Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#962467 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng kết, đánh giá thực tiễn hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm soát điều tra (THQCT và KSĐT) các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng từ năm 2006 đến năm 2011. Xây dựng các giải pháp để khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng của công tác thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM
VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU
TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ
6
1.1. Chức năng của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ
án hình sự
6
1.1.1. Khái niệm chức năng của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra 6
1.1.2. Nội dung chức năng của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra 8
1.2. Nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án
hình sự
20
1.2.1. Các nhiệm vụ của chức năng thực hành quyền công tố trong
giai đoạn điều tra các vụ án hình sự
20
1.2.2. Các nhiệm vụ của chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật
trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự
24
1.3. Chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát từ năm 1945 đến
trước năm 2003
28
1.3.1. Từ năm 1945 đến năm 1960 28
1.3.2. Từ năm 1960 đến năm 1980 29
1.3.3. Từ năm 1980 đến năm 1992 30 1.3.4. Từ năm 1992 đến trước năm 2003
1.4. So sánh với chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát Trung Quốc
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG
GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
2.1. Đặc điểm tình hình có liên quan đến hoạt động thực hiện chức
năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn
điều tra vụ án hình sự
2.1.1. Vị trí địa lý
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội
2.1.3. Tình hình tội phạm
2.2. Thực trạng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát
nhân dân thành phố Hải Phòng trong giai đoạn điều tra các vụ
án hình sự
2.2.1. Tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng
2.2.2. Đối với các hoạt động nghiệp vụ
2.3. Những tồn tại trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ
của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng
2.3.1. Những tồn tại
2.3.2. Nguyên nhân
Chương 3: NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP NÂNG CAO
CHẤT LƢỢNG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA
CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ
3.1. Các cơ sở của cải cách tư pháp đối với chức năng và nhiệm vụ
của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự
3.1.1. Tình hình kinh tế - xã hội và tội phạm trên địa bàn thành phố
Hải Phòng trong thời gian tới
3.1.2. Những yêu cầu của cải cách tư pháp trong thời gian tới
3.2. Một số kiến nghị, giải pháp
3.2.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật
3.2.2. Các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố,
kiểm sát điều tra các vụ án hình sự trong thời gian tới
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu
Theo quy định của Điều 137 Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2001),
Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) có hai chức năng thực hành quyền công tố
(THQCT) và kiểm sát hoạt động tư pháp (KSHĐTP). Trước những đòi hỏi
của công cuộc đổi mới đất nước và cải cách tư pháp, Đảng và Nhà nước luôn
đặt ra những yêu cầu mới trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện
kiểm sát nhân dân (VKSND). Điều này được thể hiện rõ trong các Nghị quyết
của Đảng. Nghị quyết số 08 NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về
một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới đã đặt ra yêu
cầu đối với VKSND các cấp là:
Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hiện tốt chức năng
công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp.
Hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
phải được thực hiện ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá
trình tố tụng nhằm bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và người phạm
tội, không làm oan người vô tội, xử lý kịp thời những trường hợp sai
phạm của những người tiến hành tố tụng khi thi hành nhiệm vụ... [8].
Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về
"Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" xác định: "....tăng cường nhiệm
vụ của công tố trong hoạt động điều tra..." [10]. Tiếp theo đó, Nghị quyết
Hội nghị lần thứ IX của Ban Chấp hành Trung ương khóa X ngày
05/01/2009 về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách tư pháp đã khẳng
định: "…Bảo đảm có điều kiện cho Viện kiểm sát nhân dân thực hiện tốt
chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng
cường trách nhiệm của công tố trong hoạt động điều tra…". Điều này cho
thấy, hoạt động THQCT và KSHĐTP trong giai đoạn điều tra các vụ án hình

sự của VKSND không ngừng được nâng cao về chất lượng, đổi mới về nội
dung, phương pháp, cách thức thực hiện nhằm tạo ra những chuyển biến mới
về chất của công tác này.
Theo quy định của Điều 137 Hiến pháp sửa đổi năm 2001, Điều 13 -
14 Luật tổ chức VKSND năm 2002 và Điều 112 - 113 Bộ luật tố tụng hình sự
(BLTTHS) hiện hành thì trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự VKSND
có chức năng, nhiệm vụ cụ thể là: khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; yêu
cầu Cơ quan điều tra (CQĐT) khởi tố hay thay đổi quyết định khởi tố vụ án
hình sự, khởi tố bị can; kiểm sát việc khởi tố; kiểm sát các hoạt động điều tra
và việc lập hồ sơ vụ án của CQĐT; đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu CQĐT
tiến hành điều tra; trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định
của pháp luật; yêu cầu thủ trưởng CQĐT thay đổi Điều tra viên (ĐTV) theo
quy định của pháp luật; nếu hành vi của ĐTV có dấu hiệu của tội phạm thì
khởi tố về hình sự; quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm
giữ, tạm giam và các biện pháp ngăn chặn khác, phê chuẩn, không phê chuẩn
các quyết định của CQĐT theo quy định của pháp luật; hủy bỏ các quyết định
trái pháp luật của CQĐT; Quyết định việc truy tố bị can; quyết định đình chỉ
hay tạm đình chỉ điều tra; đình chỉ hay tạm đình chỉ vụ án; kiểm sát việc
tuân theo pháp luật của những người tham gia tố tụng; giải quyết các tranh
chấp về thẩm quyền điều tra theo quy định của pháp luật; yêu cầu CQĐT khắc
phục các vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra; yêu cầu thủ trưởng
CQĐT xử lý nghiêm minh ĐTV đã vi phạm pháp luật trong khi tiến hành điều
tra; kiến nghị với cơ quan, tổ chức và đơn vị hữu quan áp dụng các biện pháp
phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.
Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, VKSND
đã góp phần hạn chế, khắc phục các vi phạm của các cơ quan tiến hành tố
tụng (CQTHTT), người tiến hành tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của công dân, quyền và lợi ích của Nhà nước, các tổ chức xã hội khác... Qua
đó, đã góp phần không nhỏ vào hoạt động đấu tranh, phòng, chống tội phạm
và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN)


Thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Luật tổ chức VKSND năm 2002,
thời gian qua Viện kiểm sát nhân dân thành phố (VKSNDTP) Hải Phòng trong
công tác THQCT và KSHĐTP ở giai đoạn điều tra các vụ án hình sự đã có nhiều
cố gắng, từng bước khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng công tác. Tuy
nhiên, qua tổng kết hoạt động của VKSNDTP Hải Phòng cho thấy, bên cạnh
những kết quả đạt được, công tác THQCT và KSHĐTP trong giai đoạn điều tra
các vụ án hình sự vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, đã ảnh hưởng đến hiệu quả
công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Trong việc giải quyết một số vụ án hình sự cụ thể ở giai đoạn điều tra có tình
trạng Kiểm sát viên (KSV) được phân công THQCT và KSĐT các vụ án hình sự
đã không nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn trách nhiệm của mình
như: không tiến hành kiểm sát điều tra (KSĐT từ đầu), kiểm sát kết thúc điều tra,
thụ động và phụ thuộc vào kết quả điều tra của CQĐT, không kịp thời phát hiện
các vi phạm của CQĐT trong hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự, chưa đề
ra được các yêu cầu điều tra sát thực nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc
điều tra vụ án, dẫn đến tình trạng Tòa án trả hồ sơ cho VKS (Viện kiểm sát),
VKS trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung do vi phạm nghiêm trọng thủ tục
tố tụng hay để lọt tội phạm vẫn còn xảy ra. Chính vì vậy, trên phương diện là
học viên cao học em chọn đề tài: "Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát
trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng
- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" làm luận văn nghiên cứu nhằm góp phần
tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, đáp ứng
với yêu cầu của cải cách tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Tình hình nghiên cứu
Có rất nhiều tác giả quan tâm đến vấn đề này đã viết bài như: Kỹ năng
THQCT và kiểm sát tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự - Nguyễn Văn
Huyên; THQCT và KSHĐTP trong giai đoạn điều tra - Lê Hữu Thể; Một số
nghiên cứu về vai trò của VKSND trong giai đoạn điều tra, truy tố, quyền
công tố và THQCT tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Khoa luật trường Đại học
Quốc gia Hà Nội; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền công tố của

VKSND trong tố tụng hình sự... Tại VKSNDTP Hải Phòng cũng đã có một số
chuyên đề nghiên cứu về vấn đề này như: chuyên đề án đình chỉ điều tra,
chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng bản cáo trạng, chuyên đề công tác
THQCT và KSĐT các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm
2008... Các công trình nghiên cứu của các tác giả mới đề cập nhiều ở mặt lý
luận và giới hạn ở một số khía cạnh của từng nội dung công tác THQCT và
KSHĐTP chưa đề cập nhiều đến thực trạng của hoạt động này tại Hải Phòng.
Trong phạm vi đề tài nghiên cứu luận văn tập trung làm sáng tỏ những
chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong các quy định của pháp luật hiện hành và
thông qua thực tiễn áp dụng, thực hiện hoạt động THQCT và KSHĐTP trên địa
bàn thành phố Hải Phòng để tổng hợp, phân tích, đánh giá đúng thực trạng hoạt
động THQCT và KSHĐTP của VKSNDTP Hải Phòng trong giai đoạn điều
tra các vụ án hình sự, từ năm 2006 đến năm 2011. Trên cơ sở đó, đề ra những
đề xuất, kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nói chung và VKSNDTP Hải Phòng nói riêng.
3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn
Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng THQCT và KSHĐTP trong giai
đoạn điều tra các vụ án hình sự của VKSND nói chung và VKSNDTP Hải
Phòng nói riêng trong thời gian tới.
- Mục đích của việc nghiên cứu là làm rõ một số vấn đề lý luận và
những đòi hỏi, vướng mắc trong thực tiễn của công tác THQCT và KSHĐTP
trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự của VKSNDTP Hải Phòng theo các
quy định của BLTTHS năm 2003, từ đó có những kiến nghị đề xuất nhằm
nâng cao chất lượng của công tác này.
- Từ mục đích trên, luận văn thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như:
 Nghiên cứu làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về chức năng, nhiệm vụ
của VKSND trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự theo quy định của
pháp luật hiện hành.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1036899 soa nhứng bài như vậy lại k tải dc nhề
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1036915 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement