Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By banmaixanh_luulytim
#961961 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nghiên cứu làm rõ nội dung cơ bản về chế độ tài sản của vợ chồng theo pháp luật hiện hành, trên cơ sở đó xác định rõ các căn cứ pháp lý giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Làm sáng tỏ nội dung các nguyên tắc cơ bản theo quy định của pháp luật về chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn, đây là những tư tưởng có tính chất chỉ đạo giải quyết các tranh chấp về tài sản của vợ chồng khi ly hôn đối với các cấp Tòa án. Tìm hiểu những vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn, từ đó tìm ra phương hướng giải quyết và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về chia tài sản vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000
N M Ở ĐẦU
Vấn đề tài sản của vợ chồng không chỉ liên quan đến lợi ích của mỗi
thành viên trong gia đình, của người có quyền và nghĩa vụ liên quan mà còn
ảnh hưởng tới lợi ích xã hội. Do đó, các vấn đề phát sinh từ tài sản của vợ
chồng rất phức tạp, đặc biệt là các tranh chấp về tài sản của vợ chồng khi ly
hôn. Luật HN&GĐ năm 2000 và các vãn bản pháp luật hướng dẫn thi hành đã
có những quy định tạo cơ sở pháp lý để giải quyết những tranh chấp vể tài sản
của vợ chồng khi ly hôn, nhằm đáp ứng các yêu cầu của thực tiễn và bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp cho các đương sự. Song, những quy định của Luật
HN&GĐ năm 2000 về vấn đề này còn chưa đầy đủ, có những quy định mang
tính nguyên tắc, khái quát, thiếu cụ thể: các văn bản hướng dẫn còn nhiều quy
định chổng chéo nhau, chưa thống nhất, còn một số vấn đề chưa được quy
định cụ thể như không quy định rõ thế nào là nghĩa vụ chung, nghĩa vụ riêng,
nhu cầu sinh hoạt thiết yếu cùa gia đình, nhu cầu chung của gia đình; hoa lợi,
lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ (chồng) trong thời kỳ hôn nhân được
xác định như thế nào... Điều đó đòi hỏi phải có sự sửa đổi, bổ sung các quy
định của pháp luật HN&GĐ về vấn đề này một cách nhanh chóng, nhằm đáp
ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.
Trong khi đó, trên thực tế, vấn đề tài sản của vợ chồng rất phức tạp và
luôn biến động, tình hình tranh chấp về tài sản của vợ chồng khi ly hôn đang
có xu hướng ngày càng tâng về số lượng cũng như gay gắt, quyết liệt, phức tạp
về tính chất; cồng tác điều tra xác định tài sản của vợ chồng gặp nhiẻu trở
ngại... Vì vậy, việc giải quyết các tranh'chấp về tài sản của vợ chồng khi ly
hôn là vấn đề mà các cấp Toà án gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Hơn
nữa, trình độ đội ngũ Thẩm phán ở nước ta chưa đồng đẻu, có trường hợp
Thẩm phán chưa nắm rõ nội dung, tinh thần điều luật, sự vận dụng áp dụng
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
pháp luật còn máy móc, cảm tính hay trong cùng một trường hợp mà mỗi cấp
toà án có cách xử lý khác nhau... nên đã có những bản án, quyết định thiếu
chính xác, khách quan, không công bằng nên xảy ra khiếu kiện kéo dài qua
nhiều cấp xét xử trong nhiều năm.
Nhận thức được tính cấp thiết của vấn để này, tui quyết định chọn đẻ tài
“G iả i qu yết tranh chấp tài sản của vợ ch ồn g kh ỉ ly hôn th eo L u ậ t H ôn
nhản và gia đinh Việt Nam nám 2000”làm đề tài Luận vãn của mình.
2. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.
Với đề tài này, tui mong muốn làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn,
đặc biệt là xác định rõ các cơ sở pháp lý trong việc giải quyết tranh chấp tài
sản của vợ chồng khi ly hôn, trên cơ sở đó góp phần hoàn thiện các quy định
của pháp luật về vấn đề này.
Luận văn được thực hiện với nhiệm vụ:
+ Nghiên cứu làm rõ nội dung cơ bản về chế độ tài sản của vợ chồng
theo pháp luật hiện hành, trên cơ sở đó xác định rõ các căn cứ pháp lý giải
quyếl tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn.
+ Làm sáng tỏ nội dung các nguyên tắc cơ bản theo quy đinh của pháp
luật về chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn, vì đó là những tư tưởng có tính
chất chỉ đạo giải quyết các tranh chấp về tài sản của vợ chồng khi ly hôn đối
với các cấp Toà án.
+ Tim hiểu những vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn giải quyết tranh
chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn, từ đó tìm ra phương hướng giải quyết và
đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về chia tài
sản của vợ chồng khi ly hôn
Trong phạm vi của đề tài này, chúng tui nghiên cứu các cơ sở pháp lý
giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo Luật HN&GĐ Việt
Nam năm 2000. Vì vậy, Luận văn chỉ nghiên cứu một phần hậu quả pháp lý của
việc ly hôn, đó là vấn đề giải quyết tranh chấp chia tài sản của vợ chồng khi ly
hôn. Còn các vấn đề tranh chấp giữa vợ chồng về cấp dưỡng, tranh chấp về
quyền trực liếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con khi ly hôn không đề cập
trong Luận văn này.
Trong quá trình thực hiện và hoàn thành Luận văn, chúng tui sử dụng
phương pháp luận: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch
sử. Trên cơ sở đó, phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong Luân văn này
gồm: phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp,
phương pháp so sánh...
3. Cơ cấu của luận văn
- Phần mở đầu
- Chương 1: Mộl số vấn đề lý luận về chế độ tài sản của vợ chổng.
- Chương 2: Nguyên tắc và đường lối giải quyết tranh chấp tài sản của vợ
chồng khi ly hôn
- Chương 3: Một số kiến nghị về giải quyết tranh chấp tài sản của vợ chồng
khi ly hôn
- Kết luận

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement