Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Aelfdane
#961671 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TRÁCH
NHIỆM BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO HÀNG HÓA CÓ KHUYẾT
TẬT GÂY RA CHO NGƢỜI TIÊU DÙNG ... Error! Bookmark not defined.
1.1. Những vấn đề chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho
người tiêu dùng ................................................... Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Khái niệm về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng ........ Error!
Bookmark not defined.
1.1.2. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho
người tiêu dùng ................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2. Sơ lược các quy định của pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường
thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng ............... Error!
Bookmark not defined.
1.2.1. Giai đoạn trước năm 1999......................... Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Giai đoạn từ năm 1999 đến nay ................ Error! Bookmark not defined.
1.3. Kinh nghiệm pháp luật quốc tế và một số nước trên thế giới về trách
nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu
dùng..................................................................... Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO HÀNG HÓA CÓ
KHUYẾT TẬT GÂY RA CHO NGƢỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM
............................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1. Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có
khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng................. Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Có thiệt hại xảy ra ..................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Có tồn tại của hàng hóa có khuyết tật ....... Error! Bookmark not defined.
2.1.3. Có mối quan hệ nhân quả giữa khuyết tật và thiệt hại.. Error! Bookmark
not defined.
2.1.4. Vấn đề lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có
khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng................. Error! Bookmark not defined.
2.2. Chủ thể của trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật
gây ra cho người tiêu dùng.................................. Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại........ Error! Bookmark not
defined.
2.2.2. Chủ thể được bồi thường thiệt hại ............ Error! Bookmark not defined.
2.3. Xác định thiệt hại của người tiêu dùng về tài sản, tính mạng, sức khỏe.... Error!
Bookmark not defined.
2.3.1. Thiệt hại về tài sản .................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm...... Error! Bookmark not
defined.
2.4. Nguyên tắc bồi thường................................. Error! Bookmark not defined.
2.5. Miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra
cho người tiêu dùng............................................. Error! Bookmark not defined.
2.6. Đánh giá pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng
hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng ..... Error! Bookmark not defined.
2.6.1. Những ưu điểm ......................................... Error! Bookmark not defined.
2.6.2. Những tồn tại, hạn chế .............................. Error! Bookmark not defined.
Chƣơng 3: THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT BỒI THƢỜNG THIỆT
HẠI VÀ PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRÁCH
NHIỆM BỒI THƢỜNG THIỆT HẠI DO HÀNG HÓA CÓ KHUYẾT
TẬT GÂY THIỆT HẠI CHO NGƢỜI TIÊU DÙNG Ở VIỆT NAM Error!
Bookmark not defined.
3.1. Thực tiễn giải quyết bồi thường thiệt hại về trách nhiệm bồi thường thiệt
hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùngError! Bookmark not
defined.
3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do
hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng .......... Error! Bookmark not
defined.
3.2.1. Giải pháp tiếp tục nghiên cứu lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt
hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùngError! Bookmark not
defined.
3.2.2. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về trách nhiệm trách nhiệm bồi thường thiệt
hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùngError! Bookmark not
defined.
3.2.3. Giải pháp cơ chế thực thi pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại
do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng ..... Error! Bookmark not
defined.
KẾT LUẬN................................................. Error! Bookmark not defined.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.... Error! Bookmark not defined.

MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài
Trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá, bên cạnh việc tạo điều kiện
thuận lợi để lưu thông, trao đổi hàng hóa, pháp luật Việt Nam cũng cần có cơ
chế ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, không bảo đảm an
toàn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD), bảo vệ sản xuất trong
nước và lợi ích quốc gia. Vì yêu cầu đó nên liên tục những năm gần đây, nhà
nước ta đã ban hành các đạo luật chuyên ngành để quản lý chất lượng sản
phẩm, hàng hoá (CLSPHH).
Trong những năm gần đây, pháp luật về CLSPHH nước ta không
ngừng được hoàn thiện cho phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và bối cảnh hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.
Thực tiễn ở Việt Nam, đã có rất nhiều hàng hóa (máy móc, thiết bị đồ gia
dụng, thực phẩm, dược phẩm…) được sản xuất (kể cả từ nước ngoài cung cấp
tại Việt Nam) không đảm bảo chất lượng, gây nguy hại hay gây thiệt hại cho
người tiêu dùng (NTD) không chỉ về tài sản mà còn về tính mạng, sức khỏe.
Đây là vấn đề bức xúc lớn trong xã hội. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam không
có đạo luật đặc thù để buộc nhà sản xuất, nhà kinh doanh, nhà phân phối, nhà
cung cấp, người bán lẻ và những người khác cung cấp hàng hóa phải chịu
trách nhiệm về những thiệt hại do khuyết tật trong hàng hóa của họ gây ra cho
NTD. Vấn đề này mới chỉ được Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005 quy định
có tính nguyên tắc là: “Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác sản xuất, kinh
doanh không bảo đảm chất lượng hàng hoá mà gây thiệt hại cho người tiêu
dùng thì phải bồi thường” [34, Điều 630]. Đây là quy định mới mang tính
nguyên tắc và trên thực tế NTD chưa có công cụ pháp lý hữu hiệu để bảo vệ
mình. Cho nên, nếu nhà sản xuất cung cấp sản phẩm nguy hại cho tài sản, sức
khỏe, tính mạng của NTD thì cũng không có đủ cơ sở pháp lý để đòi bồi
thường thiệt hại (BTTH).
Vì vậy, để nâng cao hiệu lực điều chỉnh của pháp luật với các quan hệ
xã hội về CLSPHH tương xứng với vai trò quan trọng của nó trong sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhà nước đã ban hành Luật Tiêu
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 và Luật CLSPHH năm 2007. Đây là
các đạo luật chuyên ngành về CLSPHH với phạm vi điều chỉnh tương đối đầy
đủ, hệ thống phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đáp ứng nhu cầu vật chất,
tinh thần ngày càng cao của nhân dân.
Nhằm hoàn thiện chế tài trách nhiệm dân sự do vi phạm quy định của
pháp luật về CLSPHH trên cơ sở BLDS, Luật CLSPHH có những quy định
đặc thù về trách nhiệm dân sự một số điểm mới đáng chú ý sau:
- Xác định rõ trách nhiệm bồi thường của các chủ thể sản xuất, kinh
doanh vi phạm các quy định của pháp luật về CLSPHH mà gây ra thiệt hại
cho người khác là cơ sở để người bị thiệt hại yêu cầu BTTH cho mình.
- Xác định quyền được BTTH không những của NTD mà còn của
người mua đối với các thiệt hại do vi phạm các quy định của pháp luật về chất
lượng sản phẩm, hàng hoá gây ra. BLDS chỉ quy định NTD có quyền được
bồi thường. Quy định người mua được quyền BTTH trong Luật CLSPHH có
thể xem là đã lấp được “lỗ hổng” của BLDS.
- Quy định cụ thể các loại thiệt hại mà tổ chức, cá nhân vi phạm các
quy định của pháp luật về CLSPHH gây ra phải bồi thường cho người bị thiệt
hại. Trên cơ sở các quy định về BTTH của BLDS, Luật CLSPHH đã quy
định cụ thể các loại thiệt hại được xác định để bồi thường: thiệt hại về giá trị
hàng hoá, tài sản bị hư hỏng hay bị huỷ hoại; thiệt hại về tính mạng, sức
khoẻ con người; thiệt hại về lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản
và chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.
- Quy định các trường hợp được miễn trách nhiệm bồi thường trên cơ
sở nguyên tắc của pháp luật dân sự là một người chỉ phải bồi thường nếu có
thực hiện hành vi có lỗi gây ra thiệt hại của người khác. Đây là những trường
hợp được miễn trách nhiệm bồi thường mà chưa được quy định trong luật dân
sự và luật thương mại.
Bảo đảm CLSPHH có ý nghĩa rất quan trọng với NTD, người sản xuất
và nhà nước trong việc duy trì an ninh, trật tự công cộng và lợi ích quốc gia.
Nhà nước thông qua việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các công cụ quản lý khác và kiểm tra việc thực
hiện các quy định này, tác động đến các yếu tố hình thành CLSPHH để bảo
đảm an toàn cho sản phẩm, hàng hoá được đưa ra thị trường sử dụng như
BLDS (2005), Bộ luật hình sự (1999), Luật Cạnh tranh (2004), Luật Tiêu
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (2006), Luật Dược (2005), Luật An toàn thực
phẩm (năm 2010), Luật BVQLNTD (2011).
Như vậy có thể khẳng định rằng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
quy định trách nhiệm BTTH do hàng hóa kém chất lượng gây ra cho NTD
không ít, vấn đề chỉ còn ở chỗ các địa phương, cơ quan có trách nhiệm bảo vệ
NTD sẽ thực thi như thế nào mà thôi.
Chúng ta đã có nhiều luật, nghị định, thông tư hướng dẫn về bảo vệ
quyền lợi của NTD, nhưng việc thực thi còn rất hạn chế, xa rời thực tế. Nhiều
cơ quan, địa phương chưa tham gia bảo vệ NTD như trong luật đã quy định.
Khả năng tiếp cận các điểm khiếu nại của của NTD (đặc biệt là NTD ở nông
thôn, miền núi, vùng biên giới, hải đảo) còn rất hạn chế, NTD đa phần còn rất
mù mờ về quyền lợi của mình.
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đó, sau một thời gian tìm hiểu, tui đã
chọn đề tài luận văn thạc sĩ luật học: “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do
hàng hóa có khuyết tật gây ra cho người tiêu dùng theo pháp luật Việt
Nam”
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Từ trước tới nay, nghiên cứu về trách nhiệm BTTH do hàng hóa có
khuyết tật gây ra cho NTD vẫn đang còn đang bỏ ngỏ để các nhà nghiên cứu
khai phá. Đã có một số công trình khoa học, bài viết hay tham luận được
công bố trên các sách chuyên khảo, tạp chí khoa học chuyên ngành hay diễn
đàn khoa học đề cập đến trách nhiệm BTTH do hàng hóa có khuyết tật gây ra
cho NTD như: luận văn cử nhân luật học “Trách nhiệm sản phẩm theo pháp
luật cộng đồng Châu Âu và pháp luật Việt Nam” của Nguyễn Thị Tường Vi;
luận văn tiến sỹ luật học “Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với chất lượng
sản phẩm, hàng hóa” của TS. Chu Đức Nhuận; “Trách nhiệm sản phẩm và
việc bảo vệ người tiêu dùng trong pháp luật Việt Nam” của GS.TS. Lê Hồng
Hạnh; “Luật bảo vệ người tiêu dùng trong pháp luật Việt Nam” của PGS.TS.
Nguyễn Như Phát”; “Vấn đề trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật Việt
Nam” của TS. Nguyễn Văn Cương; “Trách nhiệm nghiêm ngặt và miễn, giảm
trách nhiệm trong pháp luật về trách nhiệm sản phẩm”; của Ths. Phạm Thị
Phương Anh; “Góp ý về Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi - Phần liên quan
đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” của TS. Bùi Nguyên Khánh…hoặc
về kinh nghiệm quốc tế như “Các nguyên lý cơ bản của chế định trách nhiệm
sản phẩm tại Hoa Kỳ và một số quốc gia trên thế giới” của GS.TS. Lê Hồng
Hạnh, Trương Hồng Quang; “Bàn về Luật trách nhiệm sản phẩm trong kinh
doanh quốc tế” của TS. Tăng Văn Nghĩa; “Một số vấn đề về Luật trách
nhiệm sản phẩm cộng đồng Châu Âu” của TS. Nguyễn Am Hiểu; “Kinh
nghiệm xây dựng pháp luật vể trách nhiệm sản phẩm của một số nước ASEAN” của Ths. Trần Thị Quang Hồng, Trương Hồng Quang; “Trách
nhiệm bồi thường thiệt hại do tác động của tài sản gây ra dưới góc nhìn của
so sánh” của Ths. Bùi Thị Thanh Hằng, Ths. Đỗ Giang Nam. Tuy nhiên, cho
đến thời điểm này, vẫn còn nhiều vấn đề về trách nhiệm BTTH do hàng hóa
có khuyết tật gây ra cho người NTD chưa được nghiên cứu làm rõ.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận về
trách nhiệm BTTH do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho NTD; nội dung các
quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về trách nhiệm BTTH do hàng
hóa có khuyết tật gây ra cho NTD và việc thực tiễn giải quyết việc BTTH do
hàng hóa có khuyết tật gây ra cho NTD. Qua việc nghiên cứu nhận diện, phát
hiện những hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật Việt Nam hiện
hành về trách nhiệm BTTH do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho NTD, từ đó
tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục để góp phần nâng cao trách nhiệm
của các cá nhân, tổ chức đối với CLSPHH, BVQLNTD, thúc đẩy nền kinh tế
sản xuất hàng hóa phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.
Xuất phát từ mục đích của việc nghiên cứu đề tài nêu trên, luận văn có
các nhiệm vụ sau:
- Làm rõ cơ sở lý luận của vấn đề về trách nhiệm BTTH do hàng hóa có
khuyết tật gây ra cho NTD như khái niệm BTTH ngoài hợp đồng; khái niệm
NTD; khái niệm hàng hóa khuyết tật; khái niệm trách nhiệm BTTH do hàng
hóa có khuyết tật gây ra cho NTD; kinh nghiệm về trách nhiệm BTTH cho
NTD của một số nước trên thế giới.
- Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về trách
nhiệm BTTH do hàng hóa có khuyết tật gây ra cho NTD.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm trách nhiệm BTTH do hàng
hóa có khuyết tật gây ra cho NTD.
2.4. Nguyên tắc bồi thƣờng
Nguyên tắc BTTH gồm:
1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên
có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng
tiền, bằng hiện vật hay thực hiện một công việc, cách bồi
thường một lần hay nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy
định khác.
2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu
do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước
mắt và lâu dài của mình.
3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì
người bị thiệt hại hay người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án
hay cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường [34,
Điều 605].
Trong trường hợp các bên không thoả thuận được thì khi giải quyết
tranh chấp về BTTH, pháp luật quy định như sau:
2….
a) Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ, có nghĩa là khi có
yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại do tài sản, sức khoẻ, tính
mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm phải căn cứ vào các
điều luật tương ứng của BLDS quy định trong trường hợp cụ thể đó
thiệt hại bao gồm những khoản nào và thiệt hại đã xảy ra là bao
nhiêu, mức độ lỗi của các bên để buộc người gây thiệt hại phải bồi
thường các khoản thiệt hại tương xứng đó.
b) Để thiệt hại có thể được bồi thường kịp thời, Toà án phải
giải quyết nhanh chóng yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại trong thời
hạn luật định. Trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng một hoặc
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement