Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngohuythanh_112
#961710 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu hệ thống quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm nhận diện đậm nét vai trò và vị trí của Tòa án nhân dân trong giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đặt trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp. Trên cơ sở kế thừa các thành tựu nghiên cứu của khoa học pháp lý, luận văn tiếp tục đi sâu tìm hiểu nhằm chỉ ra hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xác lập thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tìm hiểu, phân tích pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân đặt trong mối quan hệ với thực tiễn áp dụng để nhận diện, lý giải những hạn chế, bất cập tạo tiền đề ra các giải pháp khắc phục. Xác lập được những định hướng cho quá trình hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua Tòa án nhân dân và đề xuất các giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện mảng pháp luật về lĩnh vực này
3
T
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1.1. Khái niệm chung về chuyển quyền sử dụng đất
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm của chuyển quyền sử dụng đất
1.1.3. Các nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất
1.1.4. Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất nói chung
1.1.5. Hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất
1.2. Khái niệm, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật về quyền sử
dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN
NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THỰC TIỄN GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
2.1. Thực trạng pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử
dụng đất
2.1.1. Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
4
2.1.2. Ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thủ tục
công chứng, đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
2.1.3. Thủ tục yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất; đăng ký quyền sử dụng đất nhằm đảm
bảo giá trị pháp lý của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử
dụng đất
2.2. Thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp liên
quan đến quyền sử dụng đất và hậu quả pháp lý của việc giải
quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
tại Tòa án
2.2.1. Thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp liên
quan đến quyền sử dụng đất
2.2.2. Hậu quả pháp lý của việc giải quyết tranh chấp hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tòa án
2.3. Thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất tại Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội
2.3.1. Giới thiệu chung về địa giới hành chính của thành phố Hà Nội
2.3.2. Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất tại Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội
Chương 3: PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƢỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VIỆC
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH
PHỐ HÀ NỘI
3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp
hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
3.1.1. cần làm rõ thuật ngữ "đất không có tranh chấp" được
quy định trong Luật Đất đai 2003 để tránh rủi ro cho các bên
tham gia hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
3.1.2. Việc hòa giải cơ sở đối với các tranh chấp về hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất
3.1.3. Cần xem xét lại việc có nên quy định chủ sử dụng đất được
phép ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục mua bán,
chuyển nhượng quyền sử dụng đất
3.1.4. Cần có sự thống nhất giữa Luật Đất đai 2003, Bộ luật Dân sự
2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành khi quy định hợp đồng
bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
3.1.5. Cần có sự thống nhất trong quy định về thủ tục: Cơ quan có
thẩm quyền chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử
dụng đất trong các văn bản pháp luật
3.2. Giải pháp quản lý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại
thành phố Hà Nội
3.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về
chuyển nhượng quyền sử dụng đất
3.2.2. Thiết lập hệ thống mạng điện tử liên kết cung cấp thông tin
giữa các tổ chức hành nghề công chứng và văn phòng đăng ký
nhà đất
3.2.3. Nhanh chóng hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho người dân; tăng cường công tác quản lý của nhà
nước trong các giao dịch về quyền sử dụng đất
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất đai được xác định là tài sản vô giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất
đặc biệt, là địa bàn phân bổ các khu dân cư, các ngành kinh tế, là bộ phận cơ bản
của lãnh thổ quốc gia, là thành phần quan trọng bậc nhất của môi trường sống.
Đất đai có giá trị như vậy nên con người luôn luôn có mong muốn tác
động vào nó thường xuyên và tích cực để tạo ra những giá trị vật chất, tinh
thần phục vụ đời sống cho mình. Sự chuyển dịch đất đai từ chủ thể sử dụng
này sang chủ thể sử dụng khác là một quy luật vận động tất yếu. Luật Đất đai
năm 1993 cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một bước đột phá quan
trọng trong việc quy định các quyền của người sử dụng đất, mở ra thời kỳ
mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các quan hệ đất đai vận động phù hợp với cơ
chế thị trường. Luật Đất đai năm 1993 đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung vào
các năm 1998 và 2001. Ngày 26/11/2003, Quốc hội thông qua Luật Đất đai
mới với nhiều điểm mới tiến bộ hơn so với các văn bản pháp luật trước đó.
Tuy nhiên, từ khi Luật Đất đai năm 2003 ra đời, hoạt động chuyển
nhượng quyền sử dụng đất ngày một phức tạp, đa dạng. Các chủ thể trong
quan hệ pháp luật đất đai khi không đạt được sự đồng thuận thường khởi kiện
ra cơ quan Tòa án để giải quyết tranh chấp. Đặc biệt, tại địa bàn lớn như Thủ
đô Hà Nội, thị trường chuyển nhượng bất động sản - quyền sử dụng đất rất sôi
động thì các tranh chấp liên quan đến nó khiến cho các cơ quan tiến hành tố
tụng hàng ngày phải thụ lý một khối lượng hồ sơ vụ việc khổng lồ. Là người
trực tiếp tiến hành hoạt động pháp luật, trực tiếp giải quyết các tranh chấp hợp
đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các đương sự, học viên nhận
thấy cần thiết phải nghiên cứu tìm hiểu bản chất pháp lý của hợp đồng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất; tìm hiểu thực tiễn quá trình giải quyết tranh chấp


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1000732 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Hình đại diện của thành viên
By xjumaj
#1000860 Download được rồi Thank mod nhiều ạ :D
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement