Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pippi_0904
#962210 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu những quy định của pháp luật hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (GTĐB). Thực trạng, nguyên nhân và điều kiện của tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện GTĐB ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề xuất một số giải pháp đấu tranh phòng, chống tội vi phạm quy định về điều khiển GTĐB ở địa bàn nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay
MỞ B Ầ U
1. TÍNII CẤP THI ẾT CỦA ĐỂ TÀI
Bộ luậl hình sự (BLHS) được Quốc hội nước Cộiiií hòa xã hội chủ imhĩa Việt
Nam khóa X kỳ họp thứ VI ihỏnu qua imày 21 tháng 12 năm 1999 và có hiệu lực
thi hành từ imny 01 tháng 7 năm 2000 là kết qua của quá trình phát huy nhũìm
lliành tựu Irí tuệ trong lư tướng, quan điểm pháp luật hình sự hình thành trong tiến
tlình vận dụnụ, nhũng tư tưưnu cách mạng, liến bộ của thời dại vào xã hội ta. Đồng
thời, dó là kết qua của quá trình lổng kết thực tiễn đâu tranh sôi dộng, phong phú
cua uẩn nửa thố kỷ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trcn mặt trận đấu tranh phòim,
clìỏim tội phạm, đáp ứng nhũng nhu cầu cap bách của quá trình dổi mới xã hội và
sự nụhiộp côim nghiệp hóa, hiện dại hóa đất nước. Troim uiai doạn hiện nay, tình
hình tòi phạm nói chum: vẫn đicn hiến phức lạp, đặc biệt các vụ án tai nạn GTĐB
|J;Ì và đanu là tai họa nhức nhối, là một vân tie bức xúc dược dll' luận xã hội dặc biệt
t|uan tâm và lo lắng. Bơi vì, những hành vi vi phạm luật lệ CìTĐR klìôim chi xâm
phạm tới trậl tự an toàn xã hội mà còn uâv ra nluìnu hậu quá rất nụhiêm trọng về
lính niạnu, sức khóc của con người, về tài sail của Nhà nước và tài san của công
dân. Cìum với nó là những hậu quá lâu dài khác vé mặt xã hội.
Sự ra dời của BLHS năm 1999 với những sửa đổi, bổ sung thê hiện trong lất
cả các chế định của phần chung, phấn các tội phạm cụ the, trong dó có tội vi phạm
quy định vé diều khiển plurơiiíĩ tiện GTĐB. Nỏ dã khầnu định chính sách hình sự
của Đáim và Nhà nước ta Irong uiai đoạn hiện nay là tiếp lục cúng cố, bảo vệ cỏ
hiệu qua các quyền của COI1 nmrời dược dii nhận tại Đicu 71 í liên pháp năm 1992
của 11 ƯỚC Cộnu hòa xã hội chu imhìa Việl Nam.
Việc áp dụim tội vi pliạni quy định vổ điổu khiển phươim tiện GTĐB ciã bộc
lộ một số hạn chế lừ góc độ lý luận cũng như thực liễn dấu tranh phòng, chống loại
tội phạm này như: việc đánh giá tính chất và mức độ nguy hiếm cho xã hội của tội
phạm ở ụổc độ lập pháp chí mói căn cứ vào hậu quá, mà hậu quá này cũng chí mới
đánh uiá, xem xét lừ góc độ người bị hại; hay việc áp dụng các chế lài hình sự dối
với imưừi phạm tội còn quá nhẹ so với lính chát và mức độ nguy hiổm cho xã hội
của tội phạm; việc áp đụn ụ án treo còn tràn lan, thiếu căn cứ. Thực trạim này, một

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement