Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By jupi1402
#962372 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Chương 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ, TỐ
TỤNG HÌNH SỰ TRANH TỤNG VÀ TỐ TỤNG HÌNH
SỰ THẨM VẤN
1.1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ
1.1.1. Vị trí của tố tụng hình sự trong hệ thống tố tụng tƣ pháp
1.1.2. Những đặc điểm chung của tố tụng hình sự
1.2. NHẬN THỨC CHUNG VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRANH TỤNG
1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của tố tụng hình sự tranh tụng
1.2.2. Ƣu điểm của tố tụng hình sự tranh tụng
1.2.3. Những tồn tại của tố tụng hình sự tranh tụng
1.3. NHẬN THỨC CHUNG VỀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ THẨM VẤN
1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của tố tụng hình sự thẩm vấn
1.3.2. Những ƣu điểm của tố tụng hình sự thẩm vấn
1.3.3. Những tồn tại của tố tụng hình sự thẩm vấn
1.4. SO SÁNH MÔ HÌNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRANH TỤNG VÀ
MÔ HÌNH TỐ TỤNG HÌNH SỰ THẨM VẤN
1.4.1. Điểm giống nhau
1.4.2. Điểm khác nhau
Chương 2: TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM PHÁT HUY ƢU
ĐIỂM CỦA TỐ TỤNG HÌNH SỰ THẨM VẤN VÀ HỌC TẬP
KINH NGHIỆM CỦA TỐ TỤNG HÌNH SỰ TRANH TỤNG
2.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỐ TỤNG HÌNH
SỰ VIỆT NAM
2.1.1. Sơ lƣợc về lịch sử phát triển của tố tụng hình sự Việt Nam
2.1.2. Đặc điểm của tố tụng hình sự ở Việt Nam
2.1.3. Những ƣu điểm và những tồn tại của tố tụng hình sự Việt Nam
2.2. NHỮNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƢ PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN TỐ
TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM
2.2.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về cải cách tƣ pháp liên
quan đến tố tụng hình sự Việt Nam
2.2.2. Quan điểm tiếp thu những ƣu điểm của tố tụng hình sự
tranh tụng vào tố tụng hình sự Việt Nam
2.3. PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT
NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƢ PHÁP
2.3.1. Sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự
về vấn đề tranh tụng
2.3.2. Phân định chức năng buộc tội và chức năng gỡ tội trong tố
tụng hình sự
2.3.3. Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan tƣ pháp
2.3.4. Tăng thẩm quyền cho những ngƣời tham gia tố tụng trong
tố tụng hình sự
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tính cấp thiết của đề tài
Cũng nhƣ pháp luật, hệ thống tƣ pháp hình sự ở mỗi nƣớc đƣợc tổ
chức rất khác nhau, tùy thuộc vào truyền thống văn hóa, lịch sử cũng nhƣ
trình độ phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Về thủ tục tố tụng, từ
trƣớc đến nay trên thế giới hiện đã và đang tồn tại nhiều mô hình tố tụng hình
sự khác nhau, trong đó tiêu biểu hơn cả là mô hình tố tụng hình sự (TTHS)
tranh tụng và mô hình TTHS thẩm vấn. Mỗi mô hình tố tụng đều có những ƣu
điểm và nhƣợc điểm nhất định. Nếu mô hình TTHS thẩm vấn lấy việc trấn áp
tội phạm, hiệu quả của việc phát hiện, xử lý tội phạm là chức năng quan trọng
của TTHS là bắt nhầm còn hơn bỏ sót thì mô hình TTHS tranh tụng coi trọng
sự cân bằng giữa việc phát hiện tội phạm và bảo vệ quyền con ngƣời trong tố
tụng hình sự với quan điểm nhiều khi bỏ sót còn hơn bắt nhầm. Lịch sử mô
hình TTHS thế giới cũng cho thấy xu hƣớng tiếp nhận, giao thoa những yếu
tố tích cực giữa mô hình TTHS thẩm vấn và mô hình TTHS tranh tụng.
Hiện nay, khoa học luật hình sự trong và ngoài nƣớc đã có nhiều công
trình khoa học nghiên cứu về mô hình tố tụng, nhƣng chủ yếu chỉ đề cập một
cách tổng thể những khía cạnh lý luận chung nhất về mô hình TTHS mà chƣa
có một công trình khoa học nào nghiên cứu và so sánh có hệ thống, toàn diện
và sâu sắc riêng về mô hình TTHS tranh tụng hay mô hình TTHS thẩm vấn
dƣới góc độ lý luận cũng nhƣ thực tiễn áp dụng.
Ở nƣớc ta, khoảng 10 năm trở lại đây một nhu cầu cấp thiết về cải
cách tƣ pháp đƣợc đặt ra, trong đó có cải cách mô hình TTHS. Đƣợc Đảng và
Nhà nƣớc quan tâm, chỉ đạo, ngày 02/01/2002, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị
quyết 08 - NQ/TW về "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tƣ pháp trong
thời gian tới" và Nghị quyết số 49 - NQ/TW ngày 02/6/2005 về "Chiến lƣợc
cải cách tƣ pháp đến năm 2020" đã thể hiện một tƣ tƣởng hoàn toàn mới đối
với Việt Nam. Trong đó, định hƣớng xây dựng một mô hình TTHS coi trọng
trƣớc hết việc bảo đảm quyền và lợi ích của công dân.
Đổi mới mô hình TTHS, làm cho tố tụng thật sự dân chủ, bảo đảm
tính khách quan, không làm oan ngƣời vô tội là một trong những nội dung của
công cuộc cải cách tƣ pháp đã đƣợc Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị đề cập:
Nâng cao chất lƣợng công tố của Kiểm sát viên tại phiên tòa, bảo
đảm tranh tụng dân chủ với luật sƣ, ngƣời bào chữa và những ngƣời
tham gia tố tụng khác khi xét xử, tòa án phải bảo đảm cho mọi công
dân đều bình đẳng trƣớc pháp luật, thực sự dân chủ, khách quan;
Thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp
luật; việc phán quyết của tòa án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả
tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các
chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của ngƣời bào chữa, bị cáo...
để đƣa ra những bản án, quyết định đúng pháp luật...[3]
Thực tiễn cho thấy BLTTHS hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập
nhƣ: tổ chức và hoạt động điều tra, truy tố, xét xử còn theo nếp cũ; quá trình
tố tụng diễn ra còn chậm chạp; thủ tục tố tụng rƣờm rà gây khó khăn cho việc
áp dụng; tranh tụng tại các phiên tòa xét xử chƣa đi vào chiều sâu, mang tính
hình thức; việc đảm bảo quyền của ngƣời tham gia tố tụng vẫn còn một số hạn
chế… Từ thực tiễn đó, đặt ra yêu cầu cấp bách phải nghiên cứu mô hình
TTHS trong tổng thể cải cách tƣ pháp.
Luật tố tụng hình sự Việt Nam đang đứng trƣớc sự lựa chọn khó khăn
để tìm ra mô hình tố tụng phù hợp. Việc tiếp tục nghiên cứu các quy định của
pháp luật TTHS Việt Nam hiện hành về mô hình tố tụng và thực tiễn áp dụng
để làm sáng tỏ về mặt khoa học và đƣa ra những giải pháp hoàn thiện, nâng
cao hiệu quả của việc áp dụng hai mô hình tố tụng này không chỉ có ý nghĩa

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004633 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement