Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Rorey
#962103 Link tải miễn phí luận văn
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về chế định kết hôn. Phân tích nội dung, ý nghĩa của chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000; đồng thời tìm ra những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000. Tìm hiểu thực trạng kết hôn ở Việt Nam trong những năm gần đây. Đề xuất một số kiến nghị nhằm khắc phục những tồn tại trong quá trình áp dụng chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000 và hoàn thiện pháp luật về chế định này

MỤC LỤC

Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các bảng
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: lý luận chung về chế định kết hôn 5
1.1. Một số khái niệm chung 5
1.1.1. Khái niệm chế định pháp luật 5
1.1.2. Khái niệm chế định kết hôn 7
1.2. Khái quát sự phát triển của chế định kết hôn trong pháp luật về Hôn
nhân và gia đình ở Việt Nam
9
1.2.1. Chế định kết hôn trong cổ luật Việt Nam 9
1.2.2. Chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
trước Cách mạng tháng 8 năm 1945
12
1.2.3. Chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam giai
đoạn 1945 - 1954
15
1.2.4. Chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam giai
đoạn 1954 - 1975
16
1.2.5. Chế định kết hôn trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam giai
đoạn từ năm 1975 đến nay
20
Chương 2: Chế định kết hôn Theo luật Hôn nhân và gia đình Việt
Nam năm 2000
25
2.1. Kết hôn và các điều kiện kết hôn 25
2.1.1. Khái niệm kết hôn 25
2.1.2. Điều kiện kết hôn 28

2.1.2.1. Điều kiện về nội dung 28
2.1.2.2. Đăng ký kết hôn 43
2.2. Hủy kết hôn trái pháp luật và hậu quả pháp lý 48
2.2.1. Khái niệm kết hôn trái pháp luật, hủy kết hôn trái pháp luật 48
2.2.2. Căn cứ chung để tòa án xử hủy kết hôn trái pháp luật 49
2.2.3. Người có quyền yêu cầu Tòa án hủy kết hôn trái pháp luật 55
2.2.4. Đường lối giải quyết các trường hợp kết hôn vi phạm điều
kiện kết hôn theo Luật định
57
2.2.5. Hậu quả pháp lý của hủy việc kết hôn trái pháp luật 62
2.3. Kết hôn có yếu tố nước ngoài 65
Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CHẾ ĐỊNH KẾT HÔN THEO
LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM
2000 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
72
3.1. Vài nét khái quát về thực trạng kết hôn ở Việt Nam một số năm gần
đây
72
3.2. Thực tiễn áp dụng chế định kết hôn theo Luật Hôn nhân và
gia đình Việt Nam năm 2000
83
3.3. Kiến nghị hoàn thiện 87
KẾT LUẬN 94
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement