Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vanvn98
#962153 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn tiếng Anh:Bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về Quyền tác giả (QTG) đối với Chương trình máy tính (CTMT). Đánh giá đúng đắn và toàn diện về thực trạng hoạt động bảo vệ QTG đối với CTMT trong thời đại phát triển công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật số hiện nay trên cơ sở có sự so sánh, tham khảo pháp luật quốc tế và luật của một số quốc gia phát triển mạnh về bảo vệ QTG đối với CTMT. Tìm ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục trong các quy định về QTG đối với CTMT hiện nay ở nước ta. Đưa ra các giải pháp nhắm góp phần hoàn thiện vào hệ thống pháp luật về bảo vệ QTG nói chung và QTG đối với CTMT nói riêng. Đáp ứng yêu cầu bảo vệ QTG và nhu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ QUYỀN
TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
7
1.1. Khái quát chung về chương trình máy tính 7
1.1.1. Lịch sử phát triển và vai trò của chương trình máy tính 7
1.1.2. Khái niệm chương trình máy tính 12
1.2. Bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính 15
1.2.1. Cách thức tiếp cận và khái niệm quyền tác giả đối với chương
trình máy tính
15
1.2.2. Các đặc trưng cơ bản của quyển tác giả đối với chương
trình máy tính
17
1.2.3. Sự phát triển bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy
tính trên thế giới
18
1.2.4. Pháp luật Việt Nam về quyền tác giả đối với chương trình
máy tính
21
1.2.4.1. Trước khi Bộ luật Dân sự 2005 ban hành 21
1.2.4.2. Sau khi Bộ luật Dân sự 2005 ban hành 23
1.2.5. Pháp luật quốc tế về quyền tác giả đối với chương trình máy tính 27
1.3. Nội dung bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính 30
Chương 2: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HỘ QUYỀN
TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH THEO
PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN THỰC THI
34
2.1. Những bộ phận cấu thành của quyền tác giả đối với chương
trình máy tính theo pháp luật Việt Nam
34
2.1.1. Chương trình máy tính - Đối tượng bảo hộ 34
2.1.2. Chủ thể của quyền tác giả đối với chương trình máy tính 35
2.1.2.1. Tác giả chương trình máy tính 35
2.1.2.2. Chủ sở hữu quyền tác giả đối với chương trình máy tính 38
2.1.3. Điều kiện bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy
tính và cơ chế bảo hộ
40
2.1.3.1. Điều kiện bảo hộ chương trình máy tính 40
2.1.3.2. Cơ chế bảo hộ 41
2.1.4. Nội dung quyền tác giả đối với chương trình máy tính 41
2.1.3.1. Nội dung quyền nhân thân 42
2.1.3.2. Nội dung quyền tài sản 43
2.1.4. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính 50
2.2. Các biện pháp bảo vệ quyền tác giả đối với chương trình
máy tính và thực trạng áp dụng từ sau khi Luật Sở hữu trí
tuệ được ban hành đến nay
51
2.2.1. Các biện pháp bảo vệ quyền tác giả đối với chương trình
máy tính
51
2.2.1.1. Biện pháp dân sự 51
2.2.1.2. Biện pháp hình sự 53
2.2.1.3. Biện pháp hành chính 54
2.2.1.4. Biện pháp kiểm soát biên giới 55
2.2.2. Thực tiễn áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền tác giả đối
với chương trình máy tính
56
2.2.2.1. Thực trạng vi phạm quyền tác giả đối với chương trình máy
tính trên phạm vi toàn cầu trong 05 năm 2005-2009
56
2.2.2.2. Thực trạng vi phạm quyền tác giả đối với chương trình máy
tính ở Việt Nam trong 05 năm 2005-2009
58
2.2.2.3. Thực tiễn thực thi và áp dụng các biện pháp giải quyết tranh
chấp dân sự và xử lý hình sự trong việc bảo hộ quyền tác
giả đối với chương trình máy tính tại Tòa án nhân dân
60
2.2.2.4. Thực tiễn thực thi và áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm
hành chính trong việc bảo vệ quyền tác giả đối với chương
trình máy tính
63
2.2.2.5. Thực tiễn thực thi và áp dụng các biện pháp kiểm soát biên
giới trong việc bảo vệ quyền tác giả đối với chương trình
máy tính
65
2.2.2.6. Thực tiễn bảo hộ chương trình máy tính mã nguồn mở 65
Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP
LUẬT VỀ BẢO HỘ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ
NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CÁC BIỆN PHÁP
BẢO VỆ
68
3.1. Các kiến nghị đối với việc hoàn thiện pháp luật bảo hộ
quyền tác giả đối với chương trình máy tính
68
3.1.1. Sự cần thiết ban hành một đạo luật riêng về bảo hộ quyền
sở hữu trí tuệ đối với chương trình máy tính
68
3.1.2. Hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về quyền tác
giả đối với chương trình máy tính
71
3.2. Các kiến nghị chủ yếu đối với thực thi các biện pháp bảo vệ
quyền tác giả đối với chương trình máy tính
74
3.2.1. Nâng cao năng lực kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm
quyền tác giả đối với chương trình máy tính
74
3.2.2. Nâng cao ý thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và
người sử dụng
76
3.2.3. Nâng cao năng lực xét xử của Tòa án trong giải quyết tranh
chấp và xét xử các vụ án hình sự về xâm phạm quyền tác
giả đối với chương trình máy tính
77
3.2.4. Thắt chặt cơ chế kiểm soát biên giới và mạng internet trong
lĩnh vực quyền tác giả đối với chương trình máy tính
79
3.2.5. Tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo hộ và bảo vệ quyền
tác giả đối với chương trình máy tính
79
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 của chủ thể quyền SHTT nên cũng đã phần nào hạn chế khả năng áp dụng
biện pháp này trên thực tế.
Kể từ khi Luật SHTT 2005 ra đời cho đến nay, trên toàn quốc mới chỉ
có 2 vụ tranh chấp về QTG đối với CTMT được giải quyết tại toàn án nhân
dân: trường hợp thứ nhất là vụ tranh chấp QTG giữa công ty trách nhiệm hữu
hạn Định Gia (DigiNet) và công ty P.C.I. vào năm 2005 về hai CTMT Lemon3
và Lever4; trường hợp tranh chấp thứ hai giữa Công ty cổ phần Phần mềm
Hà Nội (Hanoi Software) và cổ phần Thương mại số (TMS) vào năm 2007 về
QTG đối với chương trình Website Web++ và I-Web.
* Trường hợp thứ nhất:
Công ty DigiNet phát hiện tại hội chợ Sofrmart 2004, công ty P.C.I đã
phân phát tài liệu, trình diễn sản phẩm, thuyết trình tại hội thảo về phần mềm
kế toán và quản trị doanh nghiệp LEVER 4. Sau khi thu thập các bằng chứng
DigiNet nhận thấy P.C.I đã lấy toàn bộ mã nguồn và sao chép tài liệu của một
phiên bản của sản phẩm LEMON 3- một sản phẩm của công ty mình sản xuất,
bằng chứng mà DigiNet đưa ra là để đặt tên cho các thành phần trong phần
mềm, DigiNet không dùng cách thông thường mà từ năm 1999 đã sử dụng
một hệ thống mã 8 ký tự, bắt đầu bằng chữ D, có nghĩa là DigiNet. Muốn xóa
bỏ các yếu tố của hệ thống định danh đối tượng trong mã nguồn thì phải thay
đổi toàn bộ các dòng code đó. Tuy nhiên, với hàng triệu hàng code của
LEMON 3, muốn thay đổi phải mất thời gian tương đương với việc viết một
chương trình mới. Vì không thể làm được điều nay nên P.C.I đã để nguyên xi
các mã định danh đối tượng của DigiNet trên phần mềm LEVER 4. Về phía
P.C.I đưa ra chứng cứ như sau: Ký tự D có thể là viết tắt của một chữ khác
chứ không chỉ riêng là tên của DigiNet và hệ thống định danh đối tượng này
không phải do DigiNet sáng tạo ra mà là trong hệ thống kế toán Solomon của
Microsoft, các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam đều có thể sao chép từ đó. Ngày 10/01/2005, công ty DigiNet đã chính thức gởi đơn kiện P.C.I.
Cả phần mềm LEMON 3 và LEVER 4 đều đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và
được cấp chứng nhận sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu. Nhưng phần mềm
khác với sản xuất hàng hóa thông thường bởi là tác phẩm do sáng tạo, được
bảo hộ về QTG với sáng tạo đó. Vì vậy, được bảo hộ về nhãn hiệu không có
nghĩa là được bảo hộ về QTG, quyền sở hữu tác phẩm. trước một vụ kiện về
công nghệ thông tin phức tạp như vậy, tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh đã gởi công văn số 1963/CV-KT mời Sở Khoa học và Công nghệ
Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội
Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, VPĐD Cục bản quyền tại TPHCM và tạp
chí thế giới vi tính - PCWord Vietnam họp ngày 15/7/2005 chuẩn bị thành lập
Hội đồng chuyên môn để giám định mức độ giống nhau của hai phần mềm
LEMON 3 và LEVER 4. Vụ kiện này kéo dài một năm và kết thúc với phần
thắng của DigiNet [31].
* Trường hợp thứ hai:
Tháng 9/2006, Hanoisoftware phát hiện công ty TMS giới thiệu, kinh
doanh phần mềm I-Web có các chức năng, giao diện, tài liệu hướng dẫn sử dụng
giống hệt Web++, một sản phẩm phần mềm có chức năng quản lý web dành cho
các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay tổ chức quy mô trung bình của Hanoisoftware
được tung ra thị trường vào năm 2003. Qua tìm hiểu được biết chương trình I
Web này được tạo bởi một nhân viên từng làm việc cho Hanoisoftware tháng
2/2006 trở về trước là anh Hoàng Tùng đã sao chép trái phép mã của sản phẩm
Web++ rồi đổi tên thành I-Web để thương mại hóa tại TMS mà anh Tùng là
phụ trách kỹ thuật. Sau một tuần làm việc từ 18/10/2006 đến 24/10/2006,
TMS đã thừa nhận sản phẩm I-Web là Web++ do chính nhân viên cũ của
Hanoisoftware đem về sử dụng và phát triển, thừa nhận đó là hành vi sử dụng
bất hợp pháp, hủy bỏ các mã nguồn Web++ đang có, cam kết dừng việc kinh
doanh sản phẩm này và đền bù thiệt hại vật chất. Công ty Hanoisoftware cũng tạo điều kiện để TMS thay thế mã nguồn và dỡ bỏ sản phẩm trái phép đã bán
trong vòng 03 tháng và thông báo sự thật với khách hàng. Giám đốc TMS còn
cam kết sẽ chính thức xin lỗi công khai và bồi thường cho Hanoisoftware 43
triệu đồng. Tuy nhiên, quá thời hạn này, ngoài số tiền bồi thường phí bản
quyền là 20 triệu đồng, phía TSM vẫn tiếp tục bán I-Web.
Do đó ngày 26/12/2006, Hanoisoftware đã chính thức gửi đơn khởi
kiện TMS vi phạm bản quyền phần mềm Web++, yêu cầu bồi thường thiệt hại
và thực hiện đủ các cam kết như ngừng kinh doanh I-Web, khôi phục lại tên
sản phẩm… Ngày 17/01/2007, Tòa kinh tế Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
đã thụ lý vụ kiện và đây là vụ giải quyết bản quyền phần mềm thứ hai ở nước
ta bằng con đường Tòa án. Tại Tòa, TMS giải thích lý do ngừng thực hiện các
cam kết với Hanoisoftware vì cho rằng chính công ty Hanoisoftware đã từng
có tranh chấp xảy ra với công ty MultiTech. Bên MultiTech khẳng định sản
phẩm Web++ của Hanoisoftware sử dụng code của sản phẩm Q-websuite do
công ty MultiTech phát triển. Như vậy, nếu muốn TMS thực hiện cam kết thì
Hanoisoftware phải chứng minh không vi phạm bản quyền phần mềm Q
websuite… Hiện nay vụ kiện đã tạm đình chỉ do hai bên đã tự thỏa thuận về
biện pháp xử lý [17].
2.2.2.4. Thực tiễn thực thi và áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm
hành chính trong việc bảo vệ quyền tác giả đối với chương trình máy tính
Để bảo đảm công tác thực thi QTG đối với CTMT được thực hiện tốt,
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra từ
năm 2004. Tuy nhiên việc thanh tra, kiểm tra mới chỉ chủ yếu thực hiện tại các
doanh nghiệp nước ngoài, còn đối với những cơ quan nhà nước thì khuyến khích
các đơn vị này sử dụng CTMT mã nguồn mở để hạn chế chi phí ngân sách.
Trong năm 2008 Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến
hành thanh tra và phát hiện 20 trường hợp vi phạm QTG đối với CTMT và đã
tiến hành xử phạt 225 triệu đồng. Trong năm 2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1029889 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement