Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By saotoichiminhtoi
#752890 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề pháp lý về doanh nghiệp liên doanh
KILOBOOKS.COM

2
PhÇn I
Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña qu¶n lý nhµ n−íc víi doanh
nghiÖp liªn doanh.
1.1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp liªn doanh
VËy b¶n chÊt cña doanh nghiÖp liªn doanh lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®−îc h×nh
thµnh trªn c¬ së gãp vèn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc c¸c quèc gia kh¸c nhau ho¹t ®éng trong nh÷ng lÜnh vùc nhÊt ®Þnh.
Trªn thùc tÕ th−êng cã c¸c quan niÖm doanh nghiÖp liªn doanh lµ mét c«ng
ty ®−îc h×nh thµnh do sù cïng tham gia cña hai hoÆc nhiªu c«ng ty kh¸c nhau. Theo quan niÖm nµy, mét xÝ nghiÖp liªn doanh ph¶i ®−îc h×nh thµnh Ýt nhÊt tõ hai c«ng ty kh¸c nhau. C¸c c«ng ty cã thÓ cïng quèc tÞch hoÆc kh¸c quèc tÞch. Trong quan niÖm nµy khÝa c¹nh ph¸p lý hÇu nh− ch−a ®−îc ®Ò cËp ®Õn.
Mét quan niÖm kh¸c coi “ Liªn doanh lµ sù cïng lµm chñ cña hai h·ng hoÆc
mét h·ng vµ chÝnh phñ ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Liªn doanh lµm cho tæng sè vèn ®−îc sö dông lín h¬n trong viÖc cung øng hµng ho¸ vµ dÞch vô, vµ cã thÓ cã hiÖu qu¶ ®Æc biÖt trong viÖc khai th¸c nguån, bæ sung ®èi víi mét bªn, ch¼ng h¹n ®ãng gãp tri thøc vÒ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®ãng gãp kiÕn thøc vÒ thÞ tr−êng.
Quan niÖm nµy chØ ra liªn doanh lµ sù cïng lµm chñ cña hai h·ng hoÆc mét
h·ng vµ chÝnh phñ ®èi víi viÖc s¶n xuÊt – kinh doanh. §iÒu nµy nhÊn m¹nh ®Õn khÝa c¹nh së h÷u cña liªn doanh vµ sè l−îng c¸c bªn tham gia vµo liªn doanh. Liªn doanh thuéc quyÒn së h÷u cña c¶ hai bªn tham gia liªn doanh. Hai bªn cã thÓ lµ 2 h·ng, hoÆc mét bªn lµ mét doanh nghiÖp vµ mét bªn lµ chÝnh phñ nh»m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh.
Tuy vËy, quan niÖm nµy míi chØ dõng l¹i ë liªn doanh víi sù tham gia cña 2
bªn. Trªn thùc tÕ, sè l−îng c¸c bªn tham gia vµo liªn doanh cßn cã thÓ lín h¬n. Ngoµi ra, trong quan niÖm, khÝa c¹nh ph¸p lý ch−a ®−îc ®Ò cÊp x¸c ®¸ng. H¬n n÷a, liªn doanh kh«ng chØ dõng l¹i ë lÜnh vùc s¶n xuÊt – kinh doanh mµ cßn c¶ trogn ho¹t ®éng nghiªn cøu c¬ b¶n vµ nghiªn cøu triÓn khai.
Theo LuËt ®Çu t− n−íc ngoµi 2000 th× “doanh nghiÖp liªn doanh” lµ doanh
nghiÖp do hai bªn hoÆc nhiÒu bªn hîp t¸c thµnh lËp t¹i ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång liªn doanh hoÆc hiÖp ®Þnh ký kÕt gi÷a ChÝnh phñ n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ n−íc ngoµi hoÆclµ doanh nghiÖp do doanh nghiÖp cã
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Phần I: Những nội dung cơ bản của quản lý nhà nước vói doanh nghiệp liên doanh. 1.1. Khái niệm doanh nghiệp liên doanh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement