Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuyentinhdemtrang77640
#962367 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÔI ̣ RA BẢ N Á N
TRÁI PHÁP LUẬT............................................................................ 9
1.1 Khái niệm và ý nghĩa của việc quy định Tội ra bản án trái pháp
luật trong pháp luật hình sự Việt Nam. ................................................ 9
1.1.1 Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp ........................................ 9
1.1.2 Khái niệm Tội ra bản án trái pháp luật............................................... 14
1.1.3 Ý nghĩa của việc quy định Tội ra bản án trái pháp luật trong luật
hình sự Việt Nam ............................................................................... 18
1.2 Lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam quy định về Tội ra bản án
trái pháp luật....................................................................................... 19
1.3 Những quy định về Tội ra bản án trái pháp luật trong pháp luật
hình sự một số nước ........................................................................... 20
1.3.1 Liên bang Nga .................................................................................... 20
1.3.2 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa .......................................................... 22
Kết luận chƣơng 1 ......................................................................................... 25
Chƣơng 2: TỘI RA BẢN ÁN TRÁI PHÁP LUẬT THEO BỘ
LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 ........................................................... 26
2.1 Những dấu hiệu pháp lý đặc trưng của Tội ra bản án trái pháp luật ......... 26
2.1.1 Khách thể của Tội ra bản án trái pháp luật. ....................................... 26
2.1.2 Mặt khách quan của Tội ra bản án trái pháp luật .............................. 28
2.1.3 Chủ thể của tội Tội ra bản án trái pháp luật ...................................... 35
2.1.4 Mặt chủ quan của Tội ra bản án trái pháp luật.................................. 38
2.2 Các dấu hiệu pháp lý định khung của Tội ra bản án trái pháp luật........... 43
2.3 Hình phạt và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với Tội ra bản
án trái pháp luật .................................................................................. 48
2.3.1 Các hình phạt áp dụng đối với Tội ra bản án trái pháp luật............... 48
2.3.2 Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với Tội ra bản án trái pháp luật....... 50
2.4 Trách nhiệm bồi thường của Tòa án trong trường hợp ra bản án
trái pháp luật....................................................................................... 53
2.4.1 Trách nhiệm bồi thường của Tòa án khi ra bản án hình sự trái
pháp luật ............................................................................................. 54
2.4.2 Trách nhiệm bồi thường của Tòa án khi ra bản án dân sự, kinh
doanh thương mại, lao động, hành chính trái pháp luật..................... 56
2.4.3 Thủ tục giải quyết bồi thường ............................................................ 57
2.5 Các nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng ra bản án trái pháp luật........ 60
2.5.1 Các nguyên nhân khách quan............................................................. 60
2.5.2 Các nguyên nhân chủ quan ................................................................ 62
Kết luận chƣơng 2 ......................................................................................... 64
Chƣơng 3: THỰC TIỄN CÔNG TÁC XÉT XỬ TỘI RA BẢN ÁN
TRÁI PHÁP LUẬT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM
NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN............... 66
3.1 Thực tiễn áp dụng các quy định của BLHS năm 1999 về “Tội ra
bản án trái pháp luật ........................................................................... 66
3.1.1 Khái quát chung về hoạt động xét xử hiện nay của hệ thống Tòa án...... 66
3.1.2 Thực tiễn xét xử Tội ra bản án trái pháp luật và những tồn tại,
hạn chế ............................................................................................... 69
3.1.3 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong xét xử Tội ra bản
án trái pháp luật.................................................................................. 73
3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống Tội ra
bản án trái pháp luật ........................................................................... 78
3.2.1 Hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về Tội ra bản án
trái pháp luật....................................................................................... 78
3.2.2 Ngành Tòa án nhân dân phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám
sát việc thực hiện kỷ luật công vụ của cán bộ, công chức ngành
Tòa án, trong đó trong tâm kiểm tra đối với công tác xét xử của
Thẩm phán và Hội thẩm; khi phát hiện có hành vi ra bản án trái
pháp luật phải có thái độ nhất quán, kiên quyết, nghiêm khắc xử
lý các đối tượng cố ý ra bản án trái pháp luật....................................... 82
3.2.3 Tăng cường và nâng cao hiệu lực giám sát việc chấp hành pháp
luật của Tòa án nhân dân các cấp....................................................... 83
3.2.4 Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật có
liên quan đến việc giải quyết các vụ án ............................................. 85
3.2.5 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp
vụ, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất chính trị của
Thẩm phán.......................................................................................... 86
3.2.6 Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ và quần
chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống Tội ra bản án trái
pháp luật ............................................................................................. 89
3.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng xét xử nhằm hạn chế hiện
tượng ra bản án trái pháp luật của Tòa án.......................................... 90
3.3.1 Đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng ................................................. 91
3.3.2 Đẩy nhanh công tác xây dựng pháp luật; chú trọng công tác giải
thích, hướng dẫn pháp luật để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho
Thẩm phán giải quyết vụ án .............................................................. 91
3.3.3 Đảm bảo nguyên tắc khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm nhân
dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật ............................................... 92
3.3.4 Tổ chức tốt các phiên tòa, đặc biệt là nâng cao chất lượng tranh
tụng tại phiên tòa. Thực hiện mọi phán quyết của Tòa án chỉ
được quyết định thông qua việc thẩm tra chứng cứ và tranh luận
công khai tại phiên tòa, xét xử theo nguyên tắc khách quan vô
tư, Thẩm phán và Hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật ...... 103
3.3.5 Chú trọng giáo dục, rèn luyện, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là những cán bộ có chức danh tư
pháp như Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên.................................. 105
3.3.6 Tăng cường cơ sở vật chất, chế độ chính sách đối với Thẩm phán,
cán bộ Tòa án. Nhà nước cần ưu tiên đầu tư xây dựng trụ sở,
trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các Tòa án; cần có chính
sách tiền lương và chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với Thẩm phán,
cán bộ Tòa án để họ yên tâm công tác và tăng khả năng tự vệ
phòng, chống tiêu cực trong hoạt động xét xử. Mặt khác, Nhà
nước cần quy định chế độ bảo đảm an ninh đối cơ quan Tòa án,
Thẩm phán và gia đình họ trong trường hợp thi hành công vụ ......... 108
3.3.7 Hoàn thiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động
của các cơ quan, tổ chức, bổ trợ tư pháp......................................... 111
3.3.8 Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố
cáo đối với Thẩm phán và cán bộ Tòa án ........................................ 112
Kết luận chƣơng 3 ....................................................................................... 114
KẾT LUẬN CHUNG .................................................................................. 117
DANH MUC ̣ TÀ I LIÊU ̣ THAM KHẢ O................................................... 121
MƠ ̉ ĐẦ U
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước cả về kinh
tế và xã hội, tình hình tội phạm cũng diễn biến phức tạp, nhiều vụ án xảy ra
với tính chất, hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; các vụ việc
dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính
đều tăng đáng kể, phức tạp và đa dạng. Do đó, số lượng các loại vụ án ngành
Tòa án nhân dân đang phải giải quyết đã tăng rất nhiều. Nhìn chung, về cơ
bản các vụ án đã được xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thể hiện
sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của
công dân. Các Hội đồng xét xử cũng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thận
trọng, tỉ mỉ khi điều tra, truy tố, xem xét áp dụng pháp luật trong từng vụ án
cụ thể. Song bên cạnh đó, vẫn còn nhiều vụ án xét xử oan sai, nhiều vụ án bị
hủy, bị cải sửa nghiêm trọng do một số cán bộ Tòa án tha hóa, biến chất, cố ý
ra bản án trái pháp luật. Trong thực tiễn, hiện tượng ra bản án trái pháp luật
xảy ra rất nhiều và rất nghiêm trọng nhưng việc phát hiện để điều tra, truy tố
và xét xử còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Do đó, số lượng vụ án mà các
Tòa án đã thụ lý và xét xử về loại tội phạm này không nhiều. Bên cạnh đó, dư
luận xã hội cũng đang không khỏi băn khoăn đối với một số trường hợp ra
bản án trái pháp luật nhưng không bị truy tố và xét xử hay hình phạt không
đủ sức răn đe, không tương xứng với hành vi phạm tội. Chính vì vậy, trong
giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu đề tài Tội ra bản án trái pháp luật trong
pháp luật hình sự Việt Nam là rất cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. Thể hiện
qua những mặt sau đây:
* Về mặt lý luận: Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là một chương
quan trọng trong Bộ luật hình sự năm 1999 với 23 điều luật, trong đó Tội ra
bản án trái pháp luật đã được quy định thành một điều khoản riêng, với đầy
đủ những quy định về định tội, định khung và quyết định hình phạt. Tuy
nhiên đến nay, trong khoa học luật hình sự Việt Nam chưa có nhiều bài viết,
công trình khoa học nào nghiên cứu một cách chuyên sâu về mặt lý luận cũng
như thực tiễn về loại tội phạm này. Vì vậy, đặt ra một yêu cầu cần thiết và cấp
bách đòi hỏi phải nghiên cứu chuyên sâu về cơ sở lý luận và thực tiễn về các
tội xâm phạm hoạt động tư pháp nói chung và Tội ra bản án trái pháp luật nói
riêng, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như đưa ra được
những giải pháp hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm
này, đồng thời nâng cao chất lượng xét xử của đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm
nhân dân nói riêng và hệ thống Tòa án nhân dân nói chung.
* Về mặt lập pháp: Tội ra bản án trái pháp luật lần đầu tiên được quy
định tại Điều 232 Bộ luật hình sự năm 1985, cùng với loại “Tội ra quyết định
trái pháp luật”. Tuy nhiên, đến lần pháp điển hóa lần thứ hai Tội ra bản án trái
pháp luật được quy định thành một loại tội phạm riêng, với những quy định
tương đối đầy đủ và hoàn thiện tại Điều 295 Bộ luật hình sự năm 1999. Điều
295 Bộ luật hình sự 1999 quy định: “Thẩm phán, Hội thẩm nào ra bản án mà
mình biết rõ là trái pháp luật, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm...”. Điều
này thể hiện việc xây dựng luật đã sự điều chỉnh kịp thời và phù hợp. Tuy
nhiên, trong những năm gần đây, ở một số nơi tình hình tội phạm ra bản án
trái pháp luật vẫn đang xảy ra, có nhiều dư luận không tốt đến hoạt động xét
xử của Toà án. Do đó, đòi hỏi chúng ta phải có những nghiên cứu, điều chỉnh
kịp thời để đảm bảo giữ vững sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần vào
công cuộc đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.
* Về thực tiễn: Qua các báo cáo tổng kết của ngành Tòa án nhân dân
trong thời gian qua cho thấy, tình hình tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp
nói chung và Tội ra bản án trái pháp luật nói riêng đang có những diễn biến

hết sức phức tạp. Một số Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân xét xử vụ án chưa
công minh, nhiều nơi nhân dân bức xúc, khiếu nại tố cáo rất nhiều. Một số đối
tượng đã bị đưa ra điều tra, truy tố, xét xử song quyết định hình phạt chưa
tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Tội phạm này đã
gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm giảm sút lòng tin của quần
chúng nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật, là nguyên nhân khởi đầu
cho các loại tội phạm về tham nhũng như: tội nhận hối lộ (Điều 297); tội lợi
dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi (Điều
283); tội giả mạo trong công tác (Điều 284) .... Những mối nguy hiểm tiềm
tàng ấy nếu không được khắc phục và ngăn chặn sẽ gây nên sự bất bình mạnh
mẽ trong nhân dân, giảm sút công bằng xã hội, đổ vỡ cả một hệ thống tư pháp
mà chúng ta đang dầy công xây dựng. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên
môn thì tình hình loại tội phạm này vẫn tiếp tục gia tăng theo chiều hướng
phức tạp và tinh vi hơn. Điều này xuất phát từ tình hình đấu tranh phòng
chống tội ra bản án trái pháp luật chưa cao, công tác điều tra, truy tố, xét xử
về loại tội phạm này chưa triệt để.
Như vậy, Tội ra bản án trái pháp luật trong khoa học luật hình sự Việt
Nam còn chưa được quan tâm, nghiên cứu một cách sâu sắc, đầy đủ, có hệ
thống và toàn diện. Do đó, trong tình hình chúng ta đang từng bước thực hiện
công cuộc cải cách tư pháp như hiện nay, có thể nói việc nghiên cứu cơ sở lý
luận và thực tiễn về tội ra bản án trái pháp luật là một việc hết sức quan trọng
và cấp thiết. Nó không chỉ đáp ứng được nhu cầu về lý luận, mà còn việc giúp
cho việc áp dụng thực tiễn được hoàn thiện hơn, tránh được những thiếu sót
và khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật. Mặt khác, việc nghiên cứu còn
có tính tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao chất
lượng xét xử của đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, đưa ra những biện
pháp để từng bước hạn chế hiện tượng ra bản án trái pháp luật. Chính vì vậy

mà học viên quyết định chọn đề tài: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về
tội ra bản án trái pháp luật trong luật hình sự Việt Nam” làm đề tài cho
khóa luận tốt nghiệp thạc sỹ của mình.
2. Tình hình nghiên cứu
Tội ra bản án trái pháp luật là một loại tội trong các tội xâm phạm hoạt
động tư pháp được quy định trong chương XXII Bộ luật hình sự năm 1999.
Tuy nhiên trên thực tế, có rất ít các bài viết hay công trình nghiên cứu khoa
học nào nghiên cứu một cách sâu sắc hay cụ thể về loại tội phạm này. Nếu có
thì cũng chỉ mới phân tích được các dấu hiệu pháp lý và chỉ phản ánh được
một phần cơ sở lý luận của Tội ra bản án trái pháp luật mà chưa đưa ra được
nguyên nhân, điều kiện phạm tội hay hậu quả của loại tội phạm này. Chưa có
một nghiên cứu chuyên sâu nào với tên gọi: “Cơ sở lý luận và thực tiễn về Tội
ra bản án trái pháp luật trong pháp luật hình sự Việt Nam”. Do vậy, việc
nghiên cứu Tội ra bản án trái pháp luật theo tổng thể lịch sử hình thành và
phát triển từ khi có BLHS 1999 đến nay, tổng kết đánh giá thực tế xét xử tại
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng và ngành Tòa án nhân dân nói
chung là hết sức cần thiết trong việc nhận diện được những nguyên nhân, điều
kiện phạm tội, khó khăn trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm
này, cũng như đưa ra được những giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất
lượng xét xử của hệ thống Tòa án, từ đó củng cố lòng tin của nhân dân về hệ
thống tư pháp, đặc biệt là những cơ quan xét xử.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu toàn diện và có hệ thống về lý luận và thực tiễn
áp dụng các quy định của pháp luật hình sự về Tội ra bản án trái pháp luật, đề
tài đề xuất những kiến nghị và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy
định của pháp luật hình sự để xét xử và đấu tranh phòng chống Tội ra bản án
trái pháp luật, cũng như kiến nghị những giải pháp nhằm giảm mạnh hiện
tượng có những bản án trái pháp luật trong thời gian tới.
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được những mục đích nêu trên, luận văn có nhiệm vụ:
- Làm rõ khái niệm, ý nghĩa của việc quy định tội ra bản án trái pháp
luật trong pháp luật hình sự Việt Nam
- Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Tội ra bản án trái pháp
luật trong luật hình sự Việt Nam.
- Nghiên cứu so sánh các quy phạm luật hình sự Việt Nam với các quy
phạm luật hình sự của một số nước trên thế giới về tội ra bản án trái pháp luật.
- Làm rõ các dấu hiệu pháp lý của tội ra bản án trái pháp luật theo pháp
luật hình sự Việt Nam hiện hành.
- Nghiên cứu làm sáng tỏ thực tiễn áp dụng các quy định của BLHS
năm 1999 về Tội ra bản án trái pháp luật và những tồn tại, hạn chế trong áp
dụng và những nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó.
- Đề xuất một số các kiến nghị, giải pháp khả thi nâng cao hiệu quả áp
dụng các quy định của BLHS năm 1999 về tội ra bản trái pháp luật.
- Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nâng cao chất lượng xét xử của hệ
thống Tòa án, hạn chế hiện tượng ra bản án trái pháp luật.
4. Đối tƣợng và pham ̣ vi nghiên cƣ́ u
4.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là một số vấn đề lý luận và thực
tiễn xét xử về Tội ra bản án trái pháp luật trong pháp luật hình sự Việt Nam
thông qua những tài liệu, công trình nghiên cứu về tội xâm phạm hoạt động
tư pháp và những bản án án đã xét xử các bị cáo bị truy tố về Tội ra bản án
trái pháp luật.
4.2 Phạm vi và thời gian nghiên cứu
* Phạm vi nghiên cứu
Do tính phức tạp của loại tội phạm này nên đề tài chỉ tập trung nghiên
cứu một số vấn đề lý luận và đặc biệt là thực tiễn xét xử Tội ra bản án trái
pháp luật tại ngành Tòa án nhân dân.
* Thời gian nghiên cứu
Luận văn giới hạn việc nghiên cứu thực tiễn xét xử Tội ra bản án trái
pháp luật từ khi Bộ luật hình sự 1999 có hiệu lực pháp luật.
5. Cơ sở lý luân ̣ và cá c phƣơng phá p nghiên cƣ́ u
* Cơ sở lý luận
Là quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng
cộng sản về xây dựng nhà nước pháp quyền; các nghiên cứu khoa học, các
quan điểm pháp lý cũng như các kiến giải lập pháp, các chuyên khảo về Tội ra
bản án trái pháp luật; các bản án và các báo cáo tổng kết công tác xét xử về
Tội ra bản án trái pháp luật.
* Phương pháp nghiên cứu
Luận văn dùng một số phương pháp tiếp cận để làm sáng tỏ về mặt
khoa học từng vấn đề tương ứng, đó là các phương pháp nghiên cứu như:
phương pháp lịch sử, so sánh, thống kê, phân tích, tổng hợp…
6. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn:
Đây là một trong các công trình chuyên khảo trong khoa học luật hình sự
Việt Nam nghiên cứu một cách có hệ thống và đồng bộ về một số vấn đề cơ sở
lý luận và thực tiễn trong công tác xét xử Tội ra bản án trái pháp luật ở cấp độ
một luận văn thạc sỹ luật học. Luận văn đã giải quyết được những vấn đề sau:
- Phân tích một cách có hệ thống và toàn diện những vấn đề lý luận về
Tội ra bản án trái pháp luật.
- Khái quát lịch sử về Tội ra bản án trái pháp luật từ khi có BLHS 1985Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nodick1
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement