Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xara_IT
#961744 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo là một trong những quyền dân sự và
chính trị cơ bản của con ngƣời đƣợc ghi nhận trong pháp luật quốc tế về
quyền con ngƣời và trong pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới.
Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo (hiện có 13 tôn giáo trong đó có
các tôn giáo lớn là Thiên chúa giáo, Tin Lành, Phật giáo, Hồi giáo, Cao Đài,
Hòa Hảo...). Nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân,
Hiến pháp Việt Nam dù sửa đổi nhiều lần, trải qua các thời kỳ đều khẳng định
quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân - xem đây là một trong những
quyền cơ bản của công dân cần đƣợc tôn trọng và bảo vệ. Tôn trọng và
bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân luôn là chính sách
nhất quán của Đảng và Nhà nƣớc ta, không những đƣợc nêu rõ ở những quan
điểm, chủ trƣơng, các văn bản pháp lý mà còn đƣợc bảo đảm trên thực tế.
Trong giai đoạn hiện nay, việc bảo vệ và phát triển quyền tự do tín ngƣỡng,
tôn giáo của công dân luôn đƣợc ƣu tiên trong chính sách của Đảng và Nhà
nƣớc, trở thành một trong những vấn đề lớn thu hút sự quan tâm của các cấp,
các ngành và cộng đồng quốc tế.
Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nào quyền tự do tín ngƣỡng,
tôn giáo của công dân cũng đƣợc tôn trọng và bảo đảm đầy đủ bởi các cơ
quan Nhà nƣớc và của toàn xã hội. Thực tiễn cho thấy vẫn còn hiện tƣợng
hạn chế, thu hẹp thậm chí vi phạm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của
công dân; môṭ số chính sách của Đảng, Nhà nƣớc về tự do tín ngƣỡng, tôn
giáo chƣa đƣợc cụ thể hoá kịp thời thành pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện
quyền này; việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm quyền tự do
tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân còn chƣa kịp thời, thiếu kiên quyết. Mặt
khác, nghiên cứu khoa học về quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân
ở Việt Nam chƣa đƣợc thƣờng xuyên quan tâm nên chúng ta vẫn chƣa xây
dựng đƣợc một hệ thống các quan điểm lý luận khoa học hoàn chỉnh và đồng
bộ về quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới; chƣa kịp thời
cung cấp cho Đảng, Nhà nƣớc những luận cứ khoa học để hoạch định đúng
đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện quyền
tự do tín ngƣỡng, tôn giáo.
Việc nghiên cứu những vấn đề bất cập trong quy định pháp luật Việt
Nam về quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo có vai trò, ý nghĩa quan trọng góp
phần hoàn thiện hệ thống các quan điểm lý luận khoa học về quyền tự do tín
ngƣỡng, tôn giáo; là cơ sở để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi những quy định
pháp luật chƣa phù hợp để bảo đảm đƣợc quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo
của công dân.
Với đề tài: “Pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo"
tác giả mong muốn làm rõ cơ sở lý luận của quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo,
thực trạng các quy định pháp luật bất cập trong việc bảo đảm quyền tự do tín
ngƣỡng, tôn giáo của công dân ở Việt Nam. Đồng thời, đƣa ra những giải
pháp sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập để tiếp tục bảo đảm quyền tự
do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín, ngƣỡng tôn giáo là một vấn đề
lớn, liên quan đến việc nghiên cứu về lịch sử lập pháp, quyền con ngƣời, đối
tƣợng nghiên cứu liên quan nhiều vấn đề nhạy cảm là tín ngƣỡng, tôn giáo
cũng nhƣ các quan điểm, đƣờng lối chính sách của Đảng, Nhà nƣớc trong
việc chỉ đạo, xây dựng pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Thời gian qua đã có một số công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ có
đề cập đến quyền tự do tín ngƣỡng tôn giáo, hay đề cập đến một phần các
vấn đề còn sơ hở, thiếu sót của quy định pháp luật liên quan đến quyền tự do
tín ngƣỡng tôn giáo nhƣ: quy định pháp luật về đất đai liên quan đến tôn giáo,
hoạt động xây dựng cơ sở thờ tự; giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện về
đất đai, cơ sở vật chất liên quan đến tôn giáo... Có thể kể đến một số công
trình nghiên cứu sau:
- Ngô Phƣơng Bá (1998), Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng,
Nxb KHXH, Hà Nội;
- Lại Đức Hạnh (1999), Đạo Tin lành - Những vấn đề liên quan đến an
ninh trật tự ở Việt Nam hiện nay, đề tài khoa học cấp bộ, Bộ Công an, Hà Nội;
- Nguyễn Văn Thắng (1999), Vấn đề an ninh, quốc phòng trong lĩnh
vực tôn giáo, dân tộc, đề tài khoa học cấp Nhà nƣớc, Hà Nội;
- Trần Minh Thƣ (2004), Hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động
tôn giáo ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia
Hồ Chí Minh, Hà Nội;
- Nguyễn Tiến Trọng (2007), Quy định pháp luật hiện hành về đất đai
liên quan đến tôn giáo, thực trạng và giải pháp, đề tài khoa học cấp bộ, Bộ
Công an, Hà Nội;
- ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh (2010), "Quyền tự do tôn giáo ở Mỹ và
một số giá trị phổ biến có ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam", đề tài nghiên
cứu khoa học cấp trƣờng...
Tuy nhiên, cho đến nay chƣa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ, toàn
diện các vấn đề trong quy định hiện hành của pháp luật về quyền tự do tín
ngƣỡng, tôn giáo kể tƣ̀ khi có Pháp lên ̣ h tín ngƣỡng , tôn giáo năm 2004 và
các Nghị định hƣớng dẫn nhƣ: Nghị định 22/2005/NĐ-CP và Nghị định
92/2012-NĐ-CP ngày 08/11/2012.
3. Mục tiêu nghiên cứu
3.1. Mục tiêu tổng quát
Với đề tài: „„Pháp luật Việt Nam về quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo” tác giả nêu đƣợc thực trạng những vấn đề bất cập trong quy định
pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo ở Việt Nam từ khi có
Pháp lệnh tín ngƣỡng, tôn giáo năm 2004 đến nay. Qua đó, tác giả đƣa ra
một số kiến nghị, giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập để
tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo của công dân Việt Nam
trong giai đoạn hiện nay.
3.2. Mục tiêu cụ thể
- Tập trung làm sáng tỏ cơ sở lý luận của quyền tự do tín ngƣỡng, tôn
giáo theo pháp luật Việt Nam
- Nêu bật đƣợc thực trạng những vƣớng mắc trong việc áp dụng thực
hiện Pháp lệnh tín ngƣỡng, tôn giáo, những quy định còn bất cập nêu trong
Nghị định hƣớng dẫn thực hiện Pháp lệnh tín ngƣỡng tôn giáo.
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung, làm rõ những vấn đề quy định còn chƣa
rõ ràng, có thể hiểu nhiều cách khác nhau dẫn đến bất cập, khó khăn trong
công tác quản lý nhà nƣớc cũng nhƣ hạn chế quyền tự do tín ngƣỡng tôn
giáo của công dân.
4. Tính mới và những đóng góp của đề tài
Đây là công trình chuyên khảo trong khoa học pháp lý nƣớc ta về đánh
giá pháp luật, những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tự do tín ngƣỡng,
tôn giáo một cách tƣơng đối toàn diện và có hệ thống.
Đề tài phản ánh những vấn đề thực tiễn, cập nhật những thuận lợi, khó
khăn liên quan đến bảo vệ quyền tự do tín ngƣỡng tôn giáo theo pháp luật
Việt Nam kể từ khi có Pháp lệnh tín ngƣỡng, tôn giáo năm 2004 đến nay.
Phân tích, đánh giá một số quy định pháp luật không còn phù hợp,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#997207 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement