Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenminhtruc_lt
#961740 Link tải miễn phí luận văn
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2015
Miêu tả:90 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự và tố tụng dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục bảng
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THU THẬP, NGHIÊN
CỨU, ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG DÂN
SỰ CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM ................................................. 7
1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA THU THẬP, NGHIÊN CỨU, ĐÁNH
GIÁ CHỨNG CỨ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN CẤP
SƠ THẨM .............................................................................................. 7
1.1.1. Khái niệm thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố
tụng dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm .................................................... 7
1.1.2. Ý nghĩa của thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố
tụng dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm .................................................. 10
1.2. CƠ SỞ CỦA THU THẬP, NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨNG
CỨ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM ....... 14
1.2.1. Cơ sở lý luận của thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ
trong tố tụng dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm ..................................... 14
1.2.2. Cơ sở thực tiễn của thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ
trong tố tụng dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm ..................................... 16
1.3. KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIỂN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP
LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
VỀ THU THẬP, NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ
TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM ............. 18
1.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1989 ............................................... 18
1.3.2. Giai đoạn từ năm 1989 đến năm 2004 ............................................... 21
1.3.3. Giai đoạn từ 2004 đến nay ................................................................. 23
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ................................................................................ 25
Chƣơng 2:NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ
TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THU THẬP,
NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ TRONG TỐ
TỤNG DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM ......................... 26
2.1. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT
NAM HIỆN HÀNH VỀ THU THẬP CHỨNG CỨ TRONG TỐ
TỤNG DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM ................................. 26
2.1.1. Điều kiện Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành thu thập chứng cứ trong
tố tụng dân sự ..................................................................................... 26
2.1.2. Các biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm trong tố
tụng dân sự ......................................................................................... 30
2.2. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT
NAM HIỆN HÀNH VỀ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨNG
CỨ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM ....... 45
2.2.1. Nội dung nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự .......... 45
2.2.2. Thủ tục nghiên cứu và đánh giá chứng cứ trong tố tụng dân sự ........... 48
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ................................................................................ 55
Chƣơng 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP
LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM VỀ THU THẬP,
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ CỦA TÒA ÁN CẤP
SƠ THẨM VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................. 56
3.1. THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ
TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM VỀ THU THẬP, NGHIÊN CỨU VÀ
ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ CỦA TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM ................... 56
3.1.1. Những kết quả đạt đƣợc trong việc thực hiện các quy định của
pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về thu thập, nghiên cứu và
đánh giá chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm ....................................... 56
3.1.2. Những hạn chế, tồn tại, vƣớng mắc và nguyên nhân của những
hạn chế, tồn tại, vƣớng mắc trong việc thực hiện các quy định của
pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về thu thập, nghiên cứu, đánh
giá chứng cứ của Tòa án cấp sơ thẩm ................................................ 58
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU
THẬP, NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨNG CỨ CỦA TÒA ÁN
CẤP SƠ THẨM ................................................................................... 73
3.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật thu thập, nghiên cứu, đánh giá
chứng cứ trong tố tụng dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm ..................... 73
3.2.2. Kiến nghị về thực hiện pháp luật thu thập, nghiên cứu, đánh giá
chứng cứ trong tố tụng dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm ..................... 80
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 ................................................................................ 85
KẾT LUẬN .................................................................................................... 86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 88
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By giang1977
#981565 Minh muốn downloal tài liệu này: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật giao thông đường bộ - Qua thực tiễn xét xử tại tỉnh Lạng Sơn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Giúp mình nhé
Hình đại diện của thành viên
By giang1977
#981566 Minh muốn download tài liệu này: Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
giúp mình nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#981570 Bác này bạ đâu là yêu cầu đấy, chẳng có quy củ gì cả. Topic chung để yêu cầu có rồi mà
viewtopic.php?f=131&t=100854
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement