Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By themoon_lovesun2008
#752354 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải quyết tranh chấp ở nước ta hiện nay. Thực trạng và giải pháp
KILOBOOKS.COM

Lêi c¶m ¬n


Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn thÇy gi¸o - TiÕn sü Bïi Ngäc S¬n
– ng−êi ®· trùc tiÕp h−íng dÉn vµ tËn t×nh gióp ®ì em – cïng c¸c thÇy
c« gi¸o tr−êng §¹i häc ngo¹i th−¬ng, c¸c c¸n bé Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao,
gia ®×nh, b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp – nh÷ng ng−êi ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em
hoµn thµnh b¶n kho¸ luËn nµy.


Sinh viªn
Bïi Träng TuÊn


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Các hoạt động kinh tế luôn có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, nó quyết định sự tồn tại cũng như phát triển của xã hội. Để thực hiện chức năng kinh tế, ngày
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement