Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bitter_schokolade
#962348 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Làm sáng tỏ những đặc điểm chủ yếu của luật hình sự Việt Nam trong thời kỳ phong kiến. Đưa ra những ưu, khuyết điểm của hệ thống luật hình sự trong thời kỳ này nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay. Tìm hiểu về khái niệm, đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh của luật hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến, đi sâu vào so sánh những quy định của luật hình sự thời kỳ phong kiến với những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành
MỞ ĐẦU
Hoạt động lập pháp, áp dụng pháp luật của một quốc gia được thực hiện
trong suốt cả quá trình lâu dài và nó có tính kế thừa dù là trong chế độ chính
trị nào. Sự kế thừa về mặt tư duy, tư tưởng pháp luật, cách thức làm luật, áp
dụng pháp luật là một quy luật tất yếu của lịch sử. Nghị quyết số 49-NQ/TW
của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định
nhiệm vụ là "sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp
phù hợp mục tiêu của chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật".
Trải qua hàng nghìn năm dựng nước, các thế hệ ông, cha ta đã xây
dựng được một hệ thống pháp luật mà nói như vua Gia Long trong lời tựa của
bộ Hoàng Việt luật lệ: "… lấy giáo hóa làm việc hàng đầu, tuy vậy cũng quan
tâm đặc biệt đến việc xử phạt. Giở xem hình phạt hình luật của các triều đại
trước của nước Việt ta, mỗi triều đại thành lập từ Lý, Trần, Lê đều có pháp
chế…" [13].
Tại Việt Nam, xét từ đời Lý (thế kỷ XI) nước ta đã có pháp luật và đặc
điểm nổi bật hơn cả là tất cả các bộ luật đời Lý, Trần đều có tên gọi là Hình
luật. Đến đời Lê thì có bộ Lê triều hình luật, mặc dù trong bộ luật này có cả
những quy định về dân sự, tố tụng… đến đời Nguyễn thì vua Gia Long
Nguyễn Ánh cho biên soạn bộ Hoàng Việt luật lệ. Như vậy, các triều đại
phong kiến Việt Nam đã có ý thức trong việc xây dựng pháp luật. Nói như
Phan Huy Chú:
Công cụ trị nước tất phải có hình luật để răn điều gian dối
và nghiêm sự cấm ngăn. Thời cổ làm việc chỉ có quy chế, không
dùng hình luật, vì đời thuần phép giản, có thể châm chước tùy nghi
được. Đến đời sau, văn hóa phiền phức, sách hình đặt ra đầy đủ,
vạch rõ những cấm chế, nặng nhẹ, chỉ rõ những đường nên tránh
nên theo, điều khoản đặt bày, tuy không còn là theo ý thời cổ,
nhưng đề phòng việc biến và chỉ rõ điển và hình thì người trị nước
không thể thiếu được.
Nước Việt ta, các triều dựng nước đều định hình chương: nhà
Lý có ban Hình thư, nhà Trần có ban Hình luật, đều đã tham chước
xưa nay để nêu phép tắc lâu dài… Hình là cái giúp cho công việc trị
nước, tuy trong đạo chính trị không phải cái đi trước, nhưng luật
pháp để cấm dân làm bậy thánh nhân có bao giờ bỏ đâu. Cho nên
điều luật và lệnh cấm là để phòng ngừa trong việc trị nước [22].
Việc xem xét, nghiên cứu các bộ luật cổ (chủ yếu và phần lớn là quy
định về hình luật) là việc làm cần thiết. Bởi lẽ, trải qua mấy thế kỷ dựng nước,
giữ nước, xây dựng nền móng cai trị chắc hẳn các thế hệ đi trước phải để lại
cho con cháu những bài học quý báu về cách cai trị hay nói cách khác đó là
cách thức xây dựng và điều hành đời sống nhân dân. Ôn cố tri tân, điều đó là
rất đúng và nó không có gì là mâu thuẫn với chủ nghĩa Mác - Lênin về xây
dựng nhà nước pháp quyền.
Trong giai đoạn hiện nay, khi mà các hoạt động tư pháp được quan
tâm đặc biệt trong các là trong các hoạt động tư pháp liên quan đến luật hình
sự thì việc học tập các kĩ năng xây dựng, áp dụng pháp luật của các thế hệ đi
trước là điều cần được quan tâm.
Vì vậy, nghiên cứu những đặc điểm chủ yếu của pháp luật hình sự Việt
Nam thời kỳ phong kiến, đặc biệt là Quốc triều Hình luật đời nhà Lê và Hoàng Việt
luật lệ đời nhà Nguyễn là cần thiết và có ý nghĩa cả về mặt thực tiễn và lý luận.
Đó chính là lý do tại sao tác giả chọn đề tài: "Những đặc điểm chủ
yếu của luật hình sự Việt Nam thời kỳ phong kiến" để làm luận văn thạc sĩ
Luật học, chuyên ngành Luật hình sự.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Nếu như trong lĩnh vực lịch sử đã có một số đề tài nghiên cứu về
Quốc triều Hình luật đời Lê sơ (Bộ luật Hồng Đức) và Hoàng Việt luật lệ đời
Nguyễn, thì trong lĩnh vực luật học đặc biệt dưới góc độ luật hình sự thì số đề
tài nghiên cứu không có nhiều, có thể kể một số công trình như: Lịch sử luật
hình sự Việt Nam, của Trần Quang Tiệp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003;
một số bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành như: Luật hình sự Việt
Nam trước thế kỷ XV, của GS.TSKH Lê Cảm, đăng trên tạp chí Dân chủ và
pháp luật, số 05/1999; Luật hình sự Việt Nam từ thế kỷ XV đến cuối thế kỷ
XVIII, của GS.TSKH Lê Cảm, đăng trên tạp chí Dân chủ và pháp luật, số
08/1999; Khái niệm tội phạm - so sánh giữa Bộ luật Hồng Đức và Bộ luật
hình sự hiện nay, của PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, đăng trên tạp chí Nhà nước
và pháp luật, số 01/2005.
Ngoài ra, còn có một số công trình khoa học khác ít nhiều đề cập đến
hoàn cảnh ra đời, cách thức xây dựng, sự khác biệt của những bộ luật Việt
Nam thời kỳ phong kiến với những bộ luật của đất nước Trung Hoa thời kỳ
phong kiến. Có thể kể đến luận án tiến sĩ có tên là "Essais sur le code Gia
long" (86 trang) (Tiểu luận về luật Gia Long) của luật sư Phan Văn Trường
(1875-1933), đây là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu về Hoàng Việt
luật lệ thời Nguyễn và cuốn Cổ luật Việt Nam và tư pháp sử của GS Vũ Văn
Mẫu - một công trình khoa học nghiên cứu về pháp luật Việt Nam thời kỳ
phong kiến. Như vậy, có thể nói, đến nay chưa có một công trình khoa học
nào nghiên cứu toàn diện, sâu sắc về luật hình sự Việt Nam trong thời kỳ
phong kiến. Vì vậy, nghiên cứu về những đặc điểm chủ yếu của luật hình sự
Việt Nam trong thời kỳ phong kiến để rút ra những kinh nghiệm quý báu đã
được đúc kết qua hàng nghìn năm của ông cha là cần thiết đồng thời từ đó
chúng ta kế thừa các giá trị pháp luật truyền thống tốt đẹp để tiếp tục hoàn
thiện hơn nữa những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành.
3. Mục đích, nội dung nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài này là làm sáng tỏ những những đặc
điểm chủ yếu của luật hình sự Việt Nam trong thời kỳ phong kiến. Đồng
thời đưa ra những ưu, khuyết điểm của hệ thống luật hình sự trong thời kỳ

này nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng và hoàn
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay. Nội dung nghiên cứu đề cập
đến khái niệm, đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh của luật hình sự Việt
Nam thời kỳ phong kiến, đi sâu vào so sánh những quy định của luật hình
sự thời kỳ phong kiến với những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam
hiện hành.
4. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài đi sâu nghiên cứu những đặc trưng của luật hình sự Việt Nam
thời kỳ phong kiến (từ thế kỷ thứ X đến giữa thế kỷ XIX). Qua đó phân tích,
đánh giá, so sánh với những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam đương
đại, đưa ra những kiến nghị cho việc hoàn thiện pháp luật hình sự Việt Nam
hiện hành.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước về cải cách tư pháp.
Ngoài ra, luận văn còn sử dụng đồng thời các phương pháp nghiên
cứu cụ thể khác như: so sánh, phân tích tổng hợp, phương pháp lịch sử.
6. Những đóng góp của đề tài
Có thể coi những nội dung được đề cập trong luận văn là sự tìm tòi
những giá trị trong luật hình sự Việt nam thời kỳ phong kiến. Mặc dù đã
được ban hành cách đây hàng trăm năm, nhưng các bộ luật cổ của Việt Nam
có rất nhiều giá trị đối với đương đại mà chúng ta đã, đang và cần tiếp tục kế
thừa, tham khảo những giá trị tích cực trong việc hoàn thiện hơn nữa các
quy định của pháp luật hình sự đương đại, góp phần xây dựng nhà nước
pháp quyền.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trananh123
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement