Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lelien123
#757732 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chế độ pháp lý về hợp đồng tín dụng ngắn hạn và thực tiễn áp dụng tại NHTMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank).
2
1. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ nguyªn nh©n...............................................................................................71
2. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n. ............................................................................................................73
II. Mét sè kiÕn nghÞ. ...........................................................................................................................75
1. Hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ tÝn dông ng¾n h¹n vµ hîp ®ång tÝn dông ng¾n h¹n.........................75
2. Mét sè kiÕn nghÞ .........................................................................................................................79
KÕt luËn ................................................................................................................................................................86
Tµi liÖu tham kh¶o...............................................................................................................................................87
Bố cục của đề tài được chia thành 3 chương:. Chương I: Hợp đồng tín dụng ngắn hạn- Một chủng loại của hợp đồng kinh tế.. Chương II: Ký kết và thực hiện hợp đồng
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement