Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By manlyboy_266
#961758 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. Lý do chọn đề tài

Xuất phát từ khái niệm trẻ em ghi nhận trong Điều 1 Công ƣớc quốc tế

của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em đƣợc ký ban hành ngày 20–11–1989 và

có hiệu lực từ 2-9-1990 (CRC): “Trong phạm vi của Công ước này, trẻ em có

nghĩa là mọi người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp áp dụng với trẻ em

đó qui định tuổi thành niên sớm hơn”.[7]

Và trong phần mở đầu của Công ƣớc: “Ghi nhớ rằng, như đã chỉ ra trong

Tuyên ngôn về Quyền trẻ em, “do còn non nớt về thể chất và trí tuệ, trẻ em

cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích hợp về mặt pháp

lý trước cũng như sau khi ra đời”.[7]

Đã cho thấy sự bỏ trống trong việc xác định vấn đề : Bắt đầu từ khi nào

thì đƣợc coi là trẻ em , đƣơc̣ thƣ̀a nhâṇ là con ngƣờ

con ngƣời và đƣợc hƣởng những quyền lợi giống nhƣ những đứa trẻ bình

thƣờng không? Đây vẫn là một vấn đề còn đang gây tranh cãi gay gắt trong

bản thân giới nghiên cứu và đặc biệt trong nhóm các nhà làm luật, bởi hệ quả

của việc nhận thức vấn đề này sẽ có ảnh hƣởng không nhỏ đến những quy

định pháp luật của một Nhà nƣớc về nạo phá thai – một nôị dung đã, đang và

sẽ đƣợc toàn xã hội quan tâm.

Nhìn nhận từ cuộc tranh luận không ngừng trong việc cắt nghĩa hay

biện minh cho hành động phá thai khi trả lời câu hỏi: Phá thai có phải là một

hành động giết ngƣời hay không? Từ quá trình tìm hiểu nguyên nhân thực

hiện hành vi này, đã tồn tại những quan điểm trái ngƣợc nhau (đặc biệt khi nó

đƣợc đặt trong mối tƣơng quan so sánh vì phúc lợi của ngƣời mẹ hay nhấn

mạnh quyền lợi của bào thai) và liệu những nghiên cứu của ngành sinh vật

học về tiến trình hình thành, phát triển của bào thai có thể cho chúng ta biết

đích xác vào thời điểm nào bào thai phải đƣợc coi là một con ngƣời hay

không? Theo đó, trong quá trình nghiên cứu tui nhận thấy nổi trội có ba quan

điểm đi kèm với 3 lối giải quyết đối với vấn đề này:

Thứ nhất. Trong những luận điểm của nền luân lý truyền thống hay cổ

điển hay bảo thủ, việc phá thai là một hành động trái luân lý không bao giờ có

thể chấp nhận đƣợc, đặc biệt trong tôn giáo: Sự sống một khi đã đƣợc hình

thành cần đƣợc bảo vệ tối đa, nạo phá thai và tội giết trẻ sơ sinh là những

tội ác ghê tởm.

Thứ hai. Ngƣợc lại, một nhóm khác lại cho rằng việc phá thai có thể

chấp nhận đƣợc vì bản thân bào thai không giữ một địa vị hay một ý nghĩa

luân lý nào đáng kể hay nhìn nhận theo quyền cơ bản của ngƣời phụ nữ -

ngƣời mẹ có toàn quyền đối với thân thể của mình (và bào thai là một phần

của thân thể ngƣời mẹ);

Thứ ba. Theo quan điểm dung hoà giữa 2 nhóm trên, việc cho phép phá

thai tùy thuộc vào các giai đoạn phát triển của bào thai với những đặc điểm

hình thành của cơ thể sống hay ở những lý do chính đáng của ngƣời phụ nữ.

Trong nghiên cứu của mình, điều mà tui hƣớng tới là việc tìm hiểu về

vấn nạn phá thai với một cái nhìn tổng quát hơn bao gồm cả hai khía cạnh

luân lý xã hội và luật pháp . Trên thế giới, đã có không ít quốc gia duy trì luật

cấm phá thai triệt để , cũng có nhiều quốc gia cho phép naọ phá thai tự do ,

nhƣng cũng có quốc gia đứng ở vị trí trung lập khi căn cứ theo độ tuổi thai

hay nguyên nhân để cho phép naọ phá thai . Ở mỗi cách lựa chọn đều có

những điều đáng để bàn luận.

Xuất phát điểm từ thực tế các quy định về vấn đề thai nhi ở Việt Nam,

không chỉ dừng ở những quy định pháp luật, còn ở các số liệu đang ngày càng

tăng một cách đáng báo động về tỉ lệ phá thai và thực trạng nạo phá thai

không an toàn ở Việt Nam.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement