Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By luckyone160
#753091 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Cơ sở khoa học của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất
KILOBOOKS.COM


rÊt phøc t¹p nªn vÊn ®Ò qu¶n lý sö dông ®Êt gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc tranh chÊp ®Êt ®ai th−êng xuyªn x¶y ra, hiÖn nay cã kho¶ng 80% c¸c vô khiÕu kiÖn thuéc lÜnh vùc ®Êt ®ai.Do ®ã viÖc cÊp GCNQSD§ ®èi víi tõng thöa ®Êt hiÖn nay lµ v« cïng cÇn thiÕt .
Víi môc ®Ých t×m hiÓu vµ nghiªn cøu s©u h¬n vÒ t×nh h×nh cÊp giÊy
chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë vµ nh÷ng khã kh¨n v−íng m¾c hiÖn nay. V×
vËy em ®· chon ®Ò “C¬ së khoa häc cña viÖc cÊp GCNQSD§ ë cho hé gia
®×nh c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt

Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi bao gåm:
Lêi më ®Çu
Néi dung
I.

C¬ së lý luËn cña viÖc cÊp GCNQSD§ ë
1.
Kh¸i niÖm GCNQSD§
2.
Sù cÇn thiÕt cña viÖc cÊp giÊy chøng nhËn
3.
C¬ së lý luËn
4.
Môc ®Ých yªu cÇu, ®èi t−îng cña viÖc cÊp GCNQSD§
II.
Nh©n tè t¸c ®éng
1.
Nh©n tè ph¸p lý
2.
Nh©n tè kinh tÕ- x· héi
III.
Tr×nh tù thñ tôc cÊp GCNQSD§
1.
§iÒu kiÖn cÊp GCNQSD§
2.
Hå s¬ ®Þa chÝnh
3.
Tr×nh tù thñ tôc, thÈm quyÒn
4.
NghÜa vô tµi chÝnh trong c«ng t¸c cÊp GCNQSD§
IV.
Nh÷ng nguyªn nh©n lµm chËm tiÕn ®é cÊp GCNQSD§ hiÖn nay
KÕt luËn
1.
Nh÷ng gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ
2.
Ph−¬ng h−íng cho n¨m 2005

http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Ở Việt Nam đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân do nhà nước thay mặt quản lý nhằm đảm bảo việc sử dụng đất đai một cách đầy đủ hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement