Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sinkicongchua
#962410 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hình phạt tiền (HPT) trong pháp luật Việt Nam. Khái quát về lịch sử lập pháp của HPT; phân tích các quy định của HPT trong Bộ luật Hình sự hiện hành, từ đó rút ra các quy định tiến bộ của HPT trong pháp luật hiện hành so với các quy định trước đó. Phân tích nội dung, điều kiện áp dụng HPT theo các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng các quy định về HPT. Từ đó, phân tích một số tồn tại xung quanh việc quy định và áp dụng những quy định về HPT. Đưa ra những đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện HPT trên cơ sở các nguyên tắc của luật hình sự và chính sách hình sự của Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Là một bộ phận cấu thành cơ bản trong hệ thống hình phạt, hình phạt
tiền có một lịch sử lâu dài cũng như vị trí rất quan trọng trong pháp luật hình
sự Việt Nam.
Các quy định về hình phạt tiền đã xuất hiện và tồn tại từ rất lâu trong
lịch sử. Từ khi các bộ luật đầu tiên của các triều đại phong kiến Việt Nam,
hình phạt tiền đã được hình thành và được pháp luật hình sự thừa nhận như
một loại hình phạt góp phần quan trọng vào việc bảo vệ Nhà nước, trật tự xã
hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân dưới chế độ cũ. Trong một thời
gian khá dài, nước ta dưới chế độ thực dân nửa phong kiến, mặc dù pháp luật
thời kỳ này tồn tại rất nhiều hạn chế nhưng chúng ta thấy được sự ghi nhận
của pháp luật hình sự các quy định về hình phạt tiền, các quy định này ít
nhiều cũng chứa đựng những nhân tố tích cực, góp phần không nhỏ đến quá
trình lập pháp về hình phạt tiền của pháp luật hình sự Việt Nam ở các thời kỳ
tiếp sau. Cho đến khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập,
khi mà đất nước chưa có một bộ luật hình sự áp dụng chung, thì các quy định
về hình phạt tiền đã được quy định rải rác trong rất nhiều các văn bản pháp
luật đơn hành, từ các Sắc lệnh thời kỳ đầu thành lập như Sắc lệnh số 21 ngày
14/02/1946, Sắc lệnh số 223 ngày 17/11/1946 đến các Sắc luật: Sắc luật số
125/SL ngày 11/7/1950; Sắc luật số 163/SL ngày 17/11/1950; Sắc luật số
202/SL ngày 14/12/1956; Sắc luật số 001/SL ngày 19/4/1957; Sắc luật số
003/SL ngày 18/6/1957...
Và từ khi các quy định của luật hình sự được bắt đầu luật hóa cho đến
ngày nay chế định về hình phạt tiền vẫn đang được chúng ta tiếp tục phát triển
và hoàn thiện.
Ch-ơng 1: một số vấn đề lý luận về hình phạt và
hình phạt tiền
6
1.1. Khái niệm, mục đích của hình phạt và hình phạt tiền 6
1.1.1. Khái niệm, mục đích và hệ thống hình phạt 6
1.1.1.1. Khái niệm hình phạt 6
1.1.1.2. Mục đích của hình phạt 12
1.1.1.3. Hệ thống hình phạt 16
1.1.2. Khái niệm, mục đích của hình phạt tiền 21
1.1.2.1. Khái niệm hình phạt tiền 21
1.1.2.2. Mục đích, ý nghĩa của hình phạt tiền 23
1.1.2.3. Phân biệt hình phạt tiền với hình phạt và chế tài pháp luật
t-ơng tự khác
26
1.2. Khái quát lịch sự lập pháp về hình phạt tiền trong pháp luật
hình sự Việt Nam
29
1.2.1. Khái quát về hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt
Nam thời kỳ phong kiến
29
1.2.2. Khái quát về hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt
Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám đến tr-ớc khi Bộ luật
Hình sự năm 1999 có hiệu lực
31
1.2.2.1. Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam từ năm
1945 đến tr-ớc năm 1985
31
1.2.2.2. Hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự năm 1985 33
Ch-ơng 2: Hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự năm 1999 41
2.1. Những quy định mới của hình phạt tiền trong Bộ luật Hình
sự năm 1999 so với Bộ luật Hình sự năm 1985
41
2.1.1. Về phạm vi, điều kiện áp dụng hình phạt tiền 41
2.1.2. Về số l-ợng các điều luật có quy định hình phạt tiền 42
2.1.3. Về mức phạt tiền 43
2.1.4. Về cách thức thi hành hình phạt tiền 43
2.2. Những quy định cụ thể về hình phạt tiền trong Bộ luật Hình
sự năm 1999
43
2.2.1 Hình phạt tiền khi áp dụng là hình phạt chính 43
2.2.1.1. Phạm vi và điều kiện áp dụng 43
2.2.1.2. Mức phạt tiền 50
2.2.1.3. Cách thức nộp tiền phạt 53
2.2.2. Hình phạt tiền khi áp dụng là hình phạt bổ sung 54
2.2.2.1. Phạm vi và điều kiện áp dụng 54
2.2.2.2. Mức tiền phạt và cách thức nộp tiền phạt 62
2.2.3. Một số quy định khác trong Phần chung Bộ luật Hình sự
năm 1999 liên quan đến hình phạt tiền
63
2.2.3.1. Tổng hợp hình phạt tiền 63
2.2.3.2. Miền hình phạt tiền 66
2.2.3.3. Thời hiệu thi hành bản án phạt tiền 66
2.2.3.4. Giảm mức hình phạt tiền đã tuyên 68
2.2.3.5. Xóa án tích đối với ng-ời bị kết án phạt tiền 69
2.2.3.6. Hình phạt tiền áp dụng đối với ng-ời ch-a thành niên phạm tội 70
Ch-ơng 3: Thực tiễn áp dụng hình phạt tiền và Một số
giảI pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc
áp dụng hình phạt này ở n-ớc ta hiện nay
73
3.1. Thực tiễn áp dụng hình phạt tiền ở n-ớc ta hiện nay 73
3.1.1. Thực trạng việc áp dụng hình phạt tiền trong quá trình xét
xử của Tòa án
73
3.1.2. Những khó khăn, hạn chế trong việc áp dụng hình phạt tiền
trong thực tế
83
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc áp dụng
hình phạt tiền
86
3.2.1. Một số giải pháp về mặt lý luận 86
3.2.2. Một số giải pháp về việc áp dụng hình phạt tiền trong thực tiễn 88
kết luận 90
danh mục tài liệu tham khảo 91


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022948 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement