Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bff_pro
#962464 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Luật Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quyền công tố trong tố tụng hình sự. Trình bày việc thực hiện chức năng công tố trong một số mô hình tố tụng hình sự tiêu biểu trên thế giới. Nghiên cứu về chức năng công tố theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Khảo sát thực trạng thực hành quyền công tố ở nước ta trong những năm gần đây, tìm ra những nguyên nhân của những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cải cách tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư
pháp trong đó có Viện kiểm sát (VKS) là một đòi hỏi cấp bách của Đảng, Nhà
nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX
đã chỉ rõ: "Viện kiểm sát nhân dân tập trung làm tốt chức năng công tố và
kiểm sát các hoạt động tư pháp" [10]. Yêu cầu trên đã được thể chế hóa trong
Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2001) và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân
dân (VKSND) năm 2002, Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003.
Yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay đòi
hỏi phải nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Trong đó việc tăng cường chất lượng công tố của VKS nhằm chống bỏ lọt tội
phạm, không làm oan người vô tội, là một nội dung quan trọng được thể hiện
trong nhiều nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp. Nghị quyết 08/NQ-TW
ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị "Về một số nhiệm vụ trọng tâm của công
tác tư pháp trong thời gian tới" đã chỉ rõ:
Chất lượng công tác tư pháp nói chung chưa ngang tầm với
nhu cầu và đòi hỏi của nhân dân; còn nhiều trường hợp bỏ lọt tội
phạm, làm oan người vô tội; vi phạm các quyền tự do, dân chủ của
công dân, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước
và với các cơ quan tư pháp [11].
Cụ thể về công tố, Nghị quyết 08/NQ-TW đã có ý kiến chỉ đạo:
Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng công tố và
kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp. Hoạt động
công tố phải được thực hiện ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt
quá trình tố tụng nhằm bảo đảm không bỏ lọt tội phạm và người
phạm tội, không làm oan người vô tội… Nâng cao chất lượng công
tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa, bảo đảm tranh tụng với Luật sư,
người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác… [11].
Ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 48/NQ-TW "Về
Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm
2010, định hướng đến năm 2020", trong đó có nội dung: "Hoàn thiện pháp
luật về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát theo hướng bảo đảm thực hiện
tốt chức năng công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Nghiên cứu hướng tới
chuyển thành Viện công tố" [12].
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp
tục ghi nhận các nội dung: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;
hoàn thiện hệ thống pháp luật; xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch,
vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh; đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược cải
cách tư pháp đến năm 2020; lấy cải cách hoạt động xét xử làm trọng tâm;
thực hiện cơ chế công tố gắn với hoạt động điều tra…
Trong những năm vừa qua, quá trình thực hiện đã đạt được những
thành tựu đáng khích lệ trong việc trừng trị tội phạm, bảo vệ quyền tự do dân
chủ của công dân. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, Nghị quyết 49/NQ-TW
ngày 02/6/2005 "Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" đã chỉ ra:
Công tác tư pháp còn bộc lộ nhiều hạn chế. Chính sách hình
sự, chế định pháp luật dân sự và pháp luật về tổ chức tố tụng tư
pháp còn nhiều bất cập, chậm được sửa đổi, bổ sung. Tổ chức bộ
máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của các cơ quan tư
pháp còn bất hợp lý. Đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp còn
thiếu; trình độ nghiệp vụ bản lĩnh chính trị của một bộ phận cán bộ
còn yếu, thậm chí có một số cán bộ sa sút về phẩm chất, đạo đức và
trách nhiệm nghề nghiệp. Vẫn còn tình trạng oan, sai trong điều tra,
bắt, giam giữ, truy tố, xét xử. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc
của cơ quan tư pháp còn thiếu thốn, lạc hậu [13].
Những năm qua, Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn
bản pháp luật như: Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), Luật tổ chức VKSND năm
2002, BLTTHS năm 2003 nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ
quan tư pháp nói chung và VKS nói riêng. Các văn bản trên có nhiều quy
định mới liên quan đến chức năng công tố của VKS. Vì vậy, cần nghiên cứu,
làm rõ các quy định của pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của
VKS riêng cũng như của các cơ quan tư pháp nói chung.
Trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay, để góp phần bảo đảm VKS
thực hiện tốt chức năng công tố, việc tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cả về mặt lý
luận và thực tiễn quyền công tố trong tố tụng hình sự là vấn đề bức xúc và cần
thiết. Đây cũng là lý do tui lựa chọn đề tài "Chức năng công tố của Viện
kiểm sát" làm luận văn thạc sĩ luật học của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Vấn đề quyền công tố và thực hành quyền công tố trong tố tụng hình
sự đã được một số sách, báo, công trình nghiên cứu đề cập. Một số tác giả đã
có những nghiên cứu, bài viết về vấn đề này: Tiến sĩ khoa học Lê Cảm có bài
Những vấn đề lý luận về chế định quyền công tố (nhìn nhận từ góc độ nhà
nước pháp quyền) (tạp chí chuyên ngành), Hà Nội, 2001; Lê Thị Tuyết
Hoa: Quyền công tố ở Việt Nam, (Luận án tiến sĩ luật học), Hà Nội, 2002;
Tiến sĩ Trần Văn Độ có bài Một số vấn đề về quyền công tố; một số bài viết
của các tác giả khác trong tập kỷ yếu đề tài khoa học cấp Bộ: Những vấn đề lý
luận về quyền công tố và việc tổ chức thực hiện quyền công tố ở Việt Nam từ
năm 1945 đến nay, Hà Nội, 1999…
Một số luận văn thạc sĩ luật học đã được công bố tại Khoa luật - Đại học
quốc gia Hà Nội: Quyền công tố trong tố tụng hình sự tranh tụng và việc vận
dụng vào điều kiện Việt Nam, của Lý Văn Chính (năm 2004); Quan hệ giữa
Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong khởi tố, điều tra vụ án hình sự theo
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, của Lang Văn Bảo (năm 2005); Tranh


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#995219 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement