Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By newbies_kid19
#962382 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề chung về trách nhiệm hình sự và hình phạt, khái niệm, đặc điểm, bản chất và sự phân biệt giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt. Phân tích các quy định của pháp luật thực định để thấy rõ đặc điểm, nội dung phản ánh của mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt. Phân tích một số chế định cụ thể trong luật hình sự Việt Nam liên quan đến trách nhiệm hình sự và hình phạt, thông qua sự phân tích thực tiễn xét xử và áp dụng pháp luật hình sự tại Tòa án để làm rõ mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt. Đánh giá tình hình áp dụng chế định trách nhiệm hình sự và chế định hình phạt trong một số trường hợp cụ thể để chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật, đề xuất những giải pháp khả thi góp phần nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án hình sự tại Tòa án
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ
luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố
ý hay vô ý, xâm phạm đến các quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ.
Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, trước hết
phải có năng lực trách nhiệm hình sự. Nói cách khác, người đó phải chịu trách
nhiệm hình sự về việc thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà mình đã
gây ra. Khi trách nhiệm hình sự được đặt ra đối với một người, thì nguy cơ
người đó có thể phải chịu hình phạt là khó trách khỏi.
Trong luật hình sự Việt Nam, chế định trách nhiệm hình sự và chế
định hình phạt là hai chế định có vị trí quan trọng hàng đầu. Nó có ý nghĩa rất
lớn trong công tác đấu tranh, phòng và chống tội phạm; bảo vệ trật tự pháp
luật và pháp chế, đồng thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của xã hội và của
công dân. Thực tế trong khoa học luật hình sự, xung quanh hai chế định này
còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu và cũng còn có những quan điểm
chưa thống nhất, như: định nghĩa pháp lý về trách nhiệm hình sự, hình phạt,
thẩm quyền áp dụng cùng như thời điểm phát sinh, thực hiện và chấm dứt
trách nhiệm hình sự v.v... Đặc biệt giữa hai chế định này có mối liên hệ hữu
cơ và tác động đến nhau trong thực tiễn áp dụng (giải quyết vụ án hình sự cụ
thể) pháp luật hình sự. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có một công trình (đề tài)
khoa học nào nghiện cứu về "Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình
phạt trong luật hình sự Việt Nam" một cách thống nhất và toàn diện.
Để thấy rõ mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt, đồng thời
làm sáng tỏ thêm về mặt lý luận - khoa học các quy định về trách nhiệm hình
sự và hình phạt; cơ sở của trách nhiệm hình sự; phân biệt rõ trách nhiệm hình
sự và hình phạt; mục đích và hiệu quả của hình phạt; hệ thống hình phạt v.v...

trong pháp luật hình sự Việt Nam. Cấp thiết hơn, khi Đảng và Nhà nước ta
đang chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì việc
nghiên cứu đề tài này càng có ý nghĩa.
Tất cả những điều nêu trên là lý do luận chứng để chúng tui lựa chọn
vấn đề "Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong luật hình
sự Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu khoa học cho luận văn thạc sỹ Luật học
của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Ở Việt Nam, cho đến nay có khá nhiều công trình khoa học và bài viết
chuyên sâu liên quan đến trách nhiệm hình sự và hình phạt.
Trước hết, về giáo trình, sách chuyên khảo, bình luận có các công trình
sau: 1) GS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên), Trách nhiệm hình sự và hình
phạt, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2001; 2) TS. Trương Quang Vinh,
Trách nhiệm hình sự và hình phạt, trong Giáo trình Luật hình sự Việt Nam,
Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2000; 3)
GS.TS. Võ Khánh Vinh, Tìm hiểu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm
về chức vụ, Nxb Chính trị quốc gia, 1996; 4) GS.TS. Võ Khánh Vinh, Nguyên
tắc công bằng trong luật hình sự Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội,
1994; 5) GS.TSKH. Lê Cảm, Chế định trách nhiệm hình sự trong luật hình sự
Việt Nam, năm 1999, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số 4/2000; 6) GS.TSKH.
Lê Cảm (Chủ biên), TS. Phạm Mạnh Hùng và TS. Trịnh Tiến Việt, Trách
nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, năm 2005; 7) TS. Trịnh Tiến
Việt, Chế định miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam, Nhà
xuất bản Chính trị quốc gia, tháng 11/2010; 8) TS. Mai Bộ, Chế định hình phạt
và quyết định hình phạt trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, Tạp chí
Kiểm sát, số 7/2000; 9) TS. Trịnh Quốc Toản, Một số vấn đề về quyết định hình
phạt theo Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, Chuyên đề - Năm 2010 và 10)
ThS. Đinh Văn Quế, Tìm hiểu về hình phạt và quyết định hình phạt trong luật
hình sự Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2000.

Về công trình khoa học: 1) TS. Nguyễn Sơn, Các hình phạt chính trong
luật hình sự Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, bảo vệ năm 2003; 2) TS. Trịnh
Quốc Toản, Các hình phạt bổ sung trong luật hình sự Việt Nam, Luận án tiến
sĩ Luật học, bảo vệ năm 2010; 3) ThS. Lưu Ngọc Cảnh, Các hình phạt và biện
pháp tư pháp áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội theo luật hình
sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu số liệu thực tiễn địa bàn thành phố Hà
Nội), Luận văn thạc sĩ Luật học, bảo vệ năm 2010.
Các công trình khoa học và bài viết chuyên sâu nêu trên đã đưa ra bàn
luận và giải quyết nhiều vấn đề bức xúc mà lý luận và thực tiễn áp dụng luật
hình sự đặt ra liên quan đến trách nhiệm hình sự và hình phạt. Tuy nhiên, kết
quả nghiên cứu của những công trình và bài viết kể trên xuất phát từ chính
yêu cầu của đề tài hay chuyên mục riêng nên chưa làm rõ giữa chúng có mối
liên hệ thế nào, tác động đến nhau ra sao; đan xen giữa hai chế định này trong
thực tiễn áp dụng còn những tồn lại như thế nào?! Vì vậy, càng có ý nghĩa lý
luận và thực tiễn, nếu có một đề tài nghiên cứu tổng thể, toàn diện về "Mối
liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong luật hình sự Việt
Nam".
3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
3.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của luận văn là nghiên cứu và phát triển những vấn đề lý
luận mới về mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt, phân tích các
quy định về trách nhiệm hình sự và hình phạt trong luật hình sự thực định;
tình hình vận dụng mối liên hệ này trong thực tiễn xét xử các vụ án hình sự tại
Tòa án; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng mối liên hệ
giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt nói chung, cũng như hiệu quả áp dụng
từng chế định trách nhiệm hình và hình phạt nói riêng trong thực tiễn.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Trên cơ sở mục đích đã nêu, đề tài cần làm sáng tỏ các nhiệm vụ
chính như sau:
1) Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề chung về trách nhiệm hình sự và
hình phạt, khái niệm, đặc điểm, bản chất và sự phân biệt giữa trách nhiệm
hình sự và hình phạt;
2) Phân tích các quy định của pháp luật thực định để thấy rõ đặc điểm,
nội dung phản ánh của mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt;
3) Phân tích một số chế định cụ thể trong luật hình sự Việt Nam liên
quan đến trách nhiệm hình sự và hình phạt, thông qua sự phân tích thực tiễn
xét xử và áp dụng pháp luật hình sự tại Tòa án để làm rõ mối liên hệ giữa
trách nhiệm hình sự và hình phạt;
4) Đánh giá tình hình áp dụng chế định trách nhiệm hình sự và chế
định hình phạt trong một số trường hợp cụ thể để chỉ ra những tồn tại, vướng
mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật, đề xuất những giải pháp khả thi góp
phần nâng cao hiệu quả xét xử các vụ án hình sự tại Tòa án.
3.3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn đúng như tên gọi của đề tài là
"Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt trong luật hình sự Việt
Nam".
4. Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu đề tài
4.1. Phương pháp luận
Để giải quyết những nhiệm vụ mà đề tài đã đặt ra, Luận văn đã sử
dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
các quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã
hội chủ nghĩa, chính sách hình sự và vấn đề hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải
cách tư pháp được thể hiện trong các Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02 tháng
01 năm 2002 "Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian

tới", Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 tháng 05 năm 2005 "Về chiến lược
xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng
đến năm 2020" và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 06 năm 2005 "Về
chiến lược cải cách công tác tư pháp đến năm 2020" của Bộ Chính trị.
4.2. Các phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở phương pháp luận như trên, đề tài sử dụng các phương
pháp nghiên cứu đặc thù, phổ biến của khoa học luật hình sự như: phân tích,
tổng hợp và thống kê, phương pháp so sánh, đối chiếu, lịch sử v.v... để phân
tích các tri thức khoa học luật hình sự và luận chứng các vấn đề khoa học cần
nghiên cứu.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội
dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề chung về trách nhiệm hình sự và hình phạt
trong luật hình sự Việt Nam.
Chương 2: Nội dung phản ánh mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và
hình phạt trong luật hình sự Việt Nam.
Chương 3: Đánh giá mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và hình phạt
trong luật hình sự Việt Nam qua thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị hoàn
thiện các chế định trách nhiệm hình sự và hình phạt.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vinnycoi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1024430 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement