Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khicodonemnhoai_vip87
#962090 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu có hệ thống và toàn diện từng điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng theo quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 và Bộ luật dân sự năm 2005, hiệu quả điều chỉnh của những quy định pháp luật về các điều kiện đó. Nghiên cứu thực trạng giải quyết tranh chấp về thừa kế theo di chúc miệng tại tòa án và tìm ra những điểm phù hợp với đời sống xã hội và những điểm cần bổ sung các quy định về các điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng theo quy định của Bộ luật dân sự. Kiến nghị nhằm hoàn thiện một bước những quy định của pháp luật về các điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng, giúp các nhà lập pháp bổ sung những quy định còn thiếu về các điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng để đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của xã hội trong quan hệ thừa kế nói chung và thừa kế theo di chúc nói riêng.
6. Kết cấu của luận văn ..................................................................................... 6
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DI CHÚC ............................ 7
1.1. VÀI NÉT VỀ THỪA KẾ VÀ QUYỀN THỪA KẾ ............................ 7
1.2. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐẶC ĐIỂM CỦA DI CHÚC ................ 8
1.2.1. Khái niệm di chúc ................................................................................ 8
1.2.2. Phân loại di chúc ................................................................................ 10
1.2.3. Đặc điểm của di chúc ......................................................................... 11
1.3. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM VỀ
HÌNH THỨC DI CHÚC .................................................................... 14
1.3.1. Hình thức di chúc trong Luật Hồng Đức ........................................... 14
1.3.2. Hình thức di chúc trong Luật Gia Long ............................................. 15
1.3.3. Hình thức di chúc dưới thời pháp thuộc............................................. 15
1.3.4. Hình thức di chúc giai đoạn từ 1945 đến nay .................................... 18
1.4. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC DI CHÚC THEO PHÁP LUẬT
MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI................................................... 25
1.4.1. Quy định về hình thức của di chúc theo Bộ luật dân sự của nước
cộng hòa Pháp .................................................................................... 25
1.4.2. Quy đinh về hình thức di chúc theo Bộ luật dân sự Nhật Bản........... 26
1.4.3. Quy đinh của Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan về hình
thức của di chúc.................................................................................. 28
1.4.4. Quy định về hình thức di chúc theo pháp luật Hoa Kỳ...................... 29
Kết luận chƣơng 1 ......................................................................................... 32
Chương 2: CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC............... 34
2.1. NGƯỜI LẬP DI CHÚC..................................................................... 34
2.1.1. Yêu cầu về độ tuổi của người lập di chúc.......................................... 34
2.1.2. Yêu cầu về nhận thức......................................................................... 37
2.2. Ý CHÍ CỦA NGƯỜI LẬP DI CHÚC ............................................... 38
2.2.1. Người lập di chúc hoàn toàn tự nguyện ............................................. 38
2.2.2. Người lập di chúc không bị đe dọa .................................................... 40
2.2.3. Người lập di chúc không bị lừa dối.................................................... 40
2.3. VỀ NỘI DUNG CỦA DI CHÚC....................................................... 41
2.3.1. Ngày, tháng, năm lập di chúc............................................................. 41
2.3.2. Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc....................................... 42
2.3.3. Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản .......................... 44
2.3.4. Di sản để lại và nơi có di sản ............................................................. 44
2.3.5. Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ......... 47
2.3.6. Quyết định để lại di sản cho nhiều người thừa kế theo di chúc ......... 47
2.4. VỀ HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC .................................................... 48
2.4.1 Di chúc bằng văn bản......................................................................... 48
2.4.2. Di chúc miệng .................................................................................... 49
Kết luận chƣơng 2 ......................................................................................... 61
Chương 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ
THỪA KẾ THEO DI CHÚC MIỆNG TẠI TÒA ÁN VÀ
PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DI
CHÚC MIỆNG ................................................................................. 62
3.1. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT NHỮNG TRANH CHẤP VỀ
TÍNH HỢP PHÁP CỦA DI CHÚC MIỆNG TẠI TÒA ÁN
NHÂN DÂN....................................................................................... 62
3.2. MỘT SỐ TRANH CHẤP VỀ THỪA KẾ THEO DI CHÚC MIỆNG..... 69
3.2.1. Tranh chấp về hiệu lực của di chúc do dì chúc miệng nhưng
không có hai người làm chứng ghi chép như quy định, tuy là di
chúc có điều kiện nhưng Tòa án vẫn xử theo di chúc........................ 69
3.2.2 Tranh chấp về hiệu lực của di chúc miệng và di chúc bằng
văn bản ............................................................................................... 71
3.2.3. Phân chia di sản trong trường hợp di chúc miệng lập không
đúng thủ tục........................................................................................ 74
3.2.4. Công nhận di chúc miệng trong trường hợp di chúc miệng lập
không đúng thủ tục............................................................................. 75
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHÀM HOÀN THIỆN
THỪA KẾ THEO DI CHÚC MIỆNG............................................... 77
3.3.1. Quy định chung vè di chúc miệng...................................................... 77
3.3.2. Quy định về người đi công chứng, chứng thực di chúc..................... 77
3.3.3. Những bất cập trong việc công chứng, chứng thực di chúc............... 78
3.3.4. Về hình thức di chúc miệng chung của vợ, chồng............................. 79
3.3.5. Điều kiện người làm chứng di chúc miệng ........................................ 80
3.3.6. Sự đồng ý của cha, mẹ đối với con từ đủ mười lăm tuổi đến
chưa đủ mười tám tuổi để lại di chúc miệng........................................ 81
3.3.7. Quy định pháp luật về việc hủy bỏ di chúc miệng............................. 81
3.3.8. Di chúc phi văn bản khác ................................................................... 82
Kết luận chƣơng 3 ......................................................................................... 82
KẾT LUẬN .................................................................................................... 84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 86
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement