Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By h0n3m9ju4v0n9v4y_ndt
#962068 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra như: khái niệm, đặc điểm hình thức Di chúc; Cơ sở lý luận về hình thức di chúc; Một số vấn đề về công chứng, chứng thực di chúc. Đánh giá thực trạng các tranh chấp Dân sự về tài sản thừa kế liên quan đến hình thức Di chúc. Nghiên cứu tham khảo tài liệu của nước ngoài liên quan đến đề tài, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về hình thức di chúc

STT TÊN MỤC Trang
Lời cam đoan
Danh mục các thuật ngữ viết tắt
Mở đầu 1
CHƢƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỪA KẾ THEO
DI CHÚC VÀ HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC
1.1 Những vấn đề pháp lý cơ bản về thừa kế theo di chúc 6
1.1.1 Một số vấn đề cơ bản về di chúc 6
1.1.2 Thừa kế theo di chúc 12
1.2 Những vấn đề lý luận chung về hình thức di chúc 15
1.2.1 Khái niệm hình thức của di chúc 15
1.2.2 Vai trò của hình thức di chúc đối với việc thực hiện pháp luật
về thừa kế
16
1.2.3 Yêu cầu và các nhân tố tác động đến quy định pháp luật về
hình thức của di chúc
18
1.3 Hình thức của di chúc theo quy định của pháp luật một số
nƣớc trên thế giới
23
1.3.1 Quy định về hình thức của di chúc theo Bộ luật dân sự của
nước Cộng hòa Pháp
23
1.3.2 Quy định về hình thức di chúc theo Bộ luật dân sự Nhật Bản 25
1.3.3 Quy định của Bộ luật dân sự và thương mại Thái Lan về hình
thức của di chúc
26
1.2.4 Quy định về hình thức di chúc theo pháp luật Hoa Kỳ 27
Kết luận Chƣơng 1 32
CHƢƠNG 2
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT VỀ
HÌNH THỨC DI CHÚC Ở VIỆT NAM
2.1 Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ Luật Hồng
Đức
33
2.2 Hình thức của di chúc theo quy định của pháp luật thời
Pháp thuộc
35
2.3 Hình thức của di chúc theo pháp luật Việt Nam trƣớc
năm 2005
36
2.3.1 Hình thức của di chúc theo quy định của Pháp lệnh Thừa kế
năm 1990
36
2.3.2 Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự 1995 38
2.4 Hình thức của di chúc theo quy định của Bộ luật dân sự
2005
41
2.4.1 So sánh các quy định pháp luật về hình thức di chúc theo Bộ
luật dân sự 1995 và những sửa đổi, bổ sung năm 2005
41
2.4.2 Những bất cập, hạn chế trong việc áp dụng các quy định pháp
luật về hình thức của di chúc
44
Kết luận Chƣơng 2 59
CHƢƠNG 3
THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HÌNH THỨC DI
CHÚC TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN VÀ PHƢƠNG HƢỚNG
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÌNH THỨC DI CHÚC
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
3.1 Thực trạng giải quyết tranh chấp về hình thức di chúc tại
tòa án nhân dân
61
3.1.1 Khái quát tình hình giải quyết tranh chấp về thừa kế tại toà án 61
3.1.2 Những hạn chế trong việc giải quyết tranh chấp về hình thức
di chúc
63
3.1.3 Nguyên nhân cơ bản dẫn đến những tồn tại trong quá trình
giải quyết tranh chấp về hình thức di chúc
72
3.2 Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về hình thức di chúc
trong giai đoạn hiện nay
73
3.2.1 Quan điểm về hoàn thiện pháp luật về hình thức di chúc
trong giai đoạn hiện nay
73
3.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hình thức di
chúc trong giai đoạn hiện nay
78
Kết luận chung
Danh mục tài liệu tham khảo

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Thừa kế tài sản là một quan hệ pháp luật dân sự vừa mang tính đạo lý
truyền thống vừa mang tính lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, không phải lúc nào tài
sản thừa kế cũng thuần tuý mang tính lợi ích kinh tế, nó còn ẩn chứa trong đó
những giá trị tinh thần mà sự cao thấp còn do quan niệm và tình cảm của mỗi
người thừa kế đối với người để lại di sản. Chính vì vậy, việc thừa kế tài sản
trong thực tiễn diễn biến rất phức tạp.
Pháp luật dân sự quy định việc thừa kế tào sản có thể thực hiện theo luật
hay theo di chúc. Di chúc là sự bày tỏ ý chí của người để lại di sản nhằm
định đoạt toàn bộ hay một phần tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng
của mình cho một hay nhiều người sau khi người đó chết. Bộ Luật Dân sự
Việt Nam giành cả một Chương (Chương XXIII) với 28 Điều (từ Điều 646
đến 673) quy định về thừa kế theo di chúc. Trong đó, có quy định về hình
thức di chúc. Mặc dù đã có các quy định về hình thức di chúc nhưng vấn đề
hình thức di chúc vẫn còn nhiều điểm gây tranh luận cả về lý luận lẫn thực
tiễn áp dụng pháp luật.
Qua thực tế hoạt động xét xử, có nhiều vụ án dân sự tranh chấp tài sản
thừa kế liên quan đến Di chúc đặc biệt là hình thức của Di chúc. Người ta tố
cáo nhau đã nguỵ tạo di chúc, lập di chúc giả hay thông đồng với người có
trách nhiệm để làm giả di chúc nhằm chiếm đoạt tài sản của người chết hoặc
chiếm đoạt quyền hưởng di sản thừa kế của người khác. Những tranh chấp
này còn dẫn đến nhiều vụ án mạng rất đau lòng khi những người ruột thịt
đánh giết nhau để tranh giành tài sản thừa kế. Vậy, tại sao pháp luật đã quy
định rõ nhưng vẫn xảy ra tranh chấp xung quanh hình thức của Di chúc?
Những vấn đề đã và đang đặt ra cho các nhà làm luật là làm thế nào để
xác định một di chúc hợp pháp:

- Tiêu chí xác định người lập di chúc đang ở trong trạng thái minh mẫn,
sáng suốt trong khi lập di chúc là tiêu chí cảm tính của người chứng thực di
chúc?
- Yếu tố nào xác định người lập di chúc hoàn toàn không bị đe doạ hoặc
cưỡng ép (đe doạ, cưỡng ép phải trực tiếp hay là cả gián tiếp)?...
- Cách thức công chứng, chứng thực di chúc nói chung và di chúc của
người bị hạn chế về thể chất, người không biết chữ?
- Giá trị thực tế của di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng
thực?
- Việc ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố trong
trường hợp lập di chúc tại cơ quan công chứng hay UBND xã, phường, thị
trấn? Người có thẩm quyền công chứng, chứng thực có trách nhiệm gì về sự
trung thực ghi chép đúng, đầy đủ, chính xác ý nguyện bằng lời của người để
lại di chúc? .v.v.và .v.v.
Để giải quyết những bất cập của thực trạng nói trên, đặt ra yêu cầu phải
nghiên cứu sâu về lý luận và thực tiễn các quy định về hình thức di chức theo
pháp luật dân sự Việt Nam.
Chính vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Hình thức Di chúc theo quy định
của Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2005”.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Đã có nhiều nhà luật học nghiên cứu về vấn đề thừa kế và tài sản thừa kế
theo Bộ Luật dân sự Việt Nam.
Có thể nêu một số công trình đã được công bố trong thời gian gần đây có
liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến đề tài như: “Những quy định chung về
quyền thừa kế trong Bộ Luật dân sự Việt Nam của Thạc sỹ Nguyễn Minh
Tuấn; “Chế định về thừa kế trong Bộ Luật Dân sự Việt Nam” của Thạc sỹ
Đinh Duy Thanh;”Thừa kế theo pháp luật của công dân Việt nam theo quy
định của pháp luật từ năm 1945 đến nay” của Tiến sỹ Phùng Trung Tập và
Việc nghiên cứu, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn của Pháp
luật Dân sự Việt Nam trong khuôn khổ đề tài sẽ không chỉ có ý nghĩa rất quan
trọng về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa rất to lớn trong việc hạn chế các tranh
chấp dân sự liên quan đến hình thức di chúc, hoàn thiện các quy định pháp
luật dân sự về hình thức di chúc.
6. Những đóng góp mới của luận văn
- Luận văn đã khái quát được những vấn đề lý luận về di chúc, thừa kế
theo di chúc và hình thức của di chúc, tạo nền tảng lý luận cho việc phân tích
các quy định pháp luật Việt Nam về hình thức di chúc;
- Luật văn đã khái quát quá trình hình thành và phát triển các quy định
về hình thức di chúc theo pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận văn đã chỉ
rõ được những bước phát triển trong các quy định pháp luật về di chúc và
hình thức di chúc;
- Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn nêu trên, Luận văn đã đề xuất một
số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về hình thức di chúc hiện nay.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
được kết cấu làm 3 chương như sau:
Chƣơng 1. Những vấn đề lý luận chung về thừa kế theo di chúc và hình
thức của di chúc
Chƣơng 2. Lịch sử hình thành và phát triển pháp luật về hình thức di
chúc ở Việt Nam
Chƣơng 3. Thực trạng giải quyết tranh chấp hình thức di chúc tại toà án
nhân dân và phương hướng hoàn thiện pháp luật về hình thức di chúc ở Việt
Nam hiện nay
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phuonguong
#990285 bạn ơi, cho mình xin link download bài này vs, link cũ mình vào không dùng được
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement