Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nh0cc0ndeptrai
#962253 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Trình bày một số vấn đề chung về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu các quy định về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Bộ luật Hình sự hiện hành: Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy; Các trường hợp phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cụ thể; Phân biệt tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với một số tội phạm khác trong luật hình sự Việt Nam. Thực tiễn xét xử, một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM
6
1.1. Khái niệm và ý nghĩa của việc quy định tội truyền bá văn hóa
phẩm đồi trụy theo luật hình sự Việt Nam
6
1.1.1. Khái niệm văn hóa và văn hóa đồi trụy 6
1.1.2. Khái niệm văn hóa phẩm đồi trụy 11
1.1.3. Ý nghĩa của việc quy định tội truyền bá văn hóa phẩm đồi
trụy theo luật hình sự Việt Nam
15
1.2. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật hình
sự Việt Nam về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
16
1.2.1. Giai đoạn từ sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến
trước khi ban hành Bộ luật Hình sự năm 1985
16
1.2.2. Giai đoạn từ sau khi ban hành Bộ luật Hình sự năm 1985 đến
trước khi ban hành Bộ luật Hình sự năm 1999
18
1.3. Nghiên cứu so sánh các quy định về tội truyền bá văn hóa
phẩm đồi trụy trong luật hình sự Việt Nam với pháp luật hình
sự của vài nước
21
1.3.1. Bộ luật Hình sự của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 22
1.3.2. Bộ luật Hình sự của Nhật Bản 25
1.3.3. Bộ luật Hình sự Liên bang Nga 26
1.3.4. Bộ luật Hình sự của Hoa Kỳ 27
Chương 2: NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA
PHẨM ĐỒI TRỤY THEO BỘ LUẬT HÌNH SỰ HIỆN HÀNH
33
2.1. Các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội truyền bá văn hóa
phẩm đồi trụy
35
2.1.1. Khách thể của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 36
2.1.2. Mặt khách quan của tội phạm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 37
2.1.3. Chủ thể của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 46
2.1.4. Mặt chủ quan của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 47
2.2. Các trường hợp phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
cụ thể
48
2.2.1. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 253
Bộ luật Hình sự
48
2.2.2. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 253
Bộ luật Hình sự
50
2.2.3. Phạm tội thuộc các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 253
Bộ luật Hình sự
56
2.2.4. Hình phạt bổ sung và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với
người phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
57
2.3. Phân biệt tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với vài tội
phạm khác trong luật hình sự Việt Nam
58
2.3.1. Phân biệt tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với tội Chứa
mại dâm (Điều 254 Bộ luật Hình sự) và tội Môi giới mại dâm
(Điều 255 Bộ luật Hình sự)
59
2.3.2. Phân biệt tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với các tội
phạm về máy tính (các Điều 224, 225, 226, 226a và 226b Bộ
luật Hình sự)
60
2.3.3. Phân biệt tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy với tội tuyên
truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
(Điều 88 Bộ luật Hình sự)
61
Chương 3: THỰC TIỄN XÉT XỬ, MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN
THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM
1999 VỀ TỘI TRUYỀN BÁ VĂN HÓA PHẨM ĐỒI TRỤY
VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG
65
3.1. Thực tiễn xét xử tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ở nước ta 65
3.1.1. Tình hình xét xử tội phạm nói chung trong thời gian từ năm
2007 đến năm 2012
65
3.1.2. Đánh giá, phân tích tình hình xét xử tội truyền bá văn hóa
phẩm đồi trụy trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2012
66
3.1.3. vài tồn tại, hạn chế trong thực tiễn xét xử và những
nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó
72
3.2. vài giải pháp hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự
về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
82
3.2.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc hoàn thiện các quy định của
Bộ luật Hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và
nâng cao hiệu quả áp dụng
82
3.2.2. Những giải pháp tiếp tục hoàn thiện các quy định của Bộ luật
Hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
85
3.3. vài giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của
Bộ luật Hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
86
3.3.1. Tăng cường công tác hướng dẫn, giải thích các quy định của
Bộ luật Hình sự hiện hành trong tương quan với các văn bản
pháp luật khác về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
86
3.3.2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân 88
3.3.3. Phối hợp các cơ quan, tổ chức với các cơ quan bảo vệ pháp
luật và tòa án để phòng ngừa, ngăn chặn và xét xử nghiêm
minh tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy
90
3.3.4. Nâng cao năng lực, trách nhiệm và tăng cường điều kiện cơ sở
vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ trực
tiếp làm công tác điều tra, truy tố, xét xử
91
3.3.5. Tăng cường hợp tác quốc tế về tư pháp 94
KẾT LUẬN 95
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà
nước, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được nhiều
thành tựu rất quan trọng. Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế
thị trường có sự quản lý của nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa được xây
dựng, tiềm lực kinh tế, cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường. Đời sống văn
hóa, xã hội tiến bộ trên nhiều mặt, cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân
dân được cải thiện; chương trình xóa đói, giảm cùng kiệt được thực hiện đạt
nhiều kết quả nổi bật. Song song với việc phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và
Nhà nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo đời sống văn hóa, tinh thần
cho mọi người dân.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, do tác động của nhiều nguyên
nhân, tình hình tội phạm nói chung, các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật
tự công cộng và tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nói riêng diễn biến phức
tạp. Các hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ
nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hay các vật phẩm khác có
tính chất đồi trụy cũng như có các hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi
trụy vẫn xảy ra nhiều nơi trên phạm vi cả nước. Với đặc thù của tội phạm là
xâm hại đến truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc ta,
đặc biệt là làm suy đồi đạo đức của vài lượng đáng kể thanh niên, là
nguyên nhân dẫn đến những tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm
trọng như tội hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cưỡng dâm, cưỡng dâm trẻ em cũng
như các tội phạm xâm phạm tình dục khác. Mặc dù đã được các cơ quan có
trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, các Tòa án đã áp dụng các
hình phạt nghiêm khắc đối với những người có hành vi phạm tội để đấu tranh,
nhưng do chưa có hướng dẫn cụ thể của các cơ quan có thẩm quyền, nên chưa

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement