Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gd_tt
#962178 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu các điều kiện có hiệu lực của di chúc theo pháp luật Việt Nam. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật dân sự về hiệu lực của di chúc trong thực tiễn xét xử của Tòa án, làm rõ những quy định phù hợp, chưa phù hợp hay chưa đồng bộ của Bộ luật Dân sự với các quy định hướng dẫn thực hiện Luật; Thống kê những tranh chấp, khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định pháp luật dân sự về hiệu lực của di chúc thừa kế. Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện của pháp luật về hiệu lực của di chúc
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Thừa kế là một chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật dân sự
Việt Nam. Khi xã hội càng phát triển, các mối quan hệ kinh tế và xã hội cũng
phát triển đa dạng, nếu như trước đây vấn đề thừa kế được điều chỉnh bởi các
quy phạm đạo đức, phong tục tập quán thì hiện nay đã chịu sự điều chỉnh trực
tiếp của các quy phạm pháp luật về thừa kế.
Chế định thừa kế tuy là một chế định khá hoàn chỉnh trong Bộ luật Dân
sự năm 2005 nhưng vẫn còn có những thiếu sót, hạn chế. Theo thống kê của
ngành Tòa án trong những năm gần đây, số vụ việc tranh chấp về thừa kế luôn
có số lượng lớn và phức tạp trong các tranh chấp về dân sự - điều này là hoàn
toàn bình thường trong giai đoạn quá độ chuyển giao giữa hai thời kỳ cũ và
mới như ở Việt Nam. Hoàn thiện các quy định về thừa kế là cơ sở để luật đi
vào thực tiễn đời sống, là căn cứ để giải quyết các vấn đề liên quan đến thừa kế.
2, Tình hình nghiên cứu đề tài
Tính đến thời điểm hiện nay đã có khá nhiều công trình khoa học nghiên
cứu về thừa kế được công bố. Các công trình khoa học này thường tập trung
nghiên cứu một vấn đề trong thừa kế như: thừa kế theo pháp luật, thừa kế theo
di chúc, về di sản thừa kế, thừa kế thế vị, về người thừa kế không được hưởng
di sản,…
Các công trình tiêu biểu có thể kể đến là: "Thừa kế theo pháp luật của
công dân Việt Nam từ năm 1945 đến nay", của Tiến sĩ Phùng Trung Tập, Nhà
xuất bản Tư pháp, 2004; "Luật Thừa kế Việt Nam", của Tiến sĩ Phùng Trung
Tập, Nhà xuất bản Hà Nội, 2008; "Hoàn thiện quy định về thừa kế trong Bộ
luật Dân sự", của Tiến sĩ Phạm Văn Tuyết, Tạp chí Luật học, số Đặc san về
sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự, tháng 11/2003); "Di chúc và vấn đề hiệu lực của di chúc", của Tiến sĩ Phạm Văn Tuyết, Tạp chí Luật học, số 6/1995; "Di
sản thừa kế và thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa kế", của
Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Tạp chí Luật học, số 11/2007;…
Những công trình nói trên chỉ đề cập đến các vấn đề theo hướng
nghiên cứu cụ thể mà chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, toàn
diện vấn đề: Áp dụng pháp luật dân sự về hiệu lực của di chúc trong thực tiễn
xét xử của Tòa án. Do vậy, học viên chọn đề tài Áp dụng pháp luật dân sự về
hiệu lực của di chúc trong thực tiễn xét xử của Tòa án để làm luận văn Cao
học Luật của mình với tính chất chuyên sâu và không có sự trùng lặp với bất
kỳ công trình khoa học nào khác về vấn đề này đã được công bố.
3. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu đề tài
* Mục đích:
Luận giải để chứng minh những điểm hoàn thiện và chưa hoàn thiện
của quy định về điều kiện có hiệu lực của di chúc.
Vấn đề áp dụng pháp luật dân sự về hiệu lực của di chúc trong thực
tiễn xét xử của Tòa án: những vướng mắc, khó khăn,...
Đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung để góp phần hoàn thiện các quy định
về điều kiện có hiệu lực của di chúc.
* Nhiệm vụ của luận văn
Luận văn có nhiệm vụ phân tích những quy định phù hợp, chưa phù
hợp hay chưa đồng bộ của Bộ luật Dân sự với các quy định hướng dẫn thực
hiện Luật; Thống kê những tranh chấp, khó khăn vướng mắc trong quá trình
áp dụng các quy định pháp luật dân sự về hiệu lực của di chúc thừa kế. Qua
đó đưa ra được những giải pháp hoàn thiện.
* Phạm vi nghiên cứu đề tài
Luận văn chỉ nghiên cứu và phân tích các điều kiện có hiệu lực của di
chúc theo pháp luật Việt Nam.
4. Phương pháp tiếp cận vấn đề
Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận văn tổng
hợp các phương pháp nghiên cứu của khoa học liên ngành và chuyên ngành;
coi trọng phương pháp kết hợp lôgic với lịch sử, tổng hợp, so sánh, phương
pháp chuyên gia; tổng kết thực tiễn,...
5. Những điểm mới của luận văn
Trên cơ sở phân tích ưu nhược điểm của những quy định pháp luật về
điều kiện có hiệu lực của di chúc, luận văn đề cập đến thực trạng áp dụng
pháp luật giải quyết tranh chấp về thừa kế theo di chúc, qua đó đề xuất hướng
hoàn thiện của pháp luật về hiệu lực di chúc. Luận văn sẽ bám sát thực tế áp
dụng luật - cụ thể là việc áp dụng pháp luật dân sự về hiệu lực của di chúc
trong thực tiễn xét xử của Tòa án để đưa ra nhận xét cụ thể hơn về tình hình
thực hiện pháp luật về điều kiện có hiệu lực của di chúc, góp phần hoàn thiện
chế định thừa kế.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội
dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Các điều kiện có hiệu lực của di chúc
Chương 2: Áp dụng pháp luật dân sự về hiệu lực của di chúc trong
thực tiễn xét xử của Tòa án
Chương 3: Hướng hoàn thiện của pháp luật về hiệu lực của di chúc.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996024 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement