Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#962132 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu và làm sáng tỏ khái niệm, đặc điểm chung về sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân. Nghiên cứu, xác định trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần trong một số trường hợp cụ thể theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005. Đánh giá thực trạng xét xử của ngành tòa án trong việc áp dụng pháp luật khi giải quyết bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân bị xâm phạm
ục lục
Mở đầu 1
Chương 1: Những Vấn Đề Lý Luận Về bồi thường tổn thất về tinh
thần do sức khỏe, tính mạng, DANH Dự, NHÂN Phẩm và UY Tín của
cá nhân Bị XÂM phạm
9
1.1. Khái niệm chung về sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân
phẩm và uy tín
9
1.1.1. Khái niệm 9
1.1.2. Đặc điểm 13
1.2. Khái niệm trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần do sức
khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm và uy tín bị xâm phạm
15
1.2.1. Khái niệm về các giá trị tinh thần được pháp luật dân sự
điều chỉnh
15
1.2.2. Đặc điểm của các giá trị tinh thần 17
1.2.3. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại 20
1.2.3.1. Có hành vi trái pháp luật 21
1.2.3.2. Có thiệt hại xảy ra 25
1.2.3.3. Có lỗi 33
1.2.3.4. Có mối quan hệ nhân quả 38
1.3. Khái quát tiến trình phát triển các quy định của pháp luật
về bồi thường tổn thất về tinh thần ở Việt Nam
42
1.3.1. Trước khi có Bộ luật dân sự năm 1995 43
1.3.2. Từ 1995 đến nay 45
Chương 2: Xác định trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần trong
một số trường hợp cụ thể theo quy định của Bộ luật dân sự
năm 2005
51
2.1. Trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần do sức khỏe,
tính mạng, danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân bị
xâm phạm
51
2.1.1. Bồi thường tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm 52
2.1.2. Bồi thường tổn thất về tinh thần do tính mạng bị xâm
phạm
57
2.1.3. Bồi thường tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm,
uy tín của cá nhân bị xâm phạm
60
2.2. Xác định mức bồi thường, người phải bồi thường, người
được bồi thường
62
2.2.1. Mức bồi thường 63
2.2.1.1. Mức bồi thường tổn thất về tinh thần đối với trường hợp
sức khỏe bị xâm phạm
63
2.2.1.2. Mức bồi thường tổn thất về tinh thần đối với trường hợp
tính mạng bị xâm phạm
65
2.2.1.3. Mức bồi thường tổn thất về tinh thần đối với trường hợp
danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân bị xâm phạm
67
2.2.2. Người phải bồi thường 68
2.2.2.1. Người phải bồi thường là pháp nhân 68
2.2.2.2. Người phải bồi thường là cá nhân 69
2.2.3. Người được bồi thường 76
2.2.3.1. Đối với trường hợp sức khỏe bị xâm phạm 76
2.2.3.2. Đối với trường hợp tính mạng bị xâm phạm 77
2.2.3.3. Đối với trường hợp danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá 78
nhân bị xâm phạm
2.3. Các trường hợp không phải bồi thường, giảm trách nhiệm
bồi thường thiệt hại
79
2.3.1. Trường hợp không phải bồi thường tổn thất về tinh thần 80
2.3.1.1. Gây thiệt hại trong trường hợp phòng vệ chính đáng 80
2.3.1.2. Gây thiệt hại trong trường hợp tình thế cấp thiết 81
2.3.1.3. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của người bị hại 83
2.3.1.4. Thiệt hại xảy ra trong trường hợp sự kiện bất ngờ 84
2.3.1.5. Gây thiệt hại trong trường hợp thi hành bản án, quyết định
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
84
2.3.2. Trường hợp được giảm trách nhiệm bồi thường thiệt hại 85
Chương 3: Thực trạng áp dụng pháp luật trong bồi thường tổn thất
về tinh thần và hướng hoàn thiện pháp luật
88
3.1. Thực trạng áp dụng pháp luật giải quyết các vụ án về bồi
thường tổn thất về tinh thần do sức khỏe, tính mạng, danh
dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân bị xâm phạm
88
3.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật 103
3.2.1. Kiến nghị 104
3.2.2. Phương hướng 108
Kết luận 110
Danh mục tài liệu tham khảo 113
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Chế định bồi thường ngoài hợp đồng là một trong những chế định xuất
hiện sớm trong pháp luật dân sự. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được
hiểu là trách nhiệm dân sự do gây thiệt hại mà trước đó giữa bên bị thiệt hại
và bên gây thiệt hại không có sự thỏa thuận hay có sự thỏa thuận nhưng sự
thỏa thuận đó không liên quan đến hậu quả thiệt hại. Sức khỏe, tính mạng,
danh dự, nhân phẩm và uy tín không chỉ là vốn quý của con người mà còn là
vốn quý của gia đình, người thân, cộng đồng và xã hội. Mối quan hệ giữa con
người với con người trong xã hội không phải là mối quan hệ biệt lập mà là
mối quan hệ biện chứng, ràng buộc và ảnh hưởng lẫn nhau. Vì vậy, xâm phạm
đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm và uy tín của con người không
chỉ gây tổn thất cho chính người đó mà còn ảnh hưởng xấu tới tinh thần của
những người thân thích của người bị thiệt hại.
Trên thế giới, các quốc gia đều coi việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng,
danh dự, nhân phẩm và uy tín của con người là một trong những vấn đề quan
trọng. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi vấn đề bảo vệ quyền con người
nói chung và bảo vệ quyền dân sự của công dân nói riêng đang là vấn đề được
xã hội quan tâm, vì đó là tiêu chí quan trọng để đánh giá về sự văn minh, tiến
bộ của một quốc gia.
ở nước ta, một đất nước luôn coi truyền thống đoàn kết, tương thân,
tương ái theo phương châm "lá lành đùm lá rách" hay "một con ngựa đau, cả
tàu bỏ cỏ" là di sản tốt đẹp của mình. Vì vậy, vấn đề bảo vệ các giá trị tinh
thần của con người trước các hành vi xâm phạm luôn nhận được sự quan tâm
của Đảng và Nhà nước. Hiến pháp và các văn bản luật của Nhà nước đều ghi
nhận và bảo vệ các giá trị tinh thần này. Mọi hành vi xâm phạm đến sức khỏe,
tính mạng, danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân đều bị trừng phạt
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1025765 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement