Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By aam_kazegura151
#962104 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Dựa trên cơ sở lý luận để nghiên cứu các quy định của Luật thực định về chế định ly hôn, tìm hiểu thực tiễn áp dụng Luật thực định để giải quyết ly hôn cho vợ, chồng trong hoạt động xét xử của Toà án. Từ đó, tìm hiểu những quy định bất cập, chưa cụ thể. Trên cơ sở đó có những nhận xét, kiến nghị về hướng hoàn thiện chế định ly hôn theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2000

M Ụ C L Ụ C
• »
LỜI MỞ ĐẦU I
CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHÊ ĐỊNH LY HÔN 7 * •
1.1. Khái n iệ m ly h ô n và c h ế đ ịn h ly h ô n 7
1.2. C h ế địn h ly h ôn tro n g p h á p luật V iệt N a m q u a c á c g iai đ o ạ n p h á t triển Ị 0
) . 2 . 1. V ấn đ ề ly h ôn tro n g cổ luật V iệt N a m ỊQ
1.2.2. Thời k ỳ P h á p th u ộ c (đ ến 1945) Ị 4
1.2.3. G iai đ o ạ n từ 1945 đ ế n n a y Ị 5
1.3. K hái q uát c h ế đ ịn h ly h ô n tro n g p h á p luật ở m ộ t số nư ớ c trên th ế giới 2 3
1.3.1. C àn cứ ly h ô n 7 4
ỉ .3.2. Đ iề u kiộn hạn c h ế q u y ề n ly h ô n 2 6
1.3.3. H ậ u q u ả p h á p lý c ủ a ly h ô n 2 6
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG NHỮNG QUY ĐỊNH VỂ LY HÔN
THEO LUẬT HN&GĐ NÁM 2000 28
2.1. L uật H N & G Đ n ă m 2 0 0 0 v à q u a n đ iể m về ly h ô n 2 8
2.2. Căn cứ ly hôn và c ác trư ờ n g hợp ly h ô n d o luật đ ịn h 2 9
2.2.1. C ăn cứ ly h ô n 2 9
2.2.2. C ác trư ờng h ợ p ly h ô n 3 7
2.3. Ly hôn c ó yếu tố nước n g o ài 4 4
T rang
2.4.1. Q u an hệ n h â n thân giữa vợ c h ồ n g 4 8
2.4.2. Vấn đ ề c ấ p d ư ỡ n g giữ a v ợ c h ồ n g khi ly h ô n 5 0
2.4.3. N g h ĩa vụ và q u y ể n c ủ a c h a m ẹ và c o n sau k h i c h a m ẹ ly h ô n 5 3
2.4.4. Giải q u y ế t tài sản c ủ a vợ c h ồ n g khi ly h ô n 5 9
CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG LUẬT HN &GĐ NÃM 2000 * a ■
VỀ LY HÔN VÀ MỘT s ố KIẾN NGHỊ HOÀN THIÊN PHÁP LUẬT
VÊ LY HÔN 77
3.1. N hân xét c h u n g vể thực tiễn á p đ ụ n g L u ậ t H N & G Đ n ã m 2 0 0 0 vể ]y h ô n 7 7
3.2. M ộl s ố vấn đ ề á p d ụ n g c h ế đ ịn h ly h ô n tro n g th ự c tiễ n xét x ử và kiến
nghị hoàn th iện p h á p luật về ly h ô n 7 9
3.2.1. Đ iều k iện h ạ n c h ế q u y ề n ly h ô n 7 9
3.2.2. C ăn c ứ ly h ô n g I
3.2.3. Q u y ề n th ă m n o m c o n khi c h a m ẹ ly h ô n g 3
3.2.4. C hia n h à đ ấ t kh i vợ c h ồ n g ly h ô n g 4
3.2.5. H ậu q u ả p h á p lý k h i v ợ c h ồ n g k h ô n g khai hết tài sản c h u n g k h i ly h ô n
3.2.6. T h ẩ m q u y ề n và th à n h p h ầ n giải q u y ế t vụ á n ly h ô n 9 Ị
KẾT LUẬN 93
2.4. H ậu quả pháp lý của ly hôn 4g

L Ờ I M Ở Đ Ầ U
l.T ín h cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
T ro n g những n ă m g ầ n đ â y , c ù n g với n h ữ n g th ay đ ổ i vể k in h tế - xã hội,
q u an hệ g iữ a c o n người với con người tro n g đ ó c ó q u a n hộ H N & G Đ bị tác đ ộ n g
m ạn h m ẽ. X ét tro n g p h ạ m vi toàn xã hội thì những b iế n đ ổ i đ ó c h ủ yếu theo
ch iều h ư ớ ng tích cực. N h ư n g n ếu xét tro n g q u a n h ệ H N & G Đ thì b iến đổi đ ó có
ch iểu h ư ớ n g đ á n g lo n gại, ơ i ú n g ta phải giải q u y ế t n h ữ n g y ê u c ầu m à n ền k in h
tế thị trư ờng và sự vận đ ộ n g , p h á t triển c ủ a c u ộ c s ố n g đ a n g đ ặt ra đó là n h ữ n g
q u y ển về n h â n th ân , vẻ tài sản , những q u y ề n d â n sự k h á c k h ô n g n h ữ n g th ể hiộn
trong quá trìn h tổ n tại c ủ a g ia đìn h m à c ò n đ ặ t ra tro n g cả trư ờ n g h ợ p ly hôn.
T h e o s ố liệu th ố n g k ê c ủ a T o à án c ác c ấ p tr o n g c ả n ư ớ c thì h à n g n ă m số
lượng án k iện vể H N & G Đ m à T o à án phải thụ lý g iải q u y ế t k h o ả n g trên 5 0 .0 0 0
vụ việc, chủ y ế u là ly h ô n và tran h c h ấ p tài sản. H iệ n tư ợ n g ly h ô n d iên ra trong
xã hội n g à y c à n g g ia lăn g và phứ c tạp.
v ể m ặ t x ã h ộ i, ly h ô n là h iệ n tư ợ ng b ấ t b ìn h th ư ò n g . N ếu k ết h ô n là m ặt
phải của xã hội thì ly h ô n là m ặ t trái c ủ a x ã h ộ i, là cái c h ế t c ủ a m ộ t tổ ấ m gia
dinh. H ậu q u ả c ủ a việc ly h ô n là làm tan v ỡ h ạ n h p h ú c g ia đ ìn h , g â y ản h hưcmg
xấu tới co n cái. L y h ô n là m ộ t b iện p h á p c h ấ m d ứ t tìn h trạ n g m â u th u ẫ n g a y gắt
giữa vợ và c h ổ n g , v ợ c h ồ n g sẽ ch ia tay n h a u b ằ n g m ộ t b ả n án h a y q u y ế t đ ịn h của
T oà án. V iệ c giải q u y ế t ly h ô n k h ô n g đơn g iả n b ở i n ó p h á v ỡ m ối q u a n hê vợ
c h ổ n g cả vể m ặ t n h â n th ân và tài sản , là cú s ố c lớ n tới m ố i q u a n hộ ch a m ẹ , con
cái. Ly h ô n k h ô n g ch ỉ g â y h ậ u q u ả đối với c á c th à n h v iên tro n g g ia đìn h m à .c ò n
gây ra n h iều h ậu q u ả k h á c c h o x ã hội. Đ ây k h ô n g ch ỉ là vấn đ ề riê n g c ủ a m ỗ i gia
đình m à là vấn đ ề c ủ a cả x ã hội q u a n tâm .
N g à y n a y , ly h ô n đ ã đư ợ c n h ìn n h â n đ ú n g với b ản c h ấ t tích cự c và tiến bộ
của nó. D ưới g ó c đ ộ p h á p lý, ly h ô n đư ợ c ghi n h â n th à n h m ộ t c h ế đ ịn h đ ộ c lập
trong L u ật H N & G Đ , n ó là c ơ sở c h o T o à á n và c á c b ê n đ ư ơ n g sự giải q u y ế t vấn
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By giang1977
#990160 Admin thân mến!
Trươc tiên tui rất Thank "trang ket-noi.com", trong thời gian qua trong quá trình download luôn báo lổi sau:
"Wait for Fixing

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, [email protected] and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.

Additionally, a 500 Internal Server Error error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.". Rất mong admin sửa lỗi, để trang Ket-noi.com hoạt động bình thường như trước.
Chào bạn Admin nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990195 Bạn làm gì mà cần tải nhiều tài liệu vậy? Link bị die là chuyện thường. không thể sửa được
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement