Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Gia_Khoa
#961756 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trình bày cơ sở lý luận về quyền nhân thân của cá nhân đối với tính mạng, sức khoẻ, thân thể. Nghiên cứu nội dung của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành về các quyền nhân thân của cá nhân đối với tính mạng, sức khoẻ, thân thể; đó là các Quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể; Quyền hiến bộ phận cơ thể, hiến xác sau khi chết, quyền nhận bộ phận cơ thể và Quyền xác định lại giới tính. Tìm hiểu việc bảo vệ quyền nhân thân của các cá nhân đối với tính mạng, sức khoẻ, thân thể bằng pháp luật dân sự ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

MỞ ĐẦU.........................................................................................................
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI
VỚI TÍNH MẠNG, SỨC KHOẺ, THÂN THỂ.........................................................
1.1. Khái quát chung về quyền nhân thân của cá nhân..................................
1.1.1. Khái niệm quyền nhân thân của cá nhân ......................................
1.1.2. Đặc điểm quyền nhân thân của cá nhân........................................
1.1.3. Phân loại quyền nhân thân của cá nhân ........................................
1.2. Khái niệm, đặc điểm, nội dung của quyền nhân thân của cá nhân đối
với tính mạng, sức khoẻ, thân thể .......................................................................
1.2.1. Khái niệm......................................................................................
1.2.2. Đặc điểm .......................................................................................
1.2.3. Nội dung........................................................................................
1.3. Quyền nhân thân của cá nhân đối với tính mạng, sức khoẻ, thân thể
trong pháp luật Việt Nam qua các giai đoạn phát triển........................................
1.3.1. Giai đoạn trƣớc 1945 ....................................................................
1.3.2. Giai đoạn từ 1945 đến trƣớc khi ban hành Bộ luật dân sự 2005 ..
1.3.3. Bộ luật dân sự 2005 và các quy định về quyền nhân thân của cá
nhân đối với tính mạng, sức khoẻ, thân thể ........................................................
Chƣơng 2. NỘI DUNG CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH
VỀ CÁC QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TÍNH MẠNG, SỨC
KHOẺ, THÂN THỂ ...............................................................................................
2.1. Quyền đƣợc bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, thân thể ............
2.1.1. Khái quát chung ............................................................................
2.1.2. Nội dung quyền.............................................................................
2.2. Quyền hiến bộ phận cơ thể; hiến bộ phận cơ thể, hiến xác sau khi
chết; quyền nhận bộ phận cơ thể.........................................................................
2.2.1. Những vấn đề chung ....................................................................
2.2.2. Quyền hiến bộ phận cơ thể ..........................................................
2.2.3. Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết...............................
2.2.4. Quyền nhận bộ phận cơ thể ngƣời ...............................................
2.3. Quyền xác định lại giới tính...................................................................
2.3.1. Cơ sở quy định .............................................................................
2.3.2. Những vấn đề chung về giới tính.................................................
2.3.3. Nội dung quyền xác định lại giới tính .........................................
Chƣơng 3. BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA CÁ NHÂN ĐỐI VỚI TÍNH
MẠNG, SỨC KHOẺ, THÂN THỂ BẰNG PHÁP LUẬT DÂN SỰ Ở NƢỚC TA
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY .........................................................................
3.1. Khái quát chung về bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân đối với tính
mạng, sức khoẻ, thân thể bằng pháp luật dân sự.................................................
3.1.1. Khái niệm.....................................................................................
3.1.2. Đặc điểm của việc bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân đối
với tính mạng, sức khoẻ, thân thể bằng pháp luật dân sự ...................................
3.1.3. Các biện pháp bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân đối với
tính mạng, sức khoẻ, thân thể trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành. ......
3.2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật dân sự về bảo vệ quyền
nhân thân của cá nhân đối với tính mạng, sức khoẻ, thân thể trong giai đoạn
hiện nay ...............................................................................................................
3.2.1. Nhu cầu khách quan của việc hoàn thiện quy định của pháp
luật dân sự về bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân đối với tính mạng, sức
khoẻ, thân thể trong giai đoạn hiện nay ..............................................................
3.2.2. Một số giải pháp tăng cƣờng hiệu quả bảo vệ quyền nhân
thân của cá nhân đối với tính mạng, sức khoẻ, thân thể bằng pháp luật dân
sự .........................................................................................................................
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đảm bảo quyền con ngƣời, quyền công dân hiện nay thực sự đã trở thành thƣớc
đo cho sự phát triển và tiến bộ của mỗi quốc gia. Các quyền con ngƣời rất đa dạng
và đƣợc đảm bảo thực hiện bằng nhiều ngành luật khác nhau, trong đó luật dân sự
là một ngành luật đặc biệt quan trọng. Các quyền dân sự của cá nhân đƣợc ghi nhận
và bảo vệ ở hai nhóm chính là quyền tài sản và quyền nhân thân. Quyền nhân thân
là nhóm quyền cơ bản và quan trọng của công dân trong quan hệ dân sự. Đặc biệt
trong xã hội ngày nay, khi mà cuộc sống đã no đủ hơn, kinh tế và khoa học kỹ thuật
đã phát triển ở một trình độ cao hơn, giá trị con ngƣời ngày càng đƣợc đề cao hơn
thì nhu cầu đƣợc bảo vệ các quyền nhân thân của con ngƣời trong xã hội cũng ngày
càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Các quyền nhân thân của cá nhân không phải là vấn đề mới mẻ trong pháp luật
cũng nhƣ trong lĩnh vực nghiên cứu. Song cùng với sự phát triển của cuộc sống và
khoa học kỹ thuật hiện đại ngày càng có nhiều quyền của con ngƣời đòi hỏi phải có
sự ghi nhận và bảo đảm thực hiện bằng pháp luật dân sự nhằm đảm bảo tốt nhất các
quyền con ngƣời. Bộ luật dân sự 2005 ra đời đã ghi nhận trong đó rất nhiều những
sửa đổi, bổ sung quan trọng, đặc biệt là phần quy định về các quyền nhân thân.
Trong đó mảng quyền nhân thân của cá nhân đối với tính mạng, sức khỏe, thân thể
có nhiều sửa đổi, bổ sung nhất. Những vấn đề về quyền nhân thân của cá nhân đối
với tính mạng, sức khỏe, thân thể đã và chƣa đƣợc Bộ luật dân sự 2005 điều chỉnh
hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau đặt ra cho hoạt động
nghiên cứu lập pháp những nhiệm vụ mới.
Hơn nữa, việc nghiên cứu các quyền nhân thân của cá nhân đối với tính mạng,
sức khỏe, thân thể và bảo vệ các quyền này theo quy định của pháp luật dân sự có ý
nghĩa rất quan trọng trong hoạt động thực tiễn.
Chính từ những lý do trên đây, chúng tui đã quyết định chọn vấn đề “Quyền
nhân thân của cá nhân đối với tính mạng, sức khỏe, thân thể trong pháp luật dân sự
Việt Nam” làm đề tài luận văn của mình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By quatmo01
#1005696 file này bị lỗi không tải về được, bạn có thể cho mình xin lại link được không? Thanks vrm!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005703 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement