Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#761933 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Dù không tực tiếp chứa đựng các quy phạm pháp luật quốc tế nhưng các phương tiện bổ trợ nguồn của Luật quốc tế có ý nghĩa là tiền đề để hình thành điều ước quốc tế và tập quán quốc tế.
2
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Về lý luận, nguồn của luật quốc tế là phạm trù pháp lý gắn với quá trình
hình thành các quy định của luật này. Những phương tiện hỗ trợ việc xác định quy
phạm luật luật quốc tế, cũng được đề cập tại khoản 1 Điều 38 Quy chế tòa án quốc
tế Liên hợp quốc (bao gồm án lệ, các học thuyết của các luật gia có trình độ cao)
và một số hình thức khác hình thành trong thực tiễn phát triển của luật quốc tế như
nghị quyết không bắt buộc của tổ chức quốc tế, hành vi pháp lý đơn phương của
quốc gia… Điêu ươc quôc tê va tâp quan quôc tê la hai nguôn cua Luât quôc tê.
Phương tiên bô trơ va Điêu ươc quôc tê, tâp quan quôc tê co môi quan hê vơi nhau.
Để hiểu biết thêm về các phương tiện bổ trợ nguồn của Luật quốc tế tôi chọn đề
tài: “Dù không tực tiếp chứa đựng các quy phạm pháp luật quốc tế nhưng các
phương tiện bổ trợ nguồn của Luật quốc tế có ý nghĩa là tiền đề để hình thành điều
ước quốc tế và tập quán quốc tế”.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Theo quy đinh tai điêm d khoan 1 Điêu 38 cua Quy chê toa an quôc tê
(1945) quy đinh: “Vơi nhưng điêu kiên nêu ơ Điêu 59, cac Nghi quyêt xet xư va
cac luân thuyêt cua cac chuyên gia co chuyên môn cao nhât vê luât phap công khai
cua nhiêu dân tôc khac nhau đươc coi la phương tiên bô trơ đê xac đinh cac tiêu
chuân phap ly”. Tư quy đinh nay, cac phương tiên bô trơ nguôn cua Luât quôc tê
bao gôm: phan quyêt cua toa an quôc tê Liên hơp quôc, hoc thuyêt vê luât quôc tê.
Tuy điêu 38 không nêu nhưng phương tiên bô trơ nguôn luât quôc tê nhưng trong
thưc tiên nhưng Nghi quyêt cua tô chưc quôc tê liên chinh phu, cac nguyên tăc
phap luât chung, hanh vi đơn phương cua quôc gia vân đươc xem la nhưng phương
tiên bô trơ cua nguôn Luât quôc tê.
1. Phán quyết của Tòa án quốc tế Liên hợp quốc
Trong học thuyết về luật quốc tế ở phương Tây thường có quan điểm cao
quá mức vai trò của các quyết định của tòa án và trọng tại. Điều này cũng dễ hiểu,
bởi lẽ ở các nước thuộc hệ thống pháp luật Anh – Mỹ thì án lệ được coi là nguồn
cơ bản của pháp luật, vì các quy phạm pháp lý chủ yếu nằm trong quyết định của
tòa án và trọng tài, còn quy phạm văn bản pháp quy lại không phải là chủ yếu.
Về lý luận, nguồn của luật quốc tế là phạm trù pháp lý gắn với quá trình hình thành các quy định của luật này. Những phương tiện hỗ trợ việc xác định quy phạm l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement