHS cũng rất thuận lợi, nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế và hợp tác
trên nhiều lĩnh vực như hiện nay. Đây là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, so
sánh quy định về các BPNC trong BLTTHS Việt Nam với BLTTHS các
nước, trên cơ sở đó có sự tham khảo nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định của
pháp luật Việt Nam cho hợp lý, hội nhập được với thế giới.
Bên cạnh các công trình nghiên cứu dưới góc độ pháp luật TTHS,
cũng có các công trình nghiên cứu về việc áp dụng các BPNC trong điều tra
hình sự. Bởi lẽ việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn điều tra tội phạm để hình
thành lý luận về phương pháp, chiến thuật điều tra là một đòi hỏi bức thiết đối
với mọi quốc gia. Tuy nhiên, đến nay trên thế giới chưa có nhiều công trình
khoa học nào nghiên cứu về BPNC trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự một
cách cơ bản, hệ thống. Ở trong nước, trên các góc độ, khía cạnh nghiên cứu khác nhau đã có
một số đề tài, công trình khoa học đề cập có liên quan đến đề tài. Cụ thể:
- Giáo trình: Các BPNC là một chế định rất quan trọng trong
BLTTHS, vì vậy đã có rất nhiều giáo trình, sách tham khảo nghiên cứu, đề
cập đến vấn đề này dưới góc độ luật TTHS như: giáo trình Luật Tố tụng hình
sự Việt Nam của trường Đại học Luật Hà Nội; giáo trình Luật Tố tụng hình sự
Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001; Bình luận khoa học Bộ luật
Tố tụng hình sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2007; Các biện pháp ngăn
chặn và những vấn đề nâng cao hiệu quả của chúng, Nxb Công an nhân dân,
năm 1995 của Tiến sĩ Nguyễn Vạn Nguyên; Những biện pháp ngăn chặn
trong tố tụng hình sự, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1997 của Thạc sĩ
Nguyễn Mai Bộ; Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự - những vấn
đề về lý luận và thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, năm 1999 của Tiến sĩ
Nguyễn Duy Thuân; Hệ thống biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự
Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng của lực lượng cảnh
sát nhân dân, Nxb Công an nhân dân, năm 2001 của Tiến sĩ Trịnh Văn
Thanh; Về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự, Nxb Chính
trị quốc gia, năm 2005 của Tiến sĩ Trần Quang Tiệp; sách chuyên khảo
"Chiến thuật điều tra hình sự", Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2010 của
PGS.TS Nguyễn Huy Thuật...
Các giáo trình và sách tham khảo nói trên đã tập trung nghiên cứu về
các BPNC dưới góc độ luật TTHS. Vì vậy, nó có ý nghĩa đối với việc nghiên
cứu đề tài ở khía cạnh cơ sở pháp lý.
- Luận án, luận văn, đề tài khoa học
+ Luận án tiến sĩ luật học, chuyên ngành hình pháp học: "Áp dụng
biện pháp ngăn chặn trong điều tra vụ án hình sự của lực lượng cảnh sát
nhân dân" của nghiên cứu sinh Trịnh Văn Thanh, hoàn thành năm 2000. + Luận án tiến sĩ luật học năm 2001, chuyên ngành luật Hình sự và
TTHS: "Điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia trong tình hình hiện
nay ở Việt Nam" của nghiên cứu sinh Lê Minh Hùng.
+ Luận án tiến sĩ luật học năm 2005, chuyên ngành luật hình sự: "Các
biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam.
Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp" của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Điệp.
+ Luận văn thạc sĩ năm 2006 "Tạm giam trong Tố tụng hình sự" của
Phạm Khắc Vực...
Tuy nhiên, các công trình nói trên chủ yếu đề cập đến một số BPNC
cụ thể, hay nghiên cứu các BPNC trong các giai đoạn điều tra cụ thể. Đến
nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách chuyên sâu, hệ thống về các
BPNC, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các
BPNC trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. Vì vậy, đây là đề tài đầu tiên
nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện và có hệ thống về các BPNC trong
giai đoạn điều tra hình sự ở Việt Nam hiện nay.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục tiêu nghiên cứu
Làm rõ những vấn đề lý luận về các BPNC và thực tiễn áp dụng các
BPNC trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp
có tính khả thi, góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng các BPNC trong giai
đoạn điều tra vụ án hình sự.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Làm rõ những nhận thức cơ bản về các BPNC trong giai đoạn điều
tra vụ án hình sự (khái niệm, đặc điểm liên quan, cơ sở áp dụng...).
- Đánh giá đúng thực trạng áp dụng các BPNC trong giai đoạn điều tra
vụ án hình sự ở Việt Nam hiện nay.
- Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả áp dụng các
BPNC trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự. 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các
BPNC trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự ở Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu
+ Về nội dung: Luận văn nghiên cứu về áp dụng các BPNC trong giai
đoạn điều tra vụ án hình sự.
- Về thời gian: Luận văn nghiên cứu từ năm 2003 (thời điểm ban hành
BLTTHS năm 2003) đến nay.
- Về địa bàn: Luận văn nghiên cứu trong phạm vi toàn quốc, tập trung
chủ yếu ở các tỉnh, thành phố đã xảy ra nhiều án hình sự như: thành phố Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách hình sự và đấu tranh
phòng chống tội phạm. Đồng thời, sử dụng một số phương pháp cụ thể sau:
Phương pháp khảo sát điển hình, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh,
phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, Phương pháp chuyên gia..
6. Những đóng góp mới của luận văn
* Về mặt lý luận
Luận văn góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận khoa học về
điều tra hình sự nói chung và các BPNC trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự
nói riêng.
* Về mặt thực tiễn
- Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng về BPNC trong giai đoạn điều tra
vụ án hình sự, xác lập cơ sở pháp lý, đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao
hiệu quả áp dụng các BPNC trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự trong thời
gian tới. - Luận văn và các sản phẩm khoa học được tạo lập trong quá trình
nghiên cứu luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên
cứu chuyên ngành luật Hình sự và TTHS.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội
dung luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về biện pháp ngăn chặn trong giai
đoạn điều tra vụ án hình sự.
Chương 2: Quy định của pháp luật Việt Nam về biện pháp ngăn chặn
trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và thực trạng áp dụng.
Chương 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp ngăn
chặn trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự.
Chương 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN
TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
1.1. KHÁI NIỆM
1.1.1. Khái niệm biện pháp ngăn chặn
Để thực hiện nhiệm vụ chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm,
phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý công minh, kịp thời mọi hành vi
phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, BLTTHS cho
phép cơ quan tiến hành tố tụng (THTT) áp dụng nhiều biện pháp, trong đó có
các biện pháp cưỡng chế TTHS.
Các biện pháp cưỡng chế được hầu hết các giáo trình luật TTHS Việt
Nam chia ra làm ba nhóm như sau:
Nhóm thứ nhất, các BPNC, gồm: bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi
nơi cư trú, bảo lãnh, đặt tiền hay tài sản có giá trị để bảo đảm.
Nhóm thứ hai, các biện pháp thu thập chứng cứ, gồm: khám xét người,
chỗ ở, chỗ làm việc, địa điểm; xem xét dấu vết trên thân thể; thu giữ thư tín,
điện tín, bưu kiện, bưu phẩm; tạm giữ đồ vật là vật chứng, tài liệu có liên
quan trực tiếp đến vụ án.
Nhóm thứ ba, các biện pháp bảo đảm cho hoạt động điều tra, truy tố,
xét xử và thi hành án, gồm: kê biên tài sản; áp giải bị can, bị cáo, dẫn giải
người làm chứng; tạm đình chỉ chức vụ của bị can; những biện pháp kỷ luật
người vi phạm trật tự phiên tòa.
Các BPNC thuộc nhóm thứ nhất, chiếm vị trí trung tâm và có vai trò
quan trọng, vì nó có khả năng ngăn chặn việc thực hiện tội phạm, việc bỏ
trốn, tiêu hủy chứng cứ, ngăn ngừa phạm tội mới và bảo đảm cho hoạt động
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhằm góp phần hạn chế tội phạm và các
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By khsv
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement