Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By johnsonminhle_blog
#961745 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Tài sản và quyền sở hữu là chế định quan trọng, chiếm vị trí lớn trong
pháp luật dân sự. Từ xã hội nguyên thủy, con người đã biết chiếm giữ các sản
phẩm của tự nhiên do săn bắn, hái lượm mà có để phục vụ nhu cầu sinh sống
của mình. Về bản chất, sở hữu chính là việc chiếm giữ.
Từ Bộ luật Hồng Đức, đến Bộ luật Gia Long, và các qui định pháp
luật Việt Nam từ trước tới nay, tài sản và quyền sở hữu luôn là một chế định
quan trọng. Điều 58, Hiến pháp năm 1992 ghi nhận:
Công dân có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để
dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác
trong doanh nghiệp hay trong các tổ chức kinh tế khác; đối với đất
được Nhà nước giao sử dụng thì theo qui định tại Điều 17 và Điều 18.
Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế
của công dân [21].
Kế thừa và phát triển Hiến pháp 1992, Hiến pháp năm 2013 qui định:
1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của
cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp
trong doanh nghiệp hay trong các tổ chức kinh tế khác.
2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật
bảo hộ [28, Điều 32].
Trên cơ sở hoàn thiện các qui định pháp luật về tài sản và quyền sở
hữu, Pháp luật Việt Nam hiện hành qui định sở hữu là một quyền năng lớn
bao gồm ba quyền năng: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản. Một
tài sản chỉ được xác định thuộc về ai khi nó đã được xác lập quyền sở hữu cho
một chủ thể cụ thể. Có nhiều căn cứ để xác lập quyền sở hữu, trong đó xác lập
quyền sở hữu theo thời hiệu là một căn cứ quan trọng, đã và đang ảnh hưởng
rất nhiều tới đời sống dân sự. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu được Bộ luật dân sự Việt Nam năm 1995 qui định và tiếp tục được kế thừa tại Khoản 1
Điều 247:
Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn
cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn
mười năm đối với động sản, ba mươi năm đối với bất động sản thì
trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu,
trừ trường hợp qui định tại khoản 2 Điều này [27, Điều 247].
Tuy nhiên, quá trình áp dụng thực tế đã chứng tỏ nhiều bất cập trong
việc xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu cũng như giải quyết các tranh chấp
khác về tài sản và quyền sở hữu có liên quan, chính vì vậy học viên đã chọn
đề tài "Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu" để làm
luận văn thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật dân sự. Đây là một đề tài có ý nghĩa
thiết thực về mặt lý luận và thực tiễn trên cơ sở áp dụng thực tế trong quá
trình giải quyết các tranh chấp về tài sản và quyền sở hữu. Thông qua luận văn
này, học viên hy vọng sẽ có những đóng góp tích cực trong việc hoàn thiện
hơn qui định của Pháp luật Việt Nam về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu.
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Mặc dù xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu là một qui định quan
trọng trong Bộ luật dân sự Việt Nam nói riêng và pháp luật Việt Nam từ trước
đến nay nói chung, song các qui định ấy khi đi vào cuộc sống đã bộc lộ nhiều
bất cập. Tuy có nhiều ý kiến khác nhau và không ít lần vấn đề này được đưa
ra bàn bạc, nhằm tìm một giải pháp hữu hiệu cho việc khắc phục những
nhược điểm trong áp dụng pháp luật, song những giải pháp được đưa ra tất cả
chỉ mang tính chất tạm thời, thực tế chưa có một đề tài nào nghiên cứu cụ thể
về vấn đề này. Trước mắt, Bộ luật dân sự chưa có kế hoạch sửa đổi bổ sung,
nhưng xét thấy việc hoàn thiện qui định xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu
làm sao cho phù hợp với tình hình thực tế của các mối quan hệ xã hội, đồng
thời là công cụ pháp lý hữu hiệu cho việc giải quyết các vấn đề liên quan, để

pháp luật có thể đi vào đời sống xã hội là một vấn đề cần nghiêm túc phân
tích và đưa ra những giải pháp cụ thể.
Trên cơ sở đó, luận văn có sự tổng hợp, phân tích một cách có hệ
thống, từ đó đưa ra những nhận định, đánh giá tương đối toàn diện trong việc
nghiên cứu qui định pháp luật về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu trong
pháp luật Việt Nam.
3. Mục tiêu, phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu của đề tài
Mặc dù Bộ luật dân sự 1995 đã được hoàn thiện hơn bằng Bộ luật dân
sự năm 2005, song căn cứ xác lập quyền sở hữu tài sản theo thời hiệu chưa
được quan tâm. Thời gian áp dụng chính là minh chứng xác thực cho những
bất cập về qui định này. Nghiên cứu đề tài "Pháp luật Việt Nam về xác lập
quyền sở hữu theo thời hiệu", học viên muốn hướng tới một qui định pháp
luật hoàn thiện hơn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc áp dụng và giải
quyết các vấn đề về quyền sở hữu và việc xác lập quyền sở hữu theo thời
hiệu, khắc phục những bất cập đang tồn tại, từ đó hướng tới sự hoàn thiện
pháp luật về sở hữu tài sản, cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của các chủ thể trong quan hệ sở hữu.
Để đạt được mục tiêu trên, luận văn tập trung đi sâu vào nghiên cứu,
phân tích các vấn đề cụ thể sau:
- Khái quát một số cơ sở lý luận về về tài sản, quyền sở hữu và xác lập
quyền sở hữu theo thời hiệu trong pháp luật Việt Nam.
- Phân tích và đánh giá thực trạng áp dụng các qui định pháp luật về
xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu.
- Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện qui định pháp luật dân sự về
xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu.
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn là các qui định pháp
luật hiện hành về xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu, các trường hợp được
xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu, điều kiện để xác lập quyền sở hữu theo

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Reborn2011
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990623 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement