Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ullock
#961893 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Phân tích, làm rõ một số vấn đề ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xác định tư cách “chủ hộ’’ trong các giao dịch chuyển nhượng liên quan đến hộ gia đình. Xác định, làm rõ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đề xuất hoàn thiện quy định về giá đất trong việc thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Làm rõ bản chất của việc công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đề xuất chỉ thực hiện công chứng đối với các các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN NHƢỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƢỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.........................................................................5
1.1. Khái niệm quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất ..............5
1.1.1. Khái niệm quyền sử dụng đất.....................................................................5
1.1.2. Khái niệm chuyển quyền sử dụng đất ......................................................11
1.1.3. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhu cầu tất yếu của nền kinh tế
thị trường ..................................................................................................13
1.2. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng chuyển nhƣợng quyền sử
dụng đất...................................................................................................21
1.2.1. Khái niệm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.........................21
1.2.2. Đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ...................24
1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của hợp đồng chuyển nhƣợng
quyền sử dụng đất ..................................................................................28
Kết luận chƣơng 1 ..............................................................................................44
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN
NHƢỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ...................................................45
2.1. Các nguyên tắc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ...........................45
2.2. Các điều kiện chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ..............................47
2.2.1. Các điều kiện chung về chuyển nhượng quyền sử dụng đất....................47
2.2.2. Các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong một số
trường hợp cụ thể .....................................................................................52
2.3. Một số trƣờng hợp không đƣợc chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất .....55
2.4. Trình tự và thủ tục chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất.....................55
2.5. Hình thức, công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhƣợng
quyền sử dụng đất ..................................................................................56
2.5.1. Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất...................56
2.5.2. Công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất .......57
2.6. Ký kết hợp đồng chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất.........................59
2.7. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhƣợng quyền sử
dụng đất...................................................................................................60
2.8. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhƣợng
quyền sử dụng đất ..................................................................................63
2.8.1. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất..............63
2.8.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất .....65
2.9. Tranh chấp hợp đồng chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất và
thực tiễn hoạt động của cơ quan hành chính, cơ quan xét xử ...........68
2.9.1. Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất .......................68
2.9.2. Một vài tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất qua
thực tiễn hoạt động của cơ quan hành chính, cơ quan xét xử ..................71
Kết luận chƣơng 2 ..............................................................................................73
Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP
LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT.............................................................................................74
3.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển
nhƣợng quyền sử dụng đất....................................................................74
3.1.1. Chính sách của Đảng về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước là cơ sở để hoàn thiện các quy định của
hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ..........................................74
3.1.2. Mối quan hệ giữa việc hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng
quyền sử dụng đất với cải cách hành chính nhà nước..............................79
3.1.3. Bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của pháp luật về chuyển
nhượng quyền sử dụng đất .......................................................................79
3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhƣợng
quyền sử dụng đất ..................................................................................80
3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về ký kết hợp đồng.................................................80
3.2.2. Hoàn thiện pháp luật về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất .......................................................................80
3.2.3. Tiếp tục thực hiện cải cách các thủ tục hành chính..................................81
3.2.4. Hoàn thiện pháp luật về giá đất................................................................86
3.2.5. Hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tài chính và thủ tục thực hiện các
nghĩa vụ này .............................................................................................88
3.2.6. Hoàn thiện pháp luật về công chứng, chứng thực....................................90
KẾT LUẬN .........................................................................................................92
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................94
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong cơ chế thị trường hiện nay nhu cầu sử dụng đất để đầu tư các cơ
sở hạ tầng, các công trình công nghiệp, dịch vụ phát triển các khu dân cư đã
tạo ra sự biến động về đất đai rất đáng kể nhất là vấn đề chuyển nhượng
quyền sử dụng đất, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý về đất đai và
ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.
Mặc dù Luật đất đai đã được sửa đổi, bổ sung qua các thời kỳ, đặc
biệt là Luật đất đai 2003 có nhiều quy định tiến bộ nhằm đảm bảo cho việc
thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy nhiên trong quá
trình thực hiện vẫn phát sinh những bất cập. Theo Báo cáo của Tòa án
Nhân dân Tối cao: các tranh chấp đất đai phải đưa ra tòa án giải quyết
trong thời gian gần đây đã tăng về số lượng và phức tạp hơn về tính chất.
Cụ thể, chỉ tính riêng tranh chấp về quyền sử dụng đất (không tính tranh
chấp về tài sản gắn liền với đất), trong năm 2007 tòa án nhân dân các cấp
thụ lý 19.564 vụ; năm 2008 là 19.730 vụ; năm 2009 là 20.080 vụ. Trong
các con số kể trên, tranh chấp về đất cho mượn, lấn đất, chiếm đất chiếm
khoảng 50% trên tổng số các vụ án tranh chấp đất đai; tranh chấp hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất chiếm trên 27%; còn lại là tranh chấp
khác về đất đai. Nguyên nhân được xác định chủ yếu là do đất đai có nguồn
gốc phức tạp, chính sách đất đai thay đổi qua nhiều thời kỳ dẫn đến những
biến động lớn về chủ sử dụng đất. Hệ thống chính sách, pháp luật về đất
đai thiếu đồng bộ, thiếu cụ thể phù hợp với địa phương này nhưng không
phù hợp với địa phương khác và thường xuyên thay đổi, từ đó dẫn đến có
một số trường hợp áp dụng pháp luật một cách tùy tiện hay thiếu khách
quan, không quan tâm đầy đủ đến quyền lợi của người sử dụng đất, gây nên
những bức xúc. Trong số những nguyên nhân trên, thì nguyên nhân tác
động trực tiếp đến tranh chấp quyền sử dụng đất là những quy định chưa
hợp lý liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định pháp
luật có liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tế
áp dụng, rút ra những hạn chế, bất cập để trên cơ sở đó đưa ra những phương
hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và cơ chế áp dụng pháp luật về
hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm hạn chế tối đa những tranh
chấp về quyền sử dụng đất là một yêu cầu bức thiết.
Từ những lý do nêu trên, việc nghiên cứu đề tài “Hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” tại thời
điểm này là hết sức cần thiết cả về lý luận và thực tiễn, phù hợp với lịch sử
phát triển của đất nước, góp phần nâng cao giá trị quyền sử dụng đất của
mỗi cá nhân, tổ chức và đảm bảo cho đất đai luôn là tài sản “vô giá” và
“thiêng liêng”.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trong thời gian vừa qua, ở nước ta đã có một số nhà khoa học, nhà
quản lý nghiên cứu thực trạng của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, qua đó có đưa ra những đánh giá hoặc
thậm chí làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung các quy định về chuyển nhượng
quyền sử dụng đất nói chung. Nay trên cơ sở đó, tác giả có sự tổng hợp và kế
thừa để nghiên cứu một cách có hệ thống, thông qua hoạt động thực tiễn từ đó
phân tích và đưa ra những nhận định, đánh giá của mình về các quy định pháp
luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở nước ta.
Từ đánh giá thực trạng của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng
đất và thực tiễn của quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra trong
nền kinh tế thị trường của thời gian vừa qua, cũng như thực tiễn áp dụng pháp
luật về lĩnh vực này, tác giả thấy rằng việc nghiên cứu một cách có hệ thống
và phân tích các quy định của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để
đưa ra biện pháp hoàn thiện nó có ý nghĩa rất lớn trong tình hình hiện nay.
3. Mục đích, phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu của đề tài
Pháp luật hiện hành quy định nhiều loại quan hệ chuyển dịch quyền sử
dụng đất như chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp,
bảo lãnh, tặng cho, góp vốn, thừa kế quyền sử dụng đất. Tác giả lựa chọn
nghiên cứu một loại quan hệ được coi là phổ biến và quan trọng nhất - quan
hệ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá, những quy định
về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để trên cơ sở đó đưa ra những
phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và cơ chế áp dụng pháp
luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để góp phần làm lành
mạnh hóa các quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Để đạt được mục đích trên tác giả đã đi sâu phân tích các khái niệm cơ
bản, có liên quan đến vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng, tranh chấp hợp
đồng quyền sử dụng đất; phân tích các nội dung của hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất được quy định trong pháp luật đất đai, dân sự Việt Nam và
thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
4. Những điểm mới của Luận văn
Trên cơ sở phân tích, đánh giá, những quy định của pháp luật về hợp
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thông qua thực tiễn của quan hệ
này Luận văn đã đưa ra được một số điểm mới để đề xuất phương hướng
hoàn thiện:
- Mở rộng quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với trường
hợp đất thuê;
- Phân tích, làm rõ một số vấn đề ký kết hợp đồng chuyển nhượngquyền sử dụng đất để xác định tư cách “chủ hộ’’ trong các giao dịch chuyển
nhượng liên quan đến hộ gia đình.
- Xác định, làm rõ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất.
- Đề xuất hoàn thiện quy định về giá đất trong việc thực hiện các giao
dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
- Làm rõ bản chất của việc công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất để đề xuất chỉ thực hiện công chứng đối với các
các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài
Cơ sở phương pháp luận của việc nghiên cứu đề tài luận là chủ nghĩa
duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; tư tưởng Hồ Chí Minh và
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đất đai.
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp so sánh,
phân tích, tổng hợp...
6. Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu
Các kết quả nghiên cứu này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo
tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về luật học. Một số giải pháp của đề tài có
giá trị tham khảo đối với các cơ quan xây dựng và thực thi pháp luật về hợp
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở nước ta.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về chuyển nhượng quyền sử dụng và
hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Chương 2: Thực trạng pháp luật hợp đồng chuyển nhượng quyền sử
dụng đất theo pháp luật dân sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng.
Chương 3: Phương hướng, giải pháp hoàn thiện và cơ chế áp dụng luật
về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By khsv
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022424 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement