Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By the1lrbdch
#962422 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trình bày những vấn đề chung về hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân và các tội phạm về ma tuý. Nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm sát điều tra các tội phạm về ma tuý tại thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây. Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự (các tội phạm về ma túy).
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Hoạt động Kiểm sát điều tra (KSĐT) các vụ án hình sự là một trong
những công tác thể hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân
(VKSND) theo qui định của Hiến pháp 1992 sửa đổi bổ sung. Hoạt động
KSĐT có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình điều tra trong hành Tố tụng
hình sự (TTHS) nhằm bảo đảm cho quá trình chứng minh vụ án do Cơ quan
điều tra (CQĐT) thực hiện đƣợc khách quan, toàn diện và đầy đủ. Tại Điều 23
Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) quy định: “Viện kiểm sát (VKS) thực hành
quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật (KSVTTPL) trong TTHS,
nhằm bảo đảm mọi hành vi phạm tội đều phải được xử lý kịp thời; việc khởi
tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật,
không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội”.
Khẳng định tầm quan trọng của hoạt động KSĐT nói chung và các tội phạm
về ma túy (TPVMT) nói riêng, chỉ thị 53/CT ngày 21.3.2000 của Bộ chính trị
đã xác định rõ: “Để xảy ra sai sót ở địa phương nào trong việc bắt, tạm giữ,
tạm giam, điều tra, truy tố, xét xử thì trước hết VKSND ở nơi đó phải chịu
trách nhiệm”. Trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội nƣớc ta hiện nay đang đổi
mới theo hƣớng mở cửa, hội nhập, trƣớc những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao
của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động KSĐT các vụ án
hình sự, nhất là các TPVMT tại TP.Hồ Chí Minh chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu
đấu tranh phòng ngừa tội phạm, luôn rơi vào tình trạng quá tải, hiệu quả hoạt
động không cao, còn vấp nhiều sai sót dẫn đến việc truy tố, xét xử các
TPVMT gặp nhiều khó khăn, đôi khi còn dẫn đến sai lầm, làm oan ngƣời vô
tội, bỏ lọt tội phạm. Việc nghiên cứu tìm hiểu về hoạt động KSĐT các vụ án
hình sự hay các TPVMT cũng nhƣ các công tác kiểm sát khác để có thể xác định rõ thực trạng yếu kém, tìm ra và thực hiện đƣợc những giải pháp nhằm
nâng cao chất lƣợng hiệu quả hoạt động KSĐT góp phần làm tốt chức năng
nhiệm vụ mà pháp luật đã trao cho VKSND, đƣợc xác định là yêu cầu mang
tính cấp bách của công cuộc cải cách tƣ pháp theo đƣờng lối đổi mới của
Đảng. Đó là lý do cơ bản làm cơ sở cho tác giả chọn đề tài: “Hoạt động kiểm
sát điều tra các các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân (trên cơ sở các
số liệu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh)” làm luận văn tốt nghiệp.
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
Ở nƣớc ta hiện nay đã có một số công trình nghiên cứu ở bậc thạc sỹ về
các đề tài liên quan đến tổ chức, hoạt động của VKSND trong TTHS nhƣ:
Quyền công tố của VKSND; Địa vị pháp lý của VKSND trong TTHS;
Quan hệ giữa CQĐT và VKSND trong giai đoạn khởi tố, điều tra; chức năng
của VKSND trong giai đoạn xét xử của VKSND … và một số bài viết đăng
trên các tạp chí chuyên ngành nhƣ: Tạp chí kiểm sát; Tạp chí pháp luật; Tạp
chí Toà án của một số tác giả. Đối với hoạt động KSĐT án hình sự: có giáo
trình công tác KSĐT của trƣờng Cao đẳng kiểm sát Hà nội và một số nghiên
cứu nhỏ đƣợc trình bày ở một số hội thảo khoa học về công tác kiểm sát,
nhƣng đều dừng lại ở mức độ khái quát chung, thiếu sự đúc kết, đánh giá
bằng kinh nghiệm thực tiễn. Ở bậc thạc sỹ luận văn cao học: “Công tác kiểm
sát điều tra án trị an tại thành phố Hồ Chí Minh từ 1996 - 2000 - Một số vấn
đề lý luận và thực tiễn.” của thạc sĩ Đoàn Tạ Cửu Long. Luận văn cao học:
“Khởi tố bị can và hoạt động kiểm sát việc khởi tố bị can – Thực trạng và một
số kiến nghị” của Thạc sĩ Phạm Văn Đức. Đây là hai công trình nghiên cứu
chuyên sâu về hoạt động KSĐT án hình sự. Đối với hoạt động KSĐT các vụ
án hình sự, chƣa có một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, đặc biệt ở bậc
cao học. Đề tài: “Hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm
sát nhân dân cụ thể là các tội phạm về ma tuý tại thành phố Hồ Chí Minh.” là 3
một nghiên cứu chuyên sâu ở bậc cao học về một công tác kiểm sát cụ thể
trong bối cảnh kinh tế xã hội của TP. Hồ Chí Minh thời gian qua.
3. MỤC ĐÍCH
Nghiên cứu hoạt động KSĐT các các vụ án hình sự nói chung và các
TPVMT nói riêng một cách có hệ thống, dƣới góc độ một quan hệ xã hội,
quan hệ pháp luật, để xác định rõ cơ sở pháp lý cùng với thực trạng hiện nay
của hoạt động kiểm sát này. Trên cơ sở đó, tìm ra giải pháp khắc phục nhƣợc
điểm, phát huy ƣu điểm để góp phần nâng cao chất lƣợng hiệu quả cho công
tác KSĐT, tăng cƣờng năng lực hoạt động hiệu quả cho VKS trong công tác
đấu tranh phòng, chống tội phạm.
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN
Luận văn nghiên cứu về hoạt động KSĐT các vụ án hình sự với giới
hạn: hoạt động kiểm sát của VKSND đối với hoạt động điều tra vụ án hình sự
ma tuý do Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc lực lƣợng cảnh sát nhân dân thực
hiện. Luận văn lựa chọn địa bàn nghiên cứu là TP. Hồ Chí Minh - một trung
tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nƣớc, một điểm nóng của tội phạm, mang nhiều
sắc thái tiêu biểu, có thể xem là một trong những thay mặt cho cả nƣớc. Việc
nghiên cứu về tội phạm, quá trình điều tra, truy tố các TPVMT tại TP. Hồ Chí
Minh có thể khái quát hóa ở mức độ nhất định đặc điểm chung của hoạt động
KSĐT trên phạm vi toàn quốc. Giới hạn về thời gian nghiên cứu của luận văn
là khoảng gần 5 năm. Đây là khoảng thời gian có ý nghĩa cho việc đánh giá
thực trạng, đúc kết kinh nghiệm về hoạt động KSĐT loại tội phạm này, đảm
bảo tính thời sự, giá trị thực tiễn cho kết quả nghiên cứu của luận văn.
5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN
Luận văn đƣợc nghiên cứu trên cơ sở: Phƣơng pháp luận của chủ
nghĩa Mác – Lênin; Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh; Các quan điểm, chính sách của
Đảng, pháp luật Hình sự, Tố tụng hình sự của Nhà nƣớc về nhiệm vụ đấu
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993183 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement