Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By giot_ledang_trongtim_112
#961736 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


MỞ ĐẦU....................................................................................................... 1
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN
VỤ ÁN DÂN SỰ ........................................................................................... 7
1.1. Khái niệm, đặc điểm thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự............................. 7
1.1.1. Khái niệm thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.......................................... 7
1.1.2. Đặc điểm thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự ......................................... 17
1.2. Cơ sở của việc xây dựng quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự . 20
1.2.1. Việc xây dựng các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự dựa
trên cơ sở sự hài hòa giữa mục tiêu bảo đảm thực hiện quyền con người và ổn
định trật tự của các quan hệ dân sự............................................................... 20
1.2.2. Việc xây dựng các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự dựa
trên cơ sở bảo đảm thực hiện quyền con người và bảo đảm sự điều hòa hoạt
động của hệ thống tư pháp............................................................................ 24
1.2.3. Việc xây dựng các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự dựa
trên tính chất của từng loại quan hệ tranh chấp............................................. 25
1.2.4. Việc xây dựng các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự dựa
trên hậu quả pháp lý khi hết thời hiệu khởi kiện đối với từng loại quan hệ
tranh chấp..................................................................................................... 27
1.3. Lược sử quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự ..... 28
1.3.1. Giai đoạn trước năm 1945 .................................................................. 28
1.3.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến trước 1995............................................... 30
1.3.3. Giai đoạn từ năm 1995 đến nay .......................................................... 31
Kết luận chương 1 ...................................................................................... 34
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ THỜI HIỆU
KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ................................................................... 36
2.1. Các quy định chung về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự ....................... 36
2.1.1. Quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự đối với các giao dịch dân
sự ................................................................................................................. 36
2.1.2. Quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự trong các quan hệ bồi
thường thiệt hại ngoài hợp đồng................................................................... 40
2.1.3. Quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự trong các quan hệ về thừa
kế ................................................................................................................. 44
2.2. Về một số quy định ngoại lệ về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự ......... 47
2.2.1. Quy định về thời hiệu khởi kiện trong trường hợp pháp luật nội dung
không có quy định........................................................................................ 47
2.2.2. Quy định về các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện......... 55
2.2.3. Quy định về thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện .................. 57
2.2.4. Quy định về bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện ........................................ 62
Kết luận chương 2 ...................................................................................... 65
Chương 3. THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ KIẾN NGHỊ ......... 67
3.1. Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ
án dân sự ...................................................................................................... 67
3.1.1. Sự không thống nhất trong việc áp dụng quy định về bắt đầu lại thời
hiệu khởi kiện vụ án dân sự giữa các Tòa án vẫn còn tồn tại ........................ 67
3.1.2. Hiện tượng Tòa án xác định không chính xác thời điểm bắt đầu lại thời
hiệu khởi kiện vẫn còn tồn tại....................................................................... 71 3.1.3. Vướng mắc trong việc xác định sự kiện được coi là căn cứ để bắt đầu
lại thời hiệu khởi kiện trong trường hợp có nhiều sự kiện xảy ra vào những
thời điểm khác nhau ..................................................................................... 71
3.1.4. Việc vận dụng không đúng quy định về thời gian không tính vào thời
hiệu khởi kiện do gặp trở ngại khách quan dẫn tới quyền lợi của chủ thể
không được xem xét..................................................................................... 74
3.1.5. Thủ tục hòa giải cơ sở kéo dài nhưng không được coi là trường hợp gặp
trở ngại khách quan dẫn tới chủ thể không bảo vệ được quyền lợi của mình 77
3.1.6. Vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng quy định về thời hiệu khởi kiện
thừa kế theo nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ............................................................. 79
3.2. Một số kiến nghị về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự............................ 87
3.2.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự ... 87
3.2.2. Kiến nghị về thi hành các quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện
vụ án dân sự ................................................................................................. 98
Kết luận chương 3 .................................................................................... 102
KẾT LUẬN............................................................................................... 103
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................. 104 1. Tính cấp thiết của đề tài
Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng
trong việc ổn định các quan hệ dân sự cũng như xác định chứng cứ để bảo vệ
quyền lợi của các bên. Việc quy định và xác định thời hiệu khởi kiện yêu cầu
Tòa án giải quyết các vụ việc dân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực
tiễn giải quyết các tranh chấp dân sự. Các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ
án dân sự một mặt nhằm bảo đảm quyền khởi kiện, đảm bảo thực hiện quyền
và nghĩa vụ chứng minh của đương sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
cá nhân, pháp nhân, mặt khác bảo đảm việc giải quyết vụ án dân sự của cơ
quan Tòa án được thuận lợi.
Các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự có lịch sử hình
thành từ các quy định của cổ luật thời phong kiến, được kế thừa và phát
triển cùng với sự phát triển của pháp luật dân sự Việt Nam. Thực tiễn cho
thấy, vấn đề thời hiệu thời kiện là một vấn đề đặc biệt phức tạp do việc xác
định thời hiệu khởi kiện không chỉ liên quan đến các quy định của pháp
luật tố tụng mà còn liên quan đến các quy định của pháp luật nội dung
trong từng thời điểm xác lập giao dịch. Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2005
đã có nhiều quy định về thời hiệu khởi kiện như: quy định về khái niệm,
cách tính thời hiệu, thời hiệu khởi kiện áp dụng cho tranh chấp cụ thể
(tranh chấp về hợp đồng, tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp
đồng, tranh chấp về thừa kế) và những biệt lệ khi áp dụng thời hiệu khởi
kiện vụ án dân sự. Tuy nhiên, việc hiểu và áp dụng các quy định về thời
hiệu khởi kiện vụ án dân sự trong thực tiễn, đặc biệt là trong hoạt động xét
xử còn gặp khá nhiều khó khăn và vướng mắc. Đứng trước thực trạng các
tranh chấp trong quan hệ dân sự không ngừng phát sinh đòi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng dân sự để bảo đảm hiệu quả của việc giải
quyết các tranh chấp, ngày 29/03/2011 tại kỳ họp thứ IX, Quốc hội khóa
XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLTTDS, bắt đầu
có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012. Trong đó, thời hiệu khởi kiện vụ án dân
sự là một trong các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung. Tuy nhiên, hiện vẫn
còn những tồn tại, hạn chế của pháp luật về vấn đề này chưa được giải
quyết triệt để. Việc áp dụng một số quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án
dân sự trong thực tiễn vẫn còn có cách hiểu khác nhau dẫn tới chưa bảo
đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự. Chính thực trạng
trên đã đặt ra yêu cầu cấp bách cần có công trình nghiên cứu một cách có
hệ thống, chuyên sâu, toàn diện về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự để góp
phần đưa ra những giải pháp hoàn thiện, khắc phục những hạn chế, tồn tại
của pháp luật về vấn đề này.
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Thời hiệu
khởi kiện vụ án dân sự trong pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành” làm
đề tài luận văn thạc sỹ của mình. Đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn
sâu sắc.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Sau khi BLTTDS năm 2004 và BLDS năm 2005 có hiệu lực và được
thi hành trong thực tiễn, một số quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân
sự đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế. Nhìn chung, vấn đề thời hiệu khởi kiện nói
chung và thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự nói riêng chủ yếu được đề cập
trong Giáo trình Luật dân sự của một số trường đại học như Trường Đại học
Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tư
pháp,… và trong một số bài viết như: Bài viết “Về thời hạn và thời hiệu trong
BLDS” của tác giả Đinh Văn Thanh đăng trên Tạp chí luật học, số Đặc san
11/2003; Bài viết “Thời hiệu khởi kiện thừa kế: những bất cập và hướng hoàn thiện” của tác giả Lê Minh Hùng đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số
9/2004; Bài viết “Một số vấn đề về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và thời
hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự” của tác giả Nguyễn Minh Hằng đăng
trên Tạp chí Kiểm sát số 19/2005; Bài viết “Hậu quả của việc hết thời hiệu
khởi kiện trong lĩnh vực hợp đồng” của tác giả Đỗ Văn Hữu và Đỗ Văn Đại
đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Hiến kế lập pháp, số tháng 3/2006;
Bài viết “Một số quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và những
vướng mắc trong thực tiễn áp dụng” của tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga được
đăng trên Tạp chí Nghề luật, số 2(8)/2007; Bài viết “Cần có văn bản hướng
dẫn thống nhất về thời hiệu khởi kiện án dân sự” của tác giả Hoàng Đức Triết
được đăng trên Tạp chí Kiểm sát, số 6/2010; Bài viết “Luật về thời hiệu của
một số nước và một số kiến nghị đối với quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án
dân sự theo BLTTDS Việt Nam” của tác giả Lê Mạnh Hùng được đăng trên
Tạp chí Tòa án nhân dân, số 6, 7/2011; Bài viết “Thời hiệu dân sự - Nhìn từ
góc độ lịch sử và so sánh” của tác giả Trần Anh Tuấn, đăng trên Tạp chí Tòa
án nhân dân, số 11 (tháng 6/2011); Bài viết “Bàn về vấn đề thời hiệu khởi
kiện” của tác giả Hoàng Quảng Lực được đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân,
số 14/2012; Bài viết “Cần có các văn bản hướng dẫn thống nhất về thời hiệu
khởi kiện vụ án dân sự” của tác giả Tưởng Duy Lượng được đăng trên Tạp
chí Kiểm sát, số Tân xuân năm 2012; Bài viết “Cần có văn bản hướng dẫn
thống nhất về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự” của tác giả Đoàn Đức Lương,
Đào Mai Hường được đăng trên Tạp chí Kiểm sát, số 19/2013.
Tuy nhiên do mục đích và phạm vi nghiên cứu, các công trình nghiên
cứu này hay dừng lại ở mức độ nêu ra những vướng mắc trong việc xác định
thời hiệu, cách tính thời hiệu mà chưa phân tích một cách toàn diện, tổng thể
các nội dung liên quan đến vấn đề này hay có công trình đã nghiên cứu
chuyên sâu nhưng phạm vi, phương pháp tiếp cận vấn đề hoàn toàn khác với phạm vi, phương pháp tiếp cận của đề tài. Tuy vậy, đây vẫn là những tài liệu
nghiên cứu quan trọng được tác giả lựa chọn tham khảo khi thực hiện việc
nghiên cứu đề tài luận văn của mình.
3. Mục tiêu nghiên cứu
3.1. Mục tiêu tổng quát
Luận văn tập trung nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận, phân tích
các quy định pháp luật dân sự về thời hiệu khởi kiện và tìm ra những điểm bất
cập, hạn chế trong thực tiễn áp dụng để từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị hoàn
thiện và thực hiện pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.
3.2. Mục tiêu cụ thể
- Làm rõ khái niệm, đặc điểm, cơ sở của việc quy định thời hiệu khởi
kiện vụ án dân sự;
- Phân tích, đánh giá các quy định của BLDS năm 2005 và BLTTDS năm
2004 được sửa đổi, bổ sung năm 2011 về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự;
- Tìm hiểu thực tiễn áp dụng các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án
dân sự thông qua những vụ án cụ thể để tìm ra những vướng mắc, bất cập
trong việc áp dụng quy định pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự. Từ
đó, kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện và áp dụng thống nhất
những quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận về thời hiệu khởi kiện vụ án dân
sự, các quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và việc áp
dụng các quy định này trong thực tiễn.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự có rất nhiều vấn đề cần bàn luận, tuy
nhiên, trong phạm vi khuôn khổ một luận văn thạc sỹ, chúng tui chỉ tập trung nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự mà
không nghiên cứu về thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự. Ngoài ra, luận
văn cũng không có tham vọng nghiên cứu về thời hiệu khởi kiện đối với các
tranh chấp phát sinh từ quan hệ kinh doanh, thương mại, lao động mà chỉ tập
trung nghiên cứu về thời hiệu khởi kiện đối với các tranh chấp phát sinh từ
quan hệ dân sự thuần túy như quan hệ sở hữu, hợp đồng, bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng, thừa kế.
Luận văn tập trung luận giải những vấn đề lý luận về thời hiệu khởi kiện
vụ án dân sự như: khái niệm, cơ sở và lược sử pháp luật Việt Nam về thời hiệu
khởi kiện vụ án dân sự dưới góc độ nghiên cứu so sánh với pháp luật một số
nước; đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật dân sự hiện hành trong
BLDS năm 2005 và BLTTDS năm 2004 được sửa đổi, bổ sung năm 2011 về
thời hiệu khởi kiện; tìm hiểu thực tiễn áp dụng để làm sáng tỏ những vướng mắc,
khó khăn khi áp dụng các quy định về thời hiệu khởi kiện. Kết quả nghiên cứu
của đề tài luận văn nhằm tìm ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn
thiện và thực hiện pháp luật về vấn đề thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, tác giả đã sử dụng một
số phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu cơ bản sau đây:
(i) Việc nghiên cứu thực hiện đề tài được dựa trên phương pháp luận
nghiên cứu khoa học duy vậy lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ
Chí Minh về Nhà nước và pháp luật;
(ii) Bên cạnh đó, luận văn còn sử dụng một số phương pháp nghiên cứu
chuyên ngành. Cụ thể như sau:
- Phương pháp phân tích, bình luận, diễn giải, phương pháp lịch sử, so
sánh luật học... được sử dụng trong Chương 1 khi nghiên cứu tổng quan
những vấn đề lý luận về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự; - Phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá,... được sử dụng trong
Chương 2 khi tìm hiểu và đánh giá các quy định của pháp luật về thời hiệu
khởi kiện vụ án dân sự;
- Phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích,... được sử dụng ở
Chương 3 khi đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về thời
hiệu khởi kiện vụ án dân sự và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng
như kiến nghị thực hiện pháp luật về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.
6. Kết cấu của luận văn
Luận văn gồm Lời mở đầu, 3 Chương và Kết luận. Nội dung 3 Chương
của Luận văn bao gồm :
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự
Chương 2: Thực trạng pháp luật hiện hành về thời hiệu khởi kiện vụ án
dân sự
Chương 3: Thực tiễn áp dụng các quy định về thời hiệu khởi kiện vụ án
dân sự và kiến nghị
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By khsv
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement