Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By banh_mat_chay2005
#961881 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu một cách đầy đủ và có hệ thống các quy định của pháp luật Tố tụng Dân sự (TTDS) Việt Nam về khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự. Nghiên cứu và phân tích khái niệm, bản chất, đặc điểm về thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự để làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục này trong pháp luật TTDS Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về thủ tục khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự chỉ ra những nội dung, những vấn đề còn thiếu sót, chưa phù hợp. Luận giải về yêu cầu hoàn thiện quy định của pháp luật về thủ tục khởi kiện và thụ lý trong TTDS Việt Nam, đồng thời đề ra các giải pháp để hoàn thiện các quy định này8
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài.
Quyền dân sự là một quyền năng cơ bản mà pháp luật thừa nhận đối với
các chủ thể trong giao lƣu dân sự. Trong quá trình tham gia các giao lƣu dân sự thì
quyền năng này thƣờng hay bị xâm phạm, làm cho quyền và lợi ích hợp pháp của
các chủ thể không đƣợc bảo đảm. Để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể, pháp
luật có quy định những biện pháp bảo đảm quyền của chủ thể bằng những biện
pháp hình sự, hành chính... Nhƣng đặc biệt hơn cả trong các biện pháp bảo vệ đó là
biện pháp khởi kiện vụ án dân sự theo trình tự tố tụng dân sự (TTDS). Theo đó, các
chủ thể giả thiết có quyền dân sự bị xâm phạm có quyền khởi kiện theo thủ tục
TTDS yêu cầu Toà án giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của
mình.
Mặc dù, việc bảo vệ quyền dân sự bằng biện pháp khởi kiện dân sự đƣợc
ghi nhận là biện pháp hữu hiệu và có tính khả thi cao. Bộ luật Tố tụng dân sự
(BLTTDS) đƣợc Quốc hội khóa XI thông qua ngày 15/06/2004, có hiệu lực kể từ
ngày 01/01/2005 với chế định khởi kiện và thụ lý đƣợc kế thừa và đánh dấu bƣớc
phát triển lập pháp hoàn thiện hơn trong luật. Nhƣng trong thực tế các chủ thể khi
thực hiện quyền khởi kiện của mình đã gặp rất nhiều khó khăn mà nguyên nhân
chủ yếu xuất phát từ thực trạng còn thiếu vắng các quy định của pháp luật. Ngay
chính các quy định của BLTTDS về khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự mặc dù đã
đƣợc sửa đổi cụ thể song còn tồn tại những quy định chung chung, còn có những
khoảng trống trong luật chƣa đƣợc điều chỉnh cụ thể dẫn đến việc áp dụng pháp
luật không đƣợc thống nhất trong thực tiễn xét xử. Chính từ thực trạng đó đòi hỏi
phải nghiên cứu một cách toàn diên, sâu sắc và đầy đủ về chế định khởi kiện và thụ
lý vụ án dân sự trong pháp luật TTDS Việt Nam nhằm góp phần hoàn thiện những
quy định của pháp luật TTDS. Với những lý do đó, việc nghiên cứu đề tài "Hoàn
thiện chế định khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự
Việt Nam" có ý nghĩa khoa học và có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trong khoa học pháp lý từ trƣớc đến nay, ở nƣớc ta chế định khởi kiện và
thụ lý vụ án dân sự không phải là vấn đề mới, đã có những công trình nghiên cứu
chuyên sâu và có hệ thống về chế định này nhƣ đề tài nghiên cứu khoa học cấp
trƣờng về "Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện một số chế định cơ bản
của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam" của Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, năm
2002. Cũng nhƣ có những đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khoa Luật –
Đại học Quốc gia nhƣ đề tài: “ Một số vấn đề về khởi kiện, khởi tố vụ án dân sự”
của sinh viên Phạm Thị Vải và đề tài : “Khởi kiên, khởi tố vụ án dân sư – thực tiễn
và một số kiến nghị” của sinh viên Lƣơng Huy Hùng.
Tuy nhiên hầu hết là các công trình đƣợc nghiên cứu nêu trên đều tiến hành
trƣớc thời điểm BLTTDS có hiệu lực. Những công trình này thƣờng nghiên cứu
chế định theo những quy định pháp luật cũ bao gồm cả hai chế định khởi kiện và
khởi tố trong TTDS mà không có sự gắn kết giữa hai hoạt động khởi kiện và thụ lý
vụ án dân sự. Ở những khía cạnh khác nhau, đã có một số công trình nghiên cứu
liên quan, nhƣng các công trình này chủ yếu tiếp cận dƣới góc độ coi hoạt động
khởi kiện, khởi tố là một hoạt động của chủ thể pháp luật trong quá trình TTDS
dƣới góc độ là một thủ tục pháp lý mà chƣa nghiên cứu hoạt động khởi kiện và thụ
lý dƣới góc độ của một chế định pháp lý quan trọng trong pháp luật TTDS.
Sau khi BL TTDS có hiệu lực pháp luật đã có rất nhiều các công trình khoa
học đƣợc nghiên cứu, tuy nhiên, những công trình này chỉ là những bài nghiên cứu
ngắn đƣợc đăng tải trên một số tạp chí chuyên môn nhƣ bài viết : “ Những vấn đề
cơ bản lưu ý khi thụ lý đơn khới kiện, khởi tố, đơn yêu cầu trong giải quyết vụ án
Dân sự” của tác giải Duy Kiên, đăng trên tạp chí Kiểm sát số 07/2012. Hay bài
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997566 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement