Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangxuantmt
#752014 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng nhập khẩu phân bón hóa học ở Việt Nam và phương pháp giải quyết
KILOBOOKS.COM

KLTN, NguyÔn ThÕ BËng A1 CN9



2
Môc lôc

môc

Trang

Lêi nãi ®Çu
3

Ch−¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ nh÷ng tranh chÊp ph¸t sinh tõ lo¹i hîp ®ång nµy
7
I
Kh¸i niÖm vÒ hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu
7
1
Kh¸i niÖm vÒ hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu
7
2
§iÒu kiÖn ®Ó hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu cã hiÖu lùc
8
3
Quy tr×nh ký kÕt hîp ®ång
12
II
NghÜa vô c¬ b¶n cña ng−êi mua vµ ng−êi b¸n
15
1
NghÜa vô giao hµng cña ng−êi b¸n
16
2
NghÜa vô nhËn hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng cña ng−êi mua
18
3
QuyÒn ngõng thùc hiÖn nghÜa vô cña ng−êi b¸n vµ ng−êi mua
19
4
ChÕ tµi vµ c¸c tr−êng hîp miÔn tr¸ch nhiÖm vËt chÊt
20
III
Nguån luËt ®iÒu chØnh hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu
21
1
C¸c ®iÒu −íc quèc tÕ
21
2
TËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ
22
3
LuËt quèc gia
24

Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng tranh chÊp vµ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp ph¸t sinh tõ hîp ®ång nhËp khÈu ph©n bãn ho¸ häc ë ViÖt Nam
25
I
C¬ chÕ ®iÒu hµnh nhËp khÈu ph©n bãn ho¸ häc ë ViÖt Nam
25
1
T×nh h×nh nhËp khÈu ph©n bãn ho¸ häc cña ViÖt Nam tr−íc 1990
25
2
T×nh h×nh NK ph©n bãn ho¸ häc cña ViÖt Nam tõ 1990 ®Õn nay
26
II
C¸c lo¹i tranh chÊp do ng−êi mua vi ph¹m hîp ®ång vµ c¸ch gi¶i quyÕt
27
1
Tranh chÊp do ng−êi mua vi ph¹m nghÜa vô thanh to¸n tiÒn hµng
28
2
Tranh chÊp do ng−êi mua vi ph¹m nghÜa vô nhËn hµng
39
III
C¸c lo¹i tranh chÊp do ng−êi b¸n vi ph¹m hîp ®ång
44
1
Tranh chÊp do ng−êi b¸n giao hµng kÐm phÈm chÊt
45
2
Ng−êi b¸n vi ph¹m nghÜa vô giao hµng
50
IV
Nguyªn nh©n dÉn ®Õn tranh chÊp
60
1
Nguyªn nh©n kh¸ch quan
60
2
Nguyªn nh©n chñ quan
62

Ch−¬ng III: C¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ nh÷ng tranh chÊp ph¸t sinh tõ hîp ®ång nhËp khÈu ph©n bãn ho¸ häc
64
I
C¸c tæ chøc gi¶i quyÕt tranh chÊp
64
1
Träng tµi th−¬ng m¹i
65
2
Toµ ¸n th−¬ng m¹i
67
II
Nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ gi¶i quyÕt hiÖu qu¶ tranh chÊp trong ho¹t ®éng nhËp khÈu ph©n bãn ho¸ häc
69
1
C¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa tranh chÊp
69
2
C¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt hiÖu qu¶ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh
79

KÕt luËn
88

Tµi liÖu tham kh¶o
89
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Khi ký kết các hợp đồng NK phân bón hóa học có sự khác nhau về ngôn ngữ, tập quán, luật pháp.. và đặc biệt là sự khác nhau về quyền lợi và nghãi vụ giữa các bên
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement