Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranthiphuong_tranthiphuong
#962416 Luận văn tiếng Anh:Hình phạt tù và thi hành hình phạt tù - những vấn đề lý luận và thực tiễn: Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2009
Chủ đề:Hình phạt tù
Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Thi hành án
Miêu tả:126 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Bằng cách tiếp cận tổng thể từ cái chung đến cái cụ thể, đi từ lý luận đến đánh giá thực tiễn xét xử, làm rõ khái niệm, mục đích của hình phạt tù, vai trò ý nghĩa, bản chất pháp lý của hình phạt tù. Làm rõ các vấn đề lý luận về thi hành hình phạt tù như khái niệm; các điều kiện thi hành hình phạt tù; trình tự thủ tục thi hành hình phạt tù. Đánh giá thực trạng áp dụng hình phạt tù và thi hành hình phạt tù nhằm làm rõ những ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của nó. Trên cơ sở các quan điểm của Đảng và Nhà nước về hình phạt tù và thi hành hình phạt tù, đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tù và thi hành hình phạt tù

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÌNH PHẠT TÙ
VÀ THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ
10
1.1. Khái niệm và mục đích của hình phạt tù 10
1.2. Bản chất pháp lý và điều kiện áp dụng hình phạt tù 15
1.3. Khái niệm, mục đích và bản chất của thi hành hình phạt tù 25
1.4. Điều kiện, trình tự thủ tục thi hành hình phạt tù 31
1.4.1. Điều kiện thi hành hình phạt tù 25
1.4.2. Trình tự, thủ tục thi hành hình phạt tù 37
Chương 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ VÀ
THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ Ở VIỆT AN
41
2.1. Sơ lược quá trình phát triển các quy định pháp luật về hình
phạt tù và thi hành hình phạt tù từ năm 1945 đến nay
41
2.1.1. Quá trình phát triển các quy định về hình phạt tù trong luật
hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay
41
2.1.2. Quá trình phát triển các quy định pháp luật về thi hành hình
phạt tù từ năm 1945 đến nay
53
2.2. Thực trạng áp dụng hình phạt tù và thi hành hình phạt tù ở
Việt Nam
72
2.2.1. Thực trạng áp dụng hình phạt tù ở Việt Nam 72
2.2.2. Thực trạng thi hành hình phạt tù ở Việt Nam 90
Chương 3 : QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG
CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG HÌNH PHẠT TÙ
VF THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ
99
3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về hình phạt tù và thi hành
hình phạt tù
99
3.2. Giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng
hình phạt tù và thi hành hình phạt tù
101
3.2.1. Những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng
hình phạt tù
101
3.2.2. Những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thi hành
hình phạt tù
112
KẾT LUẬN 120
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 123
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chế độ, trật tự xã hội, Nhà nước ta
dùng nhiều biện pháp về kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, pháp lý… vừa có
tính thuyết phục, vừa có tính cưỡng chế để đấu tranh với những hành vi vi
phạm pháp luật và tội phạm. Các biện pháp này đan xen hỗ trợ nhau và tùy
thuộc vào yêu cầu cụ thể của công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm
trong từng thời kỳ mà biện pháp này hay biện pháp kia được đặt lên hàng đầu.
Trong các biện pháp đấu tranh đó, hình phạt tuy không phải là biện pháp đầu
tiên, biện pháp quyết định, nhưng nó giữ một vai trò rất quan trọng.
Hình phạt là một biện pháp cưỡng chế của Nhà nước, được qui định
trong luật hình sự, do Tòa án áp dụng đối với người phạm tội theo thủ tục do
luật định, để tước hay hạn chế một số quyền hay lợi ích đối với người bị kết
án. Hình phạt có mục đích giáo dục, cải tạo người bị kết án trở thành người có
ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các qui tắc của cuộc sống xã
hội, phòng ngừa họ phạm tội mới và phòng ngừa những người khác phạm tội
(thực hiện việc răn đe và phòng ngừa chung). Hình phạt còn giáo dục mọi
người tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng và chống tội phạm.
Trong lịch sử pháp luật hình sự các nước trên thế giới, lịch sử pháp
luật Việt Nam, hình phạt đã thực sự trở thành công cụ, một phương thức có
hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm. Nhà nước coi hình
phạt như là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ lợi ích của xã hội của Nhà nước.
"Hình phạt không phải là một cái gì khác ngoài phương tiện để tự bảo vệ
mình của xã hội chống lại sự vi phạm các điều kiện tồn tại của nó" (C.Mác).
Tuy nhiên, trong các thời đại khác nhau, ở các kiểu nhà nước khác
nhau, hình phạt được quan niệm và sử dụng ở mức độ và những xu hướng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Ximuoi23980
#977832 Sao bấm tải luận van này mà không được ad ơi! Vui lòng giúp m tải! Thanks!

[ Post bai thong qua Mobile ]
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977841 Link đã ngon, tải đi bạn
Hình đại diện của thành viên
By Ximuoi23980
#977917 M tải được rồi! Thank rất nhiều nha!

[ Post bai thong qua Mobile ]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement