Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sonha1985
#961732 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Thế chấp bất động sản là một biện pháp rất quan trọng trong hệ
thống các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong pháp luật dân sự. Ở
Việt Nam, thế chấp bất động sản đã và đang diễn ra sôi động và ngày càng
trở nên quan trọng, không thể thiếu trong bối cảnh nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa. Tài sản là bất động sản trở thành vật bảo đảm, làm
trung gian tài chính, là cầu nối để các tổ chức tín dụng (TCTD) luân chuyển
vốn cho nền kinh tế. Trong các bất động sản được sử dụng làm tài sản thế
chấp thì quyền sử dụng đất (QSDĐ) là tài sản được sử dụng phổ biến.
Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện
chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được Nhà
nước giao đất, cho thuê đất với những quyền rất rộng rãi. Cũng như những
đối tượng sở hữu các bất động sản khác, QSDĐ chứa đựng trong mình
những quyền năng như: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. QSDĐ cũng trở
thành tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch tín dụng
(giao dịch thế chấp). Không có tài sản bảo đảm một cách an toàn thì hay sẽ
không có các giao dịch cho vay, hay có thì rủi ro đối với bên cho vay là rất
lớn, nguồn vốn vì thế mà không thể phân bổ hiệu quả và an toàn thông qua
thị trường tiền tệ. Và như vậy, thế chấp tài sản, trong đó có thế chấp QSDĐ
là điều kiện có tính tiên quyết đảm bảo cho sự vận hành một cách an toàn
cho thị trường tiền tệ.
Tuy nhiên, là một loại quyền tài sản phái sinh từ chế độ sở hữu toàn
dân về đất đai nên việc quy định bản thân QSDĐ và thế chấp QSDĐ là khá
phức tạp, mang tính đặc thù cao. Các điều kiện và thủ tục thế chấp, quy trình
xử lý QSDĐ khi giải chấp khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với các tài sản
thông thường khác. Điều đó cũng lý giải vì sao sự vận hành thế chấp bằng QSDĐ thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập. Trên thực tế rất khó để đưa QSDĐ
vào vận hành trong thị trường tín dụng một cách trôi chảy.
Nhiều giao dịch tiềm ẩn nguy cơ cao do có mâu thuẫn, bất đồng, thủ
tục xử lý thì dây dưa kéo dài, thi hành án khó khăn đã tác động và ảnh
hưởng tiêu cực đến ổn định xã hội cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của
các bên. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài "Thế chấp quyền sử dụng
đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay" là cần thiết, mang tính chuyên sâu
và có tính thời sự.
2. Tình hình nghiên cứu
Từ các nguồn thông tin mà tác giả có thể tiếp cận cho thấy, chưa có
công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu về thế chấp QSDĐ ở Việt
Nam đã được công bố. Việc nghiên cứu về thế chấp QSDĐ mới được tiến
hành dưới dạng bài viết tạp chí, tham luận hội thảo hay những chuyên đề
nhỏ trong các công trình nghiên cứu chung về giao dịch bảo đảm.
Một số bài tạp chí đã phân tích, đánh giá ở một vài khía cạnh của sự
bất cập, mâu thuẫn của pháp luật hiện hành, gây những rào cản cho việc vận
hành quyền thế chấp QSDĐ. Tiêu biểu phải kể đến là những bài viết của tác giả
Phan Minh Ngọc: Nợ khó đòi trong ngành ngân hàng Trung Quốc - Một số liên
hệ với Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 2/2007; tác giả Nguyễn Văn Mạnh:
Một số vấn đề về giao dịch bảo đảm theo pháp luật hiện hành, Tạp chí Nghiên
cứu lập pháp, số 6/2007; tác giả An Đồng: Sớm tháo gỡ những bất cập về
thủ tục vay vốn ngân hàng, Tạp chí Tài chính, tháng 8/2007...
Ở tầm nghiên cứu cao hơn là những công trình chuyên khảo, các đề tài
nghiên cứu khoa học, các luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ đề cập nội dung liên quan
của luận án như: Bình luận khoa học về các biện pháp bảo đảm thực hiện
nghĩa vụ dân sự của TS. Nguyễn Ngọc Điện, Nhà xuất bản Trẻ, Thành phố
Hồ Chí Minh năm 2002; Luận án tiến sĩ Luật học của tác giả Nguyễn Quang
Tuyến: "Quyền sử dụng đất trong các giao dịch dân sự và thương mại", năm 2003; Tác giả Nguyễn Văn Hoạt với luận án tiến sĩ Luật học về "Bảo đảm
thực hiện hợp đồng tín dụng ngân hàng bằng thế chấp tài sản", năm 2004...
Những công trình nêu trên chỉ tiếp cận thế chấp QSDĐ với ý nghĩa là
một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, chúng được nghiên cứu
cùng với các biện pháp bảo đảm khác. Vì vậy, nội dung cũng mới chỉ dừng lại
ở những phác thảo khái quát hay nêu lên một vài bất cập của pháp luật hiện
hành về thế chấp QSDĐ ở phạm vi nhỏ hẹp. Cho đến nay, chưa có công trình
nào xem xét vấn đề thế chấp QSDĐ một cách tổng thể ở cả phương diện lý luận
và thực tiễn, về sự kết hợp hài hòa, giao thoa giữa pháp luật chung và pháp luật
chuyên ngành điều chỉnh quan hệ thế chấp, về những thực tiễn sinh động và
phức tạp của quan hệ này trên thực tế.
Như vậy, luận văn này là đề tài nghiên cứu chuyên sâu về pháp luật
thế chấp QSDĐ ở Việt Nam, không trùng lặp với các công trình nghiên cứu
khoa học đã được công bố.
3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
* Mục đích nghiên cứu
Việc nghiên cứu đề tài này nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực
tiễn của pháp luật về thế chấp QSDĐ ở Việt Nam, qua đó đề xuất các giải
pháp hoàn thiện pháp luật về thế chấp QSDĐ đáp ứng có hiệu quả các yêu
cầu do thực tế cuộc sống đặt ra.
* Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu QSDĐ: Trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai làm cơ
sở cho kết luận rằng, QSDĐ của người sử dụng đất ở Việt Nam là tài sản và là
một loại bất động sản.
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận về thế chấp QSDĐ với tính cách là
một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và với tính cách là loại hình thế
chấp phổ biến và chiếm ưu thế của hình thức thế chấp tài sản. Qua đó làm cơ
sở cho việc nhận diện về vai trò, ý nghĩa của thế chấp QSDĐ đối với đời sống
kinh tế, xã hội. - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về thế chấp QSDĐ, đánh
giá khái quát các thành tựu mà pháp luật Việt Nam trong thời gian qua đã đạt
được, đồng thời chỉ rõ các vấn đề bất cập đang tồn tại trong chế định pháp
luật này.
- Phân tích các yêu cầu, giải pháp về hoàn thiện pháp luật và nâng cao
hiệu quả vận hành quyền thế chấp QSDĐ trong thực tế.
* Đối tượng nghiên cứu:
- Hệ thống quan điểm, tài liệu khoa học về thế chấp tài sản và thế
chấp QSDĐ.
- Hệ thống quy định của pháp luật đất đai (PLĐĐ), pháp luật dân sự,
pháp luật thuộc lĩnh vực tín dụng ngân hàng Việt Nam về thế chấp QSDĐ.
- Thực tiễn thi hành pháp luật về thế chấp QSDĐ ở Việt Nam trong
thời gian qua.
* Phạm vi nghiên cứu:
Thế chấp QSDĐ là một vấn đề liên ngành, phức tạp, có liên quan mật
thiết đến nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội và pháp luật. Tuy nhiên,
luận văn chỉ tập trung nghiên cứu trong khuôn khổ pháp luật điều chỉnh
những nội dung cơ bản về thế chấp QSDĐ như: chủ thể và đối tượng của
quan hệ thế chấp; hình thức và thủ tục xác lập quan hệ thế chấp QSDĐ;
những thỏa thuận cơ bản của các bên trong quá trình xác lập và thực hiện giao
dịch thế chấp và các quy định về việc chấm dứt QSDĐ, xử lý QSDĐ khi bên
thế chấp vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Về chủ thể nhận thế chấp QSDĐ, tác giả chỉ
nghiên cứu chủ thể là các TCTD được phép hoạt động tại Việt Nam - chủ thể
thường xuyên, phổ biến và chiếm ưu thế hiện nay.
4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật
lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước
pháp quyền, các quan điểm, các học thuyết của khoa học pháp lý Việt Nam. Các phương pháp: phân tích, thống kê, so sánh, lịch sử, chứng minh, tổng
hợp, quy nạp được kết hợp sử dụng để triển khai thực hiện đề tài. Trong đó,
phân tích, thống kê, so sánh và chứng minh được xác định là những phương
pháp nghiên cứu chủ yếu.
5. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về thế chấp quyền sử dụng đất và
pháp luật điều chỉnh thế chấp quyền sử dụng đất.
Chương 2: Một số vấn đề cụ thể liên quan đến thế chấp quyền sử dụng
đất ở Việt Nam.
Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất ở
Việt Nam.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By giang1977
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement