Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Erkerd
#753665 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng
KILOBOOKS.COM
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

NguyÔn §øc C¶nh Líp: LuËt Kinh doanh 41A
2
thùc tiÔn ¸p dông
" ®Ó lµm ®Ò tµi chuyªn ®Ò thùc tËp cho m×nh, nh»m nghiªn
cøu vµ gãp phÇn vµo c«ng cuéc hoµn thiÖn ph¸p luËt vÒ hîp ®ång kinh tÕ.
§Ò tµi ®−îc kÕt cÊu thµnh 3 ch−¬ng : Ch−¬ng I : ChÕ ®é ph¸p lý vÒ hîp ®ång kinh tÕ. Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ ¸p dông
víi viÖc thuª nhµ x−ëng t¹i c«ng ty quan hÖ quèc tÕ - §Çu t− s¶n xuÊt (CIRI)
Ch−¬ng III : Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn ph¸p luËt hîp ®ång kinh
tÕ vÒ viÖc thuª nhµ x−ëng t¹i c«ng ty quan hÖ quèc tÕ - §Çu t− s¶n xuÊt (CIRI)
§Ó hoµn thµnh ®Ò tµi nµy, ngoµi sù cè g¾ng cña b¶n th©n, t«i xin ch©n
thµnh c¶m ¬n s©u s¾c c¸c anh chÞ trong c«ng ty quan hÖ quèc tÕ - ®Çu t− s¶n xuÊt cïng víi c¸c thÇy c« gi¸o trong Bé m«n LuËt kinh tÕ, ®Æc biÖt chÊt l−îng
lµ thÇy gi¸o TS. NguyÔn Hîp Toµn vµ c« gi¸o Ph¹m ThÞ Ph−¬ng Thuû ®·
nhiÖt t×nh gióp ®ì vµ h−íng dÉn t«i hoµn thµnh bµi viÕt nµy.

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương 1. Chế đô pháp lý về hợp đồng kinh tế. chương 2. thực trạng ký kết và thực hiện hợp đồng. Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement