Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By babybietyeu113114115
#759146 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chính sách đền bù thiệt hại, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong thời gian qua ở Việt Nam
2
®Æt ra song nã cßn nhiÒu ®iÒu ch­a thËt phï hîp ®· lµm ¶nh h­ëng ®Õn
tiÕn ®é vµ thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh, g©y thiÖt h¹i nhiÒu cho Nhµ
n­íc. Tr­íc t×nh h×nh ®ã em ®· chän ®Ò tµi: “ChÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt
h¹i, t¸i ®Þnh c­ khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt trong thêi gian qua ë ViÖt
Nam” víi mong muèn cã ®­îc c¸i nh×n bao qu¸t vÒ chÝnh s¸ch ®Òn bï
thiÖt h¹i cña n­íc ta qua c¸c chÆng ®­êng ph¸t triÓn, ®¨c biÖt lµ nghÞ
®Þnh 22/N§­CP, tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè kiÕn nghÞ ®Ó chÝnh s¸ch ®­îc
hoµn thiÖn h¬n.
B. NỘI DUNG
i. tæng quan vÒ chÝnh s¸ch ®Òn bï thiÖt h¹i khi nhµ n­íc thu håi ®Êt ë viÖt nam
Gi¶i phãng mÆt b»ng lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn quan
®Õn viÖc di dêi nhµ cöa, c©y cèi, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ mét bé
phËn d©n c­ trªn mét phÇn ®Êt nhÊt ®Þnh ®­îc quy ho¹ch cho viÖc c¶i
t¹o, më réng hoÆc x©y dùng mét c«ng tr×nh míi.
Qu¸ tr×nh gi¶i phãng mÆt b»ng ®­îc tÝnh tõ khi b¾t ®Çu h×nh
thµnh héi ®ång gi¶i phãng mÆt b»ng ®Õn khi gi¶i phãng xong vµ giao
cho chñ ®Çu t­ míi. §©y lµ mét qu¸ tr×nh ®a d¹ng vµ phøc t¹p thÓ hiÖn sù
kh¸c nhau gi÷a c¸c dù ¸n vµ liªn quan ®Õn lîi Ých trùc tiÕp cña c¸c bªn
tham gia vµ c¶ cña x· héi.
C«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn tiÕn ®é
cña c¸c dù ¸n, lµ kh©u ®Çu tiªn thùc hiÖn dù ¸n. Trong ®ã ®Òn bï thiÖt
h¹i lµ kh©u quan träng quyÕt ®Þnh tiÕn ®é gi¶i phãng mÆt b»ng.
Theo tõ ®iÓn tiÕng ViÖt th× ®Òn bï cã nghÜa lµ: “tr¶ l¹i ®Çy ®ñ
hoÆc t­¬ng xøng víi mÊt m¸t hoÆc sù vÊt v¶” ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ:
Trong lịch sử phát triển của mọi quốc gia việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là việc làm không thể
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement